2023-14 Herinrichting Grote Voort fase 1

Algemeen

Projecttitel

2023-14 Herinrichting Grote Voort fase 1

Registratiecode

2023-14  

Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met maandag 24 juni 2024.

Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

S. Bol, tel: 06-219 11 348, mail: s.bol@zwolle.nl

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:
1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat ter beoordeling van de gemeente Zwolle, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). In geval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.
2.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). In geval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

3.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig certificaat BRL 7000 en de van toepassing zijnde protocol(len) voor de graafwerkzaamheden in grond > I-waarde met PFOS verontreiniging. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). 

4.  Uitsluitingsgronden (formulieren indienen bij inschrijving hoeft niet aanmelding):
   a. Bij inschrijving moet worden gevoegd de door de inschrijver volledig en naar waarheid ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA = Eigen verklaring), zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt. Tevens kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
   b. Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
5.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.
6.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de Statutaire naam zoals vermeld op het aanmeldformulier.
7.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de GWW-sector in de vorm van:
   a. Herinrichting en/of reconstructie van een straat met aanliggende bebouwing binnen de bebouwde kom waarbinnen minimaal met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR € 200.000,- per werk en
   b. Aanleg en/of reconstructie en/of onderhoud van een straat waarbinnen minimaal 200 meter betonnen riool met een inwendige diameter van minimaal 400mm per werk is verwerkt.

De 2 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a en b mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties. 

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK) waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan. 

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te

zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie
   geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin. 
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimumeis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of 
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing 
    competenties
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n) 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden. 

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

In 2019 is er een ontwikkelagenda en beeldkwaliteitsplan van Voorsterpoort West opgesteld door de gemeente Zwolle. In dit plan zijn de ambities en veranderingen weergegeven van het gebied. Voorsterpoort West is een gemengd gebied met veel verschillende functies. O.a. maatschappelijke, commerciële en kantoorfuncties zijn hier te vinden.

In de ontwikkelagenda wordt de ambitie beschreven om meer groen en verblijfskwaliteit toe te voegen aan het gebied. Er is meer behoefte aan waterberging en het parkeren op straat wordt opgeheven. 

In dit project wordt het huidige wegprofiel versmald en de ruimte wordt terug gegeven aan de groenstroken. Daarnaast wordt er een extra RWA riool van beton aangebracht. 

De huidige grondslag is vervuild door PFOS. De vrijgekomen grond mag alleen worden hergebruikt binnen het projectgebied. Overgebleven grond moet worden afgevoerd naar een erkende verwerkingsinrichting. Op de werkzaamheden met PFOS vervuilde grond (grond > I-waarde ) moet gewerkt worden onder de voorwaarden van het BRL7000 certificaat door de aannemer. 

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
- het uitvoeren van grondwerkzaamheden (PFOS);
- het vervangen en nieuwe aanleg van kolkaansluitingen ca. 30 st;
- het leveren en aanbrengen van een nieuw RWA-stelsel ø 500 incl. bemaling ca. 300 m;
- het leveren en aanbrengen van kantopsluiting en elementenverhardingen, ca. 2700 m2   

- het plaatsen van straatmeubilair en verlichting ca. 3 st.

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten: 28 juni 2024
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:              09 juli 2024
Aanbesteding:                                       19 juli 2024
Opdracht:                                             26 juli 2024
Realisatie:                                             Q3–Q4 2024

De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Eisen m.b.t. duurzaamheid, circulariteit, schoon en Emissieloos bouwen 

In het bestek worden duurzaamheidseisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. Voor de emissie van materieel wordt het productblad van Moederbestek.nl gehanteerd, zie https://moederbestek.nl/emissies/externe-link-icoon

Contractvorm

RAW bestek 

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 4. Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie Civiel, subcategorie infrawerkzaamheden en specialistische categorie Straatwerk en Riolering. Indien loten van toepassing is vermelding van één van de twee specialistische categorieën op de groslist voldoende voor plaatsing op lijst 1 of 2. 

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.

Bijlage

2023-14 Ontwerp Herinrichting Grote Voort fase 1