Gemeente Zwolle sluit 2010 af met klein positief saldo

De gemeente Zwolle sluit het jaar 2010, ondanks de financiële en economische tegenwind en het onverwachte tekort bij Sociale Zaken, met een klein positief saldo af. Dat blijkt uit de jaarstukken die het college deze week heeft vastgesteld. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. De jaarrekening 2010 is door de accountant goedgekeurd.

De jaarrekening eindigt met een positief saldo van € 0,3 miljoen. Dit bedrag komt bovenop het batig saldo van € 3,6 miljoen in de beleidsrapportage 2010. Het eigenlijke positieve resultaat ligt ten opzichte van de oorspronkelijk vastgestelde begroting 2010 dus op € 3,9 miljoen. De meevallers worden vooral veroorzaakt door factoren als een hogere algemene uitkering, opbrengsten belastingen en heffingen en kapitaallasten. Ook het resultaat op de grondexploitaties was in 2010 positief waardoor er € 5,2 miljoen aan de algemene concernreserve kon worden toegevoegd.

2010


In het jaar 2010 werd de gemeente geconfronteerd met een onverwacht en onvoorzien financieel tekort in de sociale programma’s. Inmiddels zijn er maatregelen genomen om het financieel tekort voor dit jaar te beperken. Op het gebied van participatie, een centraal punt in het collegeakkoord, heeft het college afgelopen jaar een brede visie ontwikkeld die richtinggevend is voor de komende jaren. Dit jaar wordt deze visie verder uitgewerkt. In de Kamperpoort en Diezerpoort zijn grote vorderingen gemaakt met de herstructurering.

Toekomst


Vanwege de rijksbezuinigingen en lagere opbrengsten vastgoed verwacht het college dat in 2012 aanvullende bezuinigingen nodig zijn. De bezuinigingen van het rijk zullen vooral in het sociale domein voelbaar zijn. Wethouder Gerrit Piek van financiën: “Ondanks dat we financieel in een moeilijke tijd zitten, willen we blijven investeren in de stad en haar inwoners. Zwolle houdt een sociaal gezicht en de ontwikkeling van de stad gaat door. Dat is zichtbaar in de wijken, in de spoorzone en op de wegen in- en rond Zwolle”.


Jaarrekening 2010 (pdf) (2 MB)

Jaarrekening 2010 bijlagen 1 (pdf) (2 MB)

Jaarrekening 2010 bijlagen 2 (pdf) (47,8 KB)