venture icon2022-06 Klein Onderhoud Belijning 2023-2026

Algemeen

Projecttitel

2022-06 Klein Onderhoud Belijning 2023-2026

Registratiecode

2022-06 Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met vrijdag 31 maart 2023.

Aanmelden kan uitsluitend via  het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

W. van Ee, 038- 498 3399, W.J.van.Ee@zwolle.nl

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagement- systemen - Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

2.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

3.  Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU1 is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
4.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.

5.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de  Statutaire naam zoals  vermeld op het aanmeldformulier.

6.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de GWW-sector in de vorm van:
   a.  Klein onderhoud aan en herstel van diverse soorten belijning en markering (geen nieuw aanleg) in een stedelijke omgeving (gelijkwaardig aan Zwolse woonwijken en/of Centrum), met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 25.0000,-- per werk of per jaar en
   b.  Klein onderhoud aan en herstel van en/of nieuw aanleg van diverse soorten belijning en markering op een dubbelbaans gebiedsontsluitingsweg met 2 rijstroken per rijrichting waarbinnen minimaal één kruispunt aanwezig is inclusief verkeersmaatregelen met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 8.000,-- per werk.

De 2 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a en b mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties.

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men  zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK)  waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan.

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens  toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties  (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te

zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin.
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing
    competenties
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n)
 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen  opgevraagd van de ingelote gegadigden.

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of  hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Klein onderhoud belijning betreft een raamcontract op basis van artikel 01.21 van de RAW Standaard 2020. Waarbij sprake is van een servicebestek. De gemeente Zwolle is voornemens een raamovereenkomst met één ondernemer te sluiten. Binnen deze raamovereenkomst worden deelopdrachten verstrekt.

Zie voor meer informatie concept bestek deel 1 § 1.04 en deel 3 art. 01.21 van het concept bestek. Het concept bestek is bijgevoegd ter indicatie wat de gemeente vraagt en verwacht van de toekomstige opdrachtnemers.

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten: woensdag 7 april 2023
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:               maandag 17 april 2023
Aanbesteding:                                       donderdag 28 april 2023
Opdracht:                                               begin mei 2023
Realisatie: De opdracht geldt gedurende één jaar (2023) met de optie tot verlengen van 3x één jaar.


De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inzet materieel i.r.t. stikstofuitstoot

Voor deze opdracht wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaald dat aan het in te zetten materieel de volgende minimale eisen worden gesteld in relatie tot stikstofuitstoot:
•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen minimaal te voldoen aan:
      19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
      37 kW tot 75 kW vermogen: Fasenorm III-B
      75 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV
•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental  dienen minimaal te voldoen aan Fasenorm III-A
 

De in te zetten voertuigen (transportmiddelen) dienen minimaal te voldoen aan:
        Categorie                    Laadvermogen  Eis
N1   Bestelauto                   < 3,5 ton            Euro VI
N2   Lichte vrachtwagen    3,5-12 ton           Euro V
N3   Zware vrachtwagen    > 12 ton              Euro V
 

Contractvorm

Raamovereenkomst in de vorm van een RAW servicebestek.

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 4. We stellen 1 partij vrij van loting en nodigen die rechtstreeks uit voor het doen van een inschrijving. Reden hiervoor is dat de opdrachtnemer de afgelopen 4 jaar het huidige raamcontract naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd. De overige drie uit te nodigen aannemers worden bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal, geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie Civiel, subcategorie Infra, specialistische categorie Markering en belijning.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.

Bijlage

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle