park icon2022-23 Aanleg Koggepark

Algemeen

De Koggelaan wordt omgetoverd tot een fietsstraat met veel groen er omheen. Hiermee krijgt de Spoorzone een nieuw park: Het Koggepark.

Het Koggepark wordt een groene loper door Hanzeland. Een rustpunt waar je prettig buiten kunt zijn. In het park is straks veel ruimte voor voetganger en fietser. Door het Koggepark loopt een fietsstraat, de auto is er te gast. De stenige Koggelaan verandert ondanks de beperkte ruimte in een fijne plek voor de hele wijk met groen en water. Het werk is opgedeeld in een deel met een tijdelijk karakter en een deel met een definitieve inrichting. Het bouwkundig aanpassen van de Van Karnebeektunnel is nodig om een fietsverbinding te realiseren tussen het Koggepark en het Gildenhof. Omgaan met bouwen in bestaand centrumgebied met drukke fiets- en wandelroutes zal een van de uitgangspunten zijn tijdens de uitvoering.

Projecttitel

2022-23 Aanleg Koggepark

Registratiecode

2022-23 (Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier)

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met woensdag 22-03-2023.

Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

Dhr. E. Trip, 038 – 498 2574, e.trip@zwolle.nl

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagement- systemen - Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

2.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

3.  Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU1 is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
4.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.

5.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de Statutaire naam zoals vermeld op het aanmeldformulier.

6.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de GWW-sector in de vorm van:
   a.  Herinrichting van binnenstedelijk gebied met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 1.000.000,-- en       b. Aanleg en/of reconstructie van een asfaltweg waarbinnen minimaal 350 ton asfalt is verwerkt en
   c.  Aanleg en/of onderhoud van een werk binnen stadsparken, plantsoen, laanstructuur o.i.d. waarbij in de directe nabijheid van verschillende bestaande bomen grondwerkzaamheden zijn verricht, de benodigde beschermende maatregelen voor bomen zijn toepast incl. het aantoonbaar werken op basis van een boombeschermingsplan dat voldoet aan de eisen van en is opgesteld door een European Tree Technician (ETT) en waarbij, conform het boombeschermingsplan minimaal 30 m³ grond is ontgraven binnen de kroonprojectie van volgroeide bomen.

De 3 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a, b en c mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 3 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties.

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK)  waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan.

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin.
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing
    competenties
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n)
 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden.

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

 • Verwijderen kantopsluitingen (ca. 2700 m)
 • Verwijderen bitumineuze verhardingen (ca. 1950 ton)
 • Verwijderen elementen verhardingen (ca. 6400 m2)
 • Verwijderen funderingen (ca. 1920 ton)
 • Verwijderen metselwerk en betonsloof keermuur (ca. 230 m)
 • Verwijderen stalen damwand keermuur (ca. 150 m)
 • Verlagen stalen damwand keermuur (ca. 80 m)
 • Zand ontgraven en vervoeren naar depot gemeente (ca. 3100 m3)
 • Bomengrond aanbrengen (ca. 3500 m3)
 • Aanbrengen funderingen (ca. 550 ton)
 • Aanbrengen kantopsluitingen (ca. 4500 m)
 • Aanbrengen bitumineuze verhardingen (ca. 700 ton)
 • Aanbrengen nieuwe openbare verlichting (ca. 40 st)
 • Aanbrengen elementen verhardingen (ca. 2800 m2)
 • Aanbrengen metselwerk (ca. 120 m2)

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten:   31-03-2023
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:               14-04-2023
Aanbesteding:                                      26-04-2023
Opdracht:                                            09-05-2023

Realisatie (fysiek):                                medio juni 2023 tot eind maart 2024                                             
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inzet materieel i.r.t. stikstofuitstoot

Voor deze opdracht wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaald dat aan het in te zetten materieel de volgende minimale eisen worden gesteld in relatie tot stikstofuitstoot:

•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen minimaal te voldoen aan:
      19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
      37 kW tot 75 kW vermogen: Fasenorm III-B
      75 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV
•  Mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental  dienen minimaal te voldoen aan Fasenorm III-A
•  De in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg  dienen minimaal te voldoen aan de Euro 6-norm
•  Al het in te zetten (hand)gereedschap dient emissieloos te zijn.

Contractvorm

RAW bestek

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 5 (vijf). Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder de specialistische categorie “Herinrichting” van subcategorie “Infra-werkzaamheden” van de hoofdcategorie Civiel van de groslijst.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.

Bijlage

2022-09 Overzichtkaart-ontwerp

 

Overzichtkaart Koggepark

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle