Kranenburg

Dit bestemmingsplan voorziet in een ruimtelijk kader voor de bestaande begraafplaatsen
Kranenburg en Bergklooster en de uitbreiding ervan in samenhang met de ruimtelijke
vastlegging van andere aanwezige functies in het gebied tussen de Haersterveerweg, de
Bergkloosterweg en de rijksweg A28 voor de komende10 jaar.

Het plangebied wordt globaal begrensd door de Haersterveerweg aan de westzijde en de
noordwestzijde, de Bergkloosterweg aan de noordoostzijde en de oostzijde en de rijksweg A28 aan de zuidzijde. De genoemde wegen zelf maken geen deel uit van het plangebied.

Dit bestemmingsplan is in werking getreden op 13 maart 2008.