Uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening 2005 geldig vanaf 11/08/2005 tot 23/06/2011

Wat zijn de regels over de inzameling van afval?

      Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Zwolle

Uitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening 2005

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Zwolle
Officiële naam regelingUitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening 2005
CiteertitelUitvoeringsbesluiten afvalstoffenverordening 2005
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerpmilieu

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Regels over de inzameling van afval (beleidsregel)

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 7 e.v.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-200523-06-2011nieuwe regeling

12-07-2005

de Peperbus, 10-08-2005

cb 2005-07.12

Tekst van de regeling

UITVOERINGSBESLUITEN AFVALSTOFFENVERORDENING 2005

Aanwijzing inzamelende instanties

Artikel 7 Aanwijzing inzameldienst en andere inzamelaars
 • 1. NV ROVA Gemeenten wordt aangewezen als exclusief gerechtigde tot en belast met de uitvoering van de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 2. Naast de inzameldienst kan het college andere inzamelaars aanwijzen die belast zijn met het afzonderlijk inzamelen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen.

Uitwerking,

Artikel 7, lid 2:

Oud papier en karton

Kerken, scholen en/of verenigingen kunnen oud papier en karton inzamelen dat afkomstig is uit huishoudens.

Textiel

Textiel kan worden ingezameld door organisaties die hiervoor een inzamelvergunning hebben gekregen.

Klein chemisch afval

Klein chemisch afval kan ook worden ingezameld door detaillisten die batterijen en ander klein chemisch afval verkopen.

Grof huishoudelijk afval De herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval kan ook worden ingezameld door aangewezen kringloopbedrijven.

Kerstbomen

Kerstbomen mogen ook worden ingezameld door kinderen via de jaarlijkse kerstbomenactie.

Afzonderlijke inzameling

Artikel 8 Afzonderlijke inzameling
 • 1.

  Door de inzameldienst of andere inzamelaars worden de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen afzonderlijk ingezameld:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

  • b.

   klein chemisch afval; (KCA)

  • c.

   flessenglas;

  • d.

   vlakglas;

  • e.

   oud papier en karton;

  • f.

   textiel;

  • g.

   elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   bouw- en sloopafval;

  • i.

   hout A (pallethout);

  • j.

   hout ongesorteerd B;

  • k.

   hout geïmpregneerd C;

  • l.

   puin;

  • m.

   grof tuinafval;

  • n.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • o.

   grof huishoudelijk afval;

  • p.

   huishoudelijk restafval;

  • q.

   banden;

  • r.

   kringloopafval;

  • s.

   metaal;

  • t.

   zand/grond;

  • u.

   tapijt;

  • v.

   kleine dode huisdieren;

  • w.

   dakleer;

  • x.

   luiers.

  • 1.

   Het college kan een omschrijving vaststellen van de categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in het eerste lid.

Uitwerking

Artikel 8, lid 2

Met het oog op de toepassing van artikel 8, lid 1 worden de volgende afvalstromen nader gedefinieerd:

Ad a: groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval)

Dat deel van de huishoudelijke afvalstoffen dat van organische oorsprong is, beperkt is van omvang en apart wordt ingezameld.

Ad b: klein chemisch afval (KCA)

Huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst, vastgesteld door het Afval Overleg Orgaan d.d. september 2000.

Ad c: flessenglas

Flessenglas is een eenmalige glasverpakking, afkomstig uit huishoudens, gescheiden in blank en bont.

Ad d: vlakglas

Vlakglas is vlak en glad en is gebruikt in woning- en utiliteitsbouw.

Ad e: oud papier en karton

Huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon moet zijn en niet vervuild mag zijn met andere afvalfracties.

Ad f: textiel

 • -

  kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisel, grote lappen stof en gordijnen;

 • -

  textiel moet schoon zijn en mag niet eerder zijn gebruikt als bijvoorbeeld poets- of verflappen;

 • -

  textiel mag niet vervuild zijn met andere afvalfracties.

Ad g: elektrische en elektronische apparatuur

De producten die zijn genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur d.d. 19 juli 2004, Staatscourant d.d. 28 juli 2004, nummer 142.

Ad h: bouw- en sloopafval

Harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen.

Ad i: hout A (pallethout)

Massief hout dat geen oppervlaktebehandeling heeft ondergaan.

Ad j: hout ongesorteerd B

Hout dat een oppervlaktebehandeling heft ondergaan en is gelakt, gelijmd of gelamineerd.

Ad k: hout geïmpregneerd C

Hout dat is geïmpregneerd, te herkennen aan groene of bruine kleur, zoals bielzen of tuinhout.

Ad l: puin

Schoon betonpuin, metselwerkpuin, uitgeharde beton-, specie- en cementresten, kalkzandsteen, tegels, klinkers en grind. Aan puin mag geen verontreinigingen waarneembaar zijn, zoals teer, bitumen en olie.

Ad m: grof tuinafval

Plantaardige (of organische) afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen (tuinen, particuliere watergangen, particuliere bos- en natuurterreinen). Zoals grof loofafval, snoeihout etc.

Bielzen, tuinhekken of tuinschuttingen behoren niet tot grof tuinafval.

Ad n: asbest en asbesthoudend afval

Afval waarin zich asbest bevindt.

Ad o: grof huishoudelijk afval

Grof huishoudelijk afval is volumineus en/of zwaar huishoudelijk afval dat door afmeting en/of gewicht niet in een inzamelmiddel of via een inzamelvoorziening ter inzameling kan worden aangeboden.

Tot grof huishoudelijk afval wordt ook gerekend gipsblokken, gipsplaten en houtsoorten met gipsplamuur

Grof huishoudelijk afval wordt onderscheiden in goedzooi en rotzooi:

 • ·

  tot goedzooi worden gerekend de herbruikbare en verkoopbare producten en materialen die, na eventuele reparatie, in het hergebruikcircuit worden gebracht; de inzamelaars hiervan zijn kringloopbedrijven.

 • ·

  rotzooi is het grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht, maar door de inzameldienst wordt ingezameldter verwerking elders.

Ad p: huishoudelijk restafval;

Dat deel van het huishoudelijk afval dat overblijft na gescheiden inzameling van afvalstromen (glas, oud papier etc).

Ad q: banden

Schone banden van motoren, personenauto’s, vrachtvoertuigen, tractoren en shovels, zonder velgen.

Ad r: kringloopafval

De niet herbruikbare en niet-verkoopbare restfractie, afkomstig van een kringloopbedrijf.

Ad s: metaal

Producten met als belangrijkste bestanddeel ferro en non-ferro.

Ad t: zand/grond

Grond die:

 • -

  niet zichtbaar vermengd is met resten puin, kool, glas, hout, ijzer of asbest, en;

 • -

  niet verontreinigd is op basis van het historisch gebruik van de locatie van herkomst en/of op basis van uitgevoerd milieukundig onderzoek (conform NEN 5740 of AP04).

Onder deze categorie worden ook graszoden (afkomstig uit particuliere tuinen) ingenomen.

Ad u: tapijt

Vloerbedekking van textiel, vrij van rubber of bitumen.

Ad v: kleine dode huisdieren

Dode dieren, die niet zijn bestemd of worden gehouden voor dierlijke of andere productie en afkomstig zijn van particulieren, dierenartsenpraktijken, dierenklinieken of worden aangeboden door reinigingsdiensten.

Ad w: dakleer

Dakbedekkingmaterialen, ook wel genoemd dakleer, bestaand uit beplatingmateriaal van hout of kunststof, voorzien van een laag koolteer of bitumen. Ook dakgrind, waaraan zich teer of bitumen bevindt valt hieronder.

Ad x: luiers

Eenmalige (wegwerp)luiers en incontinentiemateriaal

Bijlage 1, behorend bij artikel 8, lid 1, sub b

Bijlage: behorend bij artikel 8, lid 1, sub b [Klik hier om het document te downloaden]

Aanwijzing inzamelmiddelen en -voorzieningen

Artikel 9 Inzamelmiddelen en -voorzieningen

 • 1.

  De inzameling kan plaatsvinden via:

  • a.

   een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel;

  • b.

   een inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen;

  • c.

   een inzamelvoorziening op wijkniveau;

  • d.

   een brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 2.

