Aanbesteding Beheer & Onderhoud VRI's

Projecttitel

EC28102022 aanbesteding B&O VRI en materieel


Registratiecode

EC28102022-EN

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met 9 december 2022.
Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.


Projectleider


E. Neuteboom, e.neuteboom@zwolle.nl , 06-53266239.


Selectie eisen:


Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:

 1. De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk.
 2.  Personeel welke ingezet wordt bij werkzaamheden welke uitgevoerd worden met een hoogwerker in het bezit te zijn van een door een daarvoor bevoegde instantie afgegeven certificaat werken met hoogwerkers.
 3. Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.
 4.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de Statutaire naam zoals vermeld op het aanmeldformulier.
 5. De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd, verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werken in de bouwinstallatiesector in de vorm van:

  a. Vervanging van een complete VRI installatie op een kruispunt met gebiedsontsluitingsweg en minimaal één erftoegangsweg binnen de bebouwde kom met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 50.000,-- per installatie

  b. Onderhoud van VRI installaties, alsmede het slijpen en aansluiten van lusdetectie in asfalt, met een aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 25.000,-

De 2 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a en b mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties.

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.
Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK) waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan.
Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.
Alle referenties (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te
zijn van de volgende informatie:

 •  naam van het project;
 •  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
 •  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie geverifieerd kan worden;
 •  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
 •  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
 •  periode van uitvoering;
 •  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
 •  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
 •  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin. In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing competenties
 •  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
 •  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n)

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.
De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden.
Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.


Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

De opdracht zal bestaan uit het verhelpen van tweedelijns VRI storingen, al dan niet samen met de servicedienst van de gemeente Zwolle, hierbij ook inzet van verkeersmaatregelen, pijlkarren, hoogwerkers, slijpwagens, meetdeskundigen en monteurs te rekenen. Daarnaast zullen vervangingen van complete VRI installaties worden opgedragen, waarbij de VRA en het meubilair aangeleverd wordt door de gemeente Zwolle. Ook kan bij overige klussen en werkzaamheden opdracht worden gegeven vanuit deze eenheidsprijzen, hierbij worden de materialen zoals masten en armaturen in hoofdzaak geleverd door de gemeente Zwolle. Levering van materiaal zal ruimschoots ondergeschikt zijn aan de inzet van mens en materieel en zal, indien wenselijk door middel van een offerte vraag worden verzocht.

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten: 16-12-2022
Verzoeken m.b.t. inlichtingen: 13-01-2023, voor 12.00uur
Antwoorden m.b.t. inlichtingen: 16-01-2023
Aanbesteding: 26-01-2023
Voorlopige gunning: 30-01-2023
Opdracht: 10-02-2023
Realisatie: Heel 2023 met optie tot verlenging van 3x 1 jaar
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Inzet materieel i.r.t. stikstofuitstoot

Voor deze opdracht wordt voor de uitvoering van de werkzaamheden bepaald dat aan het in te zetten materieel de volgende minimale eisen worden gesteld in relatie tot stikstofuitstoot:
- mobiele dieselwerktuigen met motoren met een variabel toerental dienen minimaal te voldoen aan:
• 19 kW tot 37 kW vermogen: Fasenorm III-A
• 37 kW tot 75 kW vermogen: Fasenorm III-B
• 75 kW tot 560 kW vermogen: Fasenorm IV
- mobiele dieselwerktuigen met motoren met een constant toerental dienen minimaal te voldoen aan Fasenorm III-A
- De in te zetten voertuigen met een bruto gewicht hoger dan 3500 kg dienen minimaal te voldoen aan de Euro 6-norm
- Al het in te zetten (hand)gereedschap dient emissieloos te zijn.

Contractvorm

Raamcontract met eenheidsprijzen, op basis van de UAV 2012 en aanvullende voorwaarden in uitvraag.

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.
Beoogd aantal onderneming dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 5. Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder de hoofdcategorie Civiel, subcategorie Elektrotechnische installaties infra, specialistische categorie Verkeersregelinstallaties (VRI’S) van de groslijst.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van de laagste prijs

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle