Kandidaatstelling

Informatie voor politieke partijen over de kandidaatstelling


Voor de verkiezingen voor de Tweede Kamer is de dag van kandidaatstelling vastgesteld op dinsdag 31 juli 2012. Op deze dag moeten alle politieke groeperingen, die willen deelnemen aan de verkiezing, hun kandidatenlijsten tussen 9.00 - 15.00 uur exact inleveren.

Centrale kandidaatstelling is onder voorwaarden mogelijk bij het hoofdstembureau van de gemeente Den Haag. Er hoeft dan niet bij alle 20 kieskringen afzonderlijk een kandidatenlijst te worden ingeleverd. Voor nieuwe groeperingen is dit mogelijk als er tenminste 30 kandidaten op de lijst staan en als de groepering in alle 20 kieskringen. Kijk voor meer informatie bij de links onder 'meer informatie'.

Als er geen centrale kandidaatstelling plaatsvindt en de politieke groepering in Overijssel wil deelnemen, vindt inlevering van de wettelijk vereiste stukken plaats bij het hoofdstembureau voor Overijssel. Dat is gevestigd bij bureau verkiezingen van de gemeente Zwolle in het stadskantoor, Lübeckplein 2. De inlevering geschiedt tussen 9.00 - 15.00 uur exact.

Voor het opmaken van de kandidatenlijst en de bijbehorende modelformulieren is door de Kiesraad het OSV (Ondersteunende Software Verkiezingen) beschikbaar gesteld.

Hiermee wordt men in staat gesteld de benodigde stukken (inclusief de verplichte modellen) voor de dag van de kandidaatstelling te produceren.

In te leveren bescheiden op de dag van kandidaatstelling

 • Lijsten van de kandidaten (model H1).
 • Verklaringen van instemming van alle kandidaten dat zij op de lijst zijn geplaatst (model H9).
 • Verklaring van elke kandidaat die niet in Nederland woont, dat hij/zij voornemens is zich bij benoeming in Nederland te vestigen.
 • Machtiging tot het plaatsen van een aanduiding van de politieke groepering boven de kandidatenlijst (model H3-1).
 • Machtiging tot het plaatsen van één gezamenlijk aanduiding (model H3-2). Dit alleen nodig als de aanduidingen van twee of meer politieke groeperingen op één gezamenlijke lijst komen.
 • Een verklaring over het verbinden van kandidatenlijsten tot een lijstencombinatie (model I10). Dit is alleen nodig als twee of meer politieke groeperingen een lijstencombinatie aan willen gaan.
 • Bewijs van kiesgerechtigdheid van degene die de bescheiden inlevert.
 • Origineel bewijs van betaling van de waarborgsom (voor nieuwe partijen)
 • 30 ondersteuningsverklaringen. Dit is alleen nodig voor partijen die voor het eerst deelnemen aan de Tweede Kamerverkiezing of nu geen zetel hebben in de Kamer.

Instemmingsverklaring kandidaten


Bij de kandidatenlijst wordt van iedere daarop voorkomende kandidaat een schriftelijke verklaring ingeleverd waarmee hij/zij instemt met plaatsing op deze lijst. Een kandidaat kan zijn verklaring van instemming niet intrekken. Van iedere kandidaat die nu geen zitting heeft in de Tweede Kamer is ook een kopie van een geldig legitimatiebewijs nodig. Wij adviseren om van iedere kandidaat een kopie van een geldig legitimatiebewijs mee te nemen.

Met legitimatiebewijs bedoelen wij:

 • een geldig paspoort
 • een geldige Nederlandse identiteitskaart
 • een geldig rijbewijs

N.B. De kopie van het geldige legitimatiebewijs moet duidelijk leesbaar zijn, net als de handtekening van betrokkene.

Waarborgsom voor kandidaatstelling (voor nieuwe politieke groeperingen)


Politieke groeperingen die thans geen zetel hebben in de Tweede Kamer moeten een waarborgsom betalen aan de Kiesraad. De Kiesraad verstrekt een bewijs van betaling voor elke kieskring. Dat origineel moet bij indiening van de kandidatenlijst overlegd worden. De waarborgsom moet uiterlijk 17 juli 2012 aan de Kiesraad betaald zijn.

Verklaring van ondersteuning (voor nieuwe politieke groeperingen)


Bij de kandidatenlijst moeten tenminste dertig schriftelijke verklaringen van kiezers woonachtig in Nederland worden overlegd, waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen (model H 4). Kiezers die een dergelijke verklaring willen afleggen, doen dit tussen 24 en 31 juli 2012 in persoon bij de publieksbalie van de woongemeente. Op 31 juli is dit uiterlijk tot 15.00 uur mogelijk. Denkt u aan een geldig identiteitsbewijs!

Plaatsing van de aanduiding boven de lijst


Boven een kandidatenlijst wordt normaal gesproken een partijaanduiding gezet. Deze naam moet geregistreerd zijn bij de Kiesraad in Den Haag. Degene die de vereiste stukken inlevert, moet gemachtigd zijn om de aanduiding boven de lijst te plaatsen.

Meer informatie