  Het college kan aanwijzen via welk al dan niet van gemeentewege verstrekt inzamelmiddel of via welke inzamelvoorziening de inzameling van een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen ten behoeve van de gebruiker van een perceel plaatsvindt.

Uitwerking

Artikel 9, lid 2:

Restafval

Restafval van huishoudens, ten behoeve waarvan aan de gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt of ten behoeve van wie een inzamelvoorziening is aangewezen, mag uitsluitend via deze inzamelmiddelen aan de inzameldienst worden aangeboden.

Groente- fruit en tuinafval (gft-afval)

Gft-afval van huishoudens, ten behoeve waarvan aan de gebruikers van percelen minicontainers zijn verstrekt mag uitsluitend via dit inzamelmiddel aan de inzameldienst worden aangeboden.

Klein chemisch afval (KCA)

Het is verboden zich op andere wijze van klein chemisch afval te ontdoen dan:

 • ·

  door deze achter te laten bij of over te dragen aan die detailhandelaren die daartoe over speciale bewaarmiddelen beschikken;

 • ·

  door deze aan te bieden aan het personeel van de chemokar of bij het KCA-depot op het afvalbrengstation.

Elektrische en elektronische apparatuur

Elektrische en elektronische apparatuur die in een draagtas passen kunnen ook worden ingeleverd bij de chemokar.

Luiers

Luierafval en/of incontinentiemateriaal dient te worden gedeponeerd in de luiercontainers die zijn opgesteld bij kinderdagverblijven peuterspeelzalen en het afvalbrengpunt. Dit afval dient te worden verpakt in de speciaal hiervoor bestemde luierzakken.

Frequentie van inzamelen nabij elk perceel

Artikel 10 Frequentie van inzamelen

 • 1.

  Huishoudelijk restafval wordt ten minste eenmaal per twee weken nabijelk perceel ingezameld.

 • 2.

  In afwijking van het in het eerste lid bepaalde kan worden bepaald dat huishoudelijk rest- en groente, fruit en tuinafval in delen van de gemeente of soorten bebouwingstypen niet bij elk perceel worden ingezameld.

 • 3.

  Groente-, fruit- en tuinafval wordt ten minste eenmaal per twee weken afzonderlijknabij elk perceel ingezameld.

 • 4.

  In afwijking van het in het derde lid bepaalde wordt groente-, fruit- en tuinafval niet afzonderlijk ingezameld bij;

  • -

   percelen die deel uitmaken van een gestapelde bouw en ten behoeve waarvan geen minicontainers zijn verstrekt, of

  • -

   percelen gelegen in het buitengebied en/of

  • -

   bij bootpercelen en/of

  • -

   bij percelen in de concreet omschreven wijken binnenstad, Assendorp en Diezerpoort.

 • 5.

  Het college kan de frequentie van de inzameling vaststellen van de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen die afzonderlijk in aangewezen delen van de gemeente nabij elk perceel worden ingezameld.

Uitwerking

Artikel 10, lid 5:

In de afvalwijzer en via lokale media wordt aangegeven op welke wijze en eventueel wanneer de overige categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden ingezameld.

Inzamelvergunning

Artikel 11 Inzamelverbod huishoudelijke afvalstoffen behoudens vergunning

 • 1.

  Het is verboden zonder inzamelvergunning van het college huishoudelijke afvalstoffen in te zamelen.

 • 2.

  De houder van een vergunning als bedoeld in het eerste lid dient deze tijdens het inzamelen op verzoek van degene bij wie hij inzamelt, te tonen.

 • 3.

  De inzamelvergunning kan worden geweigerd indien vaststaat of met redenen valt te vrezen dat het verlenen daarvan niet in het belang is van een doelmatig beheer van huishoudelijke afvalstoffen.

 • 4.

  De vergunning wordt geweigerd indien te verwachten is dat het verlenen van de vergunning in betekenende mate afbreuk zal doen aan het exclusieve recht van het in artikel 7 bedoelde recht van de inzameldienst.

 • 5.

  Het verbod geldt niet voor de inzameldienst of andere inzamelaars.

 • 6.

  Het verbod geldt niet voor personen of instanties die in het kader van producentenverantwoordelijkheid bij algemene maatregel van bestuur een inzamelplicht hebben gekregen voor categorieën van huishoudelijke afvalstoffen.

Aandachtspunt

Inzamelvergunningen kunnen worden verleend voor bijvoorbeeld een huis-aan-huis inzameling van oud papier en karton en textiel.

Een essentieel voorschrift zal moeten zijn de rapportageverplichting omtrent de respons van de hoeveelheid ingezamelde oud papier en textiel. Dit is essentieel omdat de gemeente ernaar streeft de gedifferentieerde doelstellingen van het AOO te halen. Indien rapportage achterwege blijft, dan loopt de organiserende instantie het risico dat een ander jaar geen vergunning meer wordt verleend.

Tot voor de wijziging van de Wet milieubeheer in 2002 mocht je dit soort voorschriften niet aan een inzamelvergunning verbinden, maar omdat nu ook textiel een afvalstof is geworden, mag het wel.

Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

Artikel 13 Verbod op het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen door anderen dan de gebruikers van percelen

 • 1.

  Het is anderen dan gebruikers van percelen verboden om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de inzameldienst of de andere inzamelaars.

 • 2.

  Het college kan besluiten dat het aan anderen dan gebruikers van percelen verboden is om huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling aan te bieden aan de houder van een inzamelvergunning.

Uitwerking:

Artikel 13, lid 2

niet van toepassing

Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

Artikel 14 Afzonderlijk ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het is verboden om de volgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen anders dan afzonderlijk ter inzameling aan te bieden:

  • a.

   groente-, fruit- en tuinafval;

  • b.

   klein chemisch afval;

  • c.

   flessenglas;

  • d.

   vlakglas;

  • e.

   oud papier en karton;

  • f.

   textiel;

  • g.

   elektrische en elektronische apparatuur;

  • h.

   bouw- en sloopafval;

  • i.

   hout/A (pallethout);

  • j.

   hout ongesorteerd/B;

  • k.

   hout geïmpregneerd/C;

  • l.

   puin;

  • m.

   grof tuinafval;

  • n.

   asbest en asbesthoudend afval;

  • o.

   grof huishoudelijk afval;

  • p.

   huishoudelijk restafval;

  • q.

   banden;

  • r.

   kringloopafval;

  • s.

   metaal;

  • t.

   zand/grond;

  • u.

   tapijt;

  • v.

   kleine dode huisdieren;

  • w.

   dakleer;

  • x.

   luiers.

 • 1.

  Het college kan de inzameldienst en andere inzamelaars aanwijzen aan wie de in het eerste lid aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden de aangewezen categorieën huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden aan anderen dan de krachtens het tweede lid aangewezen inzameldienst en andere inzamelaars.

 • 3.

  Het in het eerste lid gestelde verbod geldt niet voor de inzameling van gft-afval bij gebruikers van percelen

  • -

   percelen die deel uitmaken van een gestapelde bouw en ten behoeve waarvan geen minicontainers zijn verstrekt, of

  • -

   percelen gelegen in het buitengebied en/of

  • -

   bij bootpercelen en/of

  • -

   bij percelen in de concreet omschreven wijken binnenstad, Assendorp en Diezerpoort.

Uitwerking

Artikel 14, lid 3

Geen nadere uitwerking

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

Artikel 15 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via eeninzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel

 • 1.

  Het is voor de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen een inzamelmiddel is aangewezen of door de inzameldienst is verstrekt, verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via het daartoe aangewezen of verstrekte inzamelmiddel.

 • 2.

  Het is voor de gebruiker van een perceel verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel aan te bieden, dan de categorie waarvoor dit inzamelmiddel krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de plaatsen en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelmiddel ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het college kan regels stellen met betrekking tot het maximale gewicht van de afvalstoffen per inzamelmiddel en het maximale aantal inzamelmiddelen dat per keer kan worden aangeboden.

 • 5.

  Indien door de inzameldienst een inzamelmiddel aan de gebruiker van een perceel is verstrekt kan de inzameldienst regels stellen omtrent de voorwaarden waaronder het inzamelmiddel is verstrekt, het gebruik en het reinigen daarvan, welke regels door het college dienen te worden goedgekeurd.

 • 6.

  Indien het inzamelmiddel niet door de inzameldienst is verstrekt, kan het college eisen stellen aan het te gebruiken inzamelmiddel.

 • 7.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 8.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruiker van een perceel ten behoeve van wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelmiddel is verstrekt of aangewezen, hun afvalstoffen ter inzameling aan te bieden via dit inzamelmiddel.

Uitwerking

Artikel 15, lid 3:

 • 1.

  Het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container op het voetpad, zo dicht mogelijk bij de rijweg, of, bij het ontbreken van een voetpad, aan de kant van de openbare weg, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen. De aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd.

 • 2.

  In afwijking van het bepaalde in het eerste lid kan het college bepalen, dat huishoudelijke afvalstoffen in containers ter inzameling moeten worden aangeboden op een door hen te bepalen inzamel- of clusterplaats.

 • 3.

  Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met achterbelading dienen de containers met het handvat (achterzijde) in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 4.

  Indien de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen plaatsvindt door middel van een voertuig met zijbelading dienen de containers met de voorzijde in de richting van de straat te worden gezet, conform de aanwijzingen gegeven door de inzameldienst.

 • 5.

  De containers dienen goed gesloten te zijn en er mag geen sprake zijn van uitsteeksels.

 • 6.

  Het is verboden afvalstoffen naast een container te plaatsen.

 • 7.

  Ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

Uitwerking

Artikel 15, lid 4:

 • 1.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen die ter inzameling worden aangeboden in een huisvuilzak mag niet zwaarder zijn dan 12 kilogram.

 • 2.

  Het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 80 kilogram.

Uitwerking

Artikel 15, lid 5:

  • 1

   Door ROVA wordt per huishouden een grijze container voor restafval met een nuttige inhoud van 240 liter, dan wel op verzoek van de gebruiker, 140 liter, verstrekt ten behoeve van de inzameling van restafval

  • 2

   Door ROVA wordt per huishouden een groene container voor gft-afval met een nuttige inhoud van 140 liter, verstrekt ten behoeve van de inzameling van gft-afval.

  • 3

   Door ROVA wordt per huishouden een chemobox in bruikleen gegeven ten behoeve van de inzameling van huishoudelijk klein chemisch afval.

  • 4

   De inzamelmiddelen behoren bij de woning.

  • 5

   Indien aan de gebruiker van een perceel een milieupas of toegangspas voor een aangewezen inzamelmiddel is verstrekt, behoort deze pas bij de woning.

  • 6

   De gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van ROVA te wenden:

   • -

    indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel geen container dan wel een kapotte container wordt aangetroffen;

   • -

    indien bij een verhuizing naar een bestaand perceel de aan de vorige bewoners verstrekte milieupas of toegangspas niet wordt aangetroffen;

   • -

    voor het uitzetten van extra container(s) voor rest- en/of gft-afval;

   • -

    voor de uitgifte van een chemobox

   • -

    voor het omwisselen van een container voor een ander containervolume;

   • -

    voor het innemen van een 240 liter gft-container;

   • -

    voor het plaatsen van een container bij een nieuwbouwwoning;

   • -

    bij verdwijning of vermissing van een container;

   • -

    na verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een milieupas of toegangspas;

   • -

    ingeval van een kapotte container.

  • 7

   ROVA is bevoegd om de kosten van de hiervoor onder punt 6 bedoelde activiteiten bij de gebruiker van een perceel in rekening te brengen, conform de met de gemeente overeengekomen voorwaarden voor het uitzetten/uitgeven van minicontainers en milieupassen.

  • 8

   Een container, chemobox, binnenbak en milieupas of toegangspas blijven eigendom van ROVA en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden.

  • 9

   De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen container(s), chemobox, binnenbak en milieupas of toegangspas, als ware deze zijn eigendom.

  • 10

   Het is verboden de binnenbak uit de gft-container te verwijderen

  • 11

   Voor het beschadigen of het verdwijnen van een container, chemobox, binnenbak, milieupas of toegangspas is de gebruiker aansprakelijk, tenzij de gebruiker via een aangifte bij de politie kan aantonen dat het een of ander buiten zijn schuld is geschied.

  • 12

   Het uiterlijk van de container mag niet worden veranderd door deze bijvoorbeeld te beschilderen of te beplakken, anders dan met een voor de gebruiker herkenbare sticker met een maximale afmeting van 15 bij 15 cm.

