portemonnee icon502898GBS Migratie gebouwautomatisering Stadskantoor Zwolle 2023

Algemeen

Projecttitel

502898GBS l Migratie gebouwautomatisering Stadskantoor Zwolle 2023.

Registratiecode

502898GBS. Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met 26 september 2023.

Aanmelden kan uitsluitend via  het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

Rick van Essen te bereiken via ch.van.essen@zwolle.nl of 06 – 50 49 70 77.

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatieinstelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.

2. De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.

3.  Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.

4.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.

5.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de  Statutaire naam zoals  vermeld op het aanmeldformulier.

6.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd installatiewerk die voldoet aan onderstaande kerncompetenties:
   a.  Vervanging van omvangrijke installaties in een utiliteitsgebouw zoals kantoor, onderwijsinstelling, zorginstelling, met een minimale omvang van 2.500 m2 BVO waarbij het primaire bedrijfsproces doorgang kon vinden.

   b.  Vervanging/aanleg van een gebouwbeheersysteem in een utiliteitsgebouw zoals kantoor, onderwijsinstelling, zorginstelling, met een minimale omvang van 2.500 m2 BVO.

   c.  Engineering van een gebouwbeheersysteem en bijbehorende aanpassingen/realisatie in een utiliteitsgebouw zoals kantoor, onderwijsinstelling, zorginstelling, met een minimale omvang van 2.500 m2 BVO waarbij het primaire proces doorgang kon vinden.

De drie gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties  a, b en c mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van drie referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties.

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men  zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK)  waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan.

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens  toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties ten minste voorzien te zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie …geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (contractvorm)
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin.
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing
    competenties
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n)

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden.

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of  hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:

De huidige gebouwautomatisering van het stadskantoor is gedateerd en aan vervanging toe. Het geheel is destijds door adviesbureau van Heugten uitgewerkt als volwaardig vrij programmeerbaar GBS systeem voor de WtB installaties. In de uitwerking is dit echter aangepast naar een systeem waar verregaande integratie tussen E en W oplossingen de intrede gedaan hebben. Daarnaast is gekozen voor een decentrale intelligentie en LON-communicatie. Inmiddels is er, door voortschrijdend inzicht, behoefte om in de nieuwe situatie de gebouwautomatisering compact en eenvoudig op te zetten. Het doel is het (gefaseerd) renoveren van de gebouwautomatisering met als eind resultaat tevreden gebruikers en een hoge systeem efficiëntie voor de komende 15-20 jaren.

Belangrijke ambitie voor het project is het realiseren van een functioneel, flexibel en toekomstbestendige gebouwautomatisering binnen de gestelde financiële kaders. De huidige wensen van gebruikers, verlaging energiegebruik, verbetering comfort en lage onderhoudskosten dienen als uitgangspunten.

Belangrijk is om te vermelden dat de gegevens van de huidige situatie niet volledig zijn. Van de opdrachtnemer wordt verwacht dat op locatie onderzoek wordt gedaan om de ontbrekende informatie te achterhalen en te verwerken.

Planning

Publicatie op website                              11 september 2023

Sluitingsdatum aanmeldingen                 26 september 2023

Versturen aanbestedingsdocumenten:     2 oktober 2023

Verzoeken m.b.t. inlichtingen:                 13 oktober 2023

Aanbesteding:                                         13 november 2023

Opdracht:                                                november 2023

Start realisatie:                                        april/mei 2024 (na engineering)

De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Contractvorm

Traditioneel middels aannemingsovereenkomst op basis van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken en technische installatiewerken 2012 (UAV2012)

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 3 Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie Gebouwen, subcategorie werktuigbouwkundige installaties, specialistische categorie klimaat regeltechniek.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van beste prijs-kwaliteitsverhouding (beste PKV).

Bijlage

 • Bijlage A (Plattegronden)
 • Bijlage B (Systeemtopologie)
 • Bijlage C (FIO: Functioneel Installatie Overzicht)

Bijlagen

  Afspraak maken

  In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

  Maak een afspraak

  Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
  Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

  Neem contact met ons op

  Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

  Stuur een bericht

  Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
  tussen 08.30 en 17.00 uur)
  Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

  Whatsapp: 06 83 29 66 88
  (bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

  BTW/KvK-nummer

  BTW: NL001900249B01
  KvK: 08218173

  Blijf op de hoogte

  Aanmelden nieuwsbrief

  Wij zijn bereikbaar via

  © 2023 Gemeente Zwolle