  • 13

   De gebruiker is verplicht de container zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt.

  • 14

   De containers en binnenbakken mogen alleen worden gereinigd met water. Indien als gevolg van een reinigingsactie een container of binnenbak wordt beschadigd, is de gebruiker daarvoor aansprakelijk.

  • 15

   Het is verboden de volgende voorwerpen c.q. stoffen in de containers voor rest- en gft-afval te deponeren:

   • -

    brandende of gloeiende voorwerpen

   • -

    vloeibare stoffen

   • -

    agressieve, giftige of explosieve stoffen

   • -

    dode dieren, beenderen of andere dierlijke resten

   • -

    omvangrijke en/of zware voorwerpen die schade aan de ophaalauto en/of het ophaalpersoneel kunnen veroorzaken c.q. toebrengen.

  • 16

   De chemobox (met inhoud) mag om veiligheidsredenen niet onbeheerd aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar.

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

Artikel 16 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen

 • 1.

  Indien voor de gebruiker van een perceel voor een bepaalde categorie huishoudelijke afvalstoffen krachtens artikel 9, tweede lid, mede ten behoeve van zijn perceel een inzamelvoorziening is aangewezen, is het voor de gebruiker verboden de betreffende afvalstoffen anders aan te bieden dan via de betreffende inzamelvoorziening.

 • 2.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening voor een aantal percelen aan te bieden, dan de categorie waarvoor deze inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 3.

  Het college kan regels stellen ten aanzien van de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen moet worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze aan te bieden via een inzamelvoorziening ten behoeve van een groep percelen dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 5.

  Het is verboden voor anderen dan de gebruikers van percelen voor wie krachtens artikel 9, tweede lid, een inzamelvoorziening is aangewezen, huishoudelijke afvalstoffen aan te bieden via deze inzamelvoorziening.

Uitwerking

Artikel 16, lid 3:

 • 1.

  Restafval en gft-afval dient in de inzamelvoorziening te worden gedeponeerd in een goed gesloten zak.

 • 2.

  De inzamelvoorziening dient na gebruik goed te worden gesloten.

 • 3.

  Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

Artikel 17 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een inzamelvoorziening op wijkniveau aan te bieden dan de categorie waarvoor de inzamelvoorziening krachtens artikel 9, tweede lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden via een inzamelvoorziening op wijkniveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een inzamelvoorziening op wijkniveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 15, zevende lid, en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via inzamelvoorzieningen op wijkniveau overeenkomstig dit artikel.

Uitwerking

Artikel 17, lid 2:

 • 1.

  Oud papier en karton dient in de daarvoor bestemde papiercontainers te worden gedeponeerd.

 • 2.

  Glas dient in de daarvoor bestemde glascontainers op kleur gescheiden te worden gedeponeerd.

 • 3.

  Textiel dient in een gesloten plasticzak te worden gedeponeerd in de daarvoor bestemde textielcontainers.

 • 4.

  Luierafval en/of incontinentiemateriaal dient in de container voor luierafval te worden gedeponeerd in gesloten luierzakken.

 • 5.

  Het is verboden afvalstoffen naast de inzamelvoorziening te plaatsen.

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau

Artikel 18 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau

 • 1.

  Het is verboden andere categorieën huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau aan te bieden dan de categorieën waarvoor het brengdepot krachtens artikel 9, eerste lid, is bestemd.

 • 2.

  Het college kan regels stellen omtrent de wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden bij het brengdepot op lokaal of regionaal niveau.

 • 3.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau ter inzameling aan te bieden dan krachtens het tweede lid is bepaald.

 • 4.

  Het verbod in artikel 15, zevende lid, en artikel 16, vierde lid, geldt niet voor het aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen via een brengdepot op lokaal of regionaal niveau overeenkomstig dit artikel.

Uitwerking

Artikel 18, lid 2:

 • 1.

  De afvalbrengstations van ROVA worden aangewezen als brengdepot waar de afvalstoffen als vermeld in artikel 8, lid 1 van de afvalstoffenverordening kunnen worden achter gelaten.

 • 2.

  De openingstijden van deze afvalbrengstations zijn aangegeven in de afvalwijzer en bij de toegangen van de afvalbrengstations.

 • 3.

  Bij de afgifte van afvalstoffen op een afvalbrengstation zijn de acceptatievoorwaarden van ROVA van toepassing.

 • 4.

  De ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op een afvalbrengpunt (kunnen) legitimeren

 • 5.

  Wanneer bij de overdracht van zojuist vermelde afvalstromen namens de beheerder aanwijzingen worden gegeven, dienen deze stipt te worden opgevolgd.

 • 6.

  Voor de inwoners van Zwolle geldt een vrijstelling van 250 kg per dag op het brengtarief.

Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel (grof afval)

Artikel 19 Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen zonder inzamelmiddel

 • 1.

  Het college kan categorieën huishoudelijke afvalstoffen aanwijzen die zonder inzamelmiddel als bedoeld in artikel 9 van deze verordening ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het college kan regels stellen over de wijze waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 3.

  Het college kan regels stellen over het maximale gewicht, de afmetingen en het volume waarop deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling moeten worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden deze categorieën huishoudelijke afvalstoffen op andere wijze ter inzameling aan te bieden dan krachtens dit artikel is bepaald.

 • 5.

  Het is aan anderen dan de gebruiker van een perceel die de in lid 1 bedoelde categorieën van huishoudelijke afvalstoffen aanbiedt, verboden hun afvalstoffen toe te voegen aan en ter inzameling aan te bieden met die van de zojuist bedoelde gebruiker.

Uitwerking

Artikel 19, lid 1:

 • 1.

  Grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen zonder inzamelmiddel maar wel gescheiden ter inzameling worden aangeboden. Wanneer deze afvalstromen ongescheiden worden aangeboden, worden zij niet meegenomen.

 • 2.

  Bedrijfsafval, puin, zand en bouw- en sloopafval worden niet als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval aangemerkt.

 • 3.

  Huishoudelijk restafval of gft-afval dat in een minicontainer past of kan worden aangeboden in een verzamelcontainer, wordt niet aangemerkt als grof huishoudelijk afval of grof tuinafval.

Uitwerking

Artikel 19, lid 2:

 • 1.

  De inzameling van grof huishoudelijk afval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen op afroep plaatsvinden. De aanbieder dient voor deze inzameling op afroep telefonisch een afspraak te maken met de inzameldienst.

 • 2.

  Het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 • 3.

  Aanwijzingen door de inzameldienst gegeven, dienen stipt te worden opgevolgd.

Uitwerking

Artikel 19, lid 3:

 • 1.

  Grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 1 m3.

 • 2.

  Kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden. Een bundel mag niet langer zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram.

 • 3.

  Het bepaalde in de leden 1 en 2 geldt niet voor het aanbieden van meubels, elektrische en elektronische apparaten en dergelijke.

 • 4.

  Per aansluiting mag per keer niet meer dan 2 m3 worden aangeboden.

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

Artikel 20 Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbieden

 • 1.

  Het college stelt de dagen en tijden vast waarop categorieën huishoudelijke afvalstoffen ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 2.

  Het is verboden huishoudelijke afvalstoffen op andere dagen en tijden ter inzameling aan te bieden dan krachtens het eerste lid is bepaald.

Uitwerking

Artikel 20:

 • 1.

  In de jaarlijks aan alle betrokken huishoudens te verstrekken afvalwijzer staat aangegeven op welke dagen minicontainers met rest- en gft-afval kunnen worden aangeboden en op welke dagen en tijden de afvalbrengstations zijn geopend.

 • 2.

  De minicontainers dienen op de dag van de lediging te worden aangeboden tussen 05.00 uur en 08.00 uur; na lediging dienen zij op de dag van de lediging zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk vóór 20.00 uur van de openbare weg te worden verwijderd.

 • 3.

  Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten kunnen op afroep worden ingezameld. Op werkdagen kan de inzameling op afroep (telefonisch) worden gemeld bij de klantenservice van ROVA. De klantenservice maakt een afspraak over het tijdstip waarop de inzameling op afroep plaatsvindt.

 • 4.

  Grof huishoudelijk restafval, grof tuinafval en grote elektrische en elektronische apparaten dienen door de gebruiker van een perceel aan de inzameldienst te worden overhandigd op een zodanig tijdstip, maar niet voor 05.00 uur, dat bijplaatsing door onbevoegden nauwelijks mogelijk is.

 • 5.

  Klein chemisch afval en kleine elektrische en elektronische apparaten die in een draagtas passen kunnen bij de chemokar worden afgegeven gedurende de tijden die het college heeft vastgesteld. De overhandiging dient persoonlijk plaats te vinden.

 • 6.

  De inzamelvoorzieningen op wijkniveau zijn permanent toegankelijk. Gebruik van de glasbakken is ter voorkoming van geluidsoverlast niet toegestaan van 20.00-08.00 uur.

Afwijkende inzameling

Artikel 21 Het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

In afwijking van hetgeen in deze paragraaf is bepaald kan het college regels stellen omtrent het in bijzondere gevallen ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen aan de inzameldienst of andere inzamelaars.

Uitwerking

Als het door werkzaamheden voor de inzameldienst niet mogelijk is om de normale inzamelplaatsen te bereiken kunnen door de inzameldienst voor de duur van de werkzaamheden tijdelijke verzamelplaatsen worden aangewezen.

Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Artikel 22 Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Het college kan categorieën bedrijfsafvalstoffen aanwijzen die door de inzameldienst worden ingezameld.

Uitwerking

De inzameldienst kan ook KWD-afval (bedrijfsafval uit de Kantoor-, Winkel- en Dienstensector) inzamelen.

Tot deze sector worden gerekend: de groot- en tussenhandel, detailhandel, horeca, communicatiebedrijven, bank- en verzekeringswezen, zakelijke dienstverlening en openbaar bestuur. Dit afval is qua aard en samenstelling ongeveer gelijk aan huishoudelijk afval en wordt met dezelfde frequentie en in dezelfde hoeveelheden aangeboden.

KWD-afval valt onder het regiem van bedrijfsafval.

De betreffende bedrijven zijn zelf verantwoordelijk voor de opslag en verwijdering van hun bedrijfsafval.

De betreffende bedrijven die hier gebruik van maken betalen reinigingsrecht volgens de gemeentelijke verordening Reinigingsheffingen.

Op basis van de Wet milieubeheer hebben de gemeenten geen zorgplicht voor de inzameling van bedrijfsafval.

De bedrijven zijn vrij om hun eigen inzamelaar te kiezen.

Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

Artikel 23 Ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst

 • 1.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen aan te bieden aan de inzameldienst.

 • 2.

  Het verbod geldt niet voor de krachtens artikel 22 aangewezen categorieën bedrijfsafvalstoffen, voor zover degene die gebruik maakt van de inzameling door de inzameldienst voldoet aan de daarmee ontstane belastingplicht op grond van de verordening Reinigingsheffingen

 • 3.

  Het college kan regels stellen omtrent de dagen, tijden, wijzen en plaatsen waarop de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen aan de inzameldienst ter inzameling kunnen worden aangeboden.

 • 4.

  Het is verboden de krachtens artikel 22 aangewezen bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Uitwerking

Artikel 23 lid 3

Bedrijven die krachtens artikel 23 lid 2 hun bedrijfsafvalstoffen aanbieden dienen hun afval aan te bieden volgens het gestelde in artikel 8, artikel 9, artikel 10, artikel 13, artikel 14, artikel 15, artikel 16, artikel 17, artikel 20 en artikel 21.

Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

Artikel 24 Het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst

 • 1.

  Het college kan regels stellen voor het ter inzameling aanbieden van bedrijfsafvalstoffen aan een ander dan de inzameldienst.

 • 2.

  Het is verboden bedrijfsafvalstoffen ter inzameling aan te bieden in strijd met deze regels.

Uitwerking.

Artikel 24 lid 1

In de binnenstad mag het bedrijfsafval alleen worden ingezameld tussen 10.00 uur en 12.00 uur.

De inzamelmiddelen mogen niet op of aan de openbare weg geplaatst worden anders dan voor onmiddellijke overdracht aan de inzamelaar. De gebruikte inzamelmiddelen dienen na lediging terstond te worden teruggeplaatst in of op het eigendom van de gebruiker overeenkomstig de daarvoor geldende regels.