Aankondiging realisatie kopgevel IJsselhal-Bogenhal

Algemeen

Projecttitel

2024-53371-01 realiseren kopgevel Bogenhal Rieteweg 4 zijde A28 te Zwolle.

Registratiecode

2024-53371-01 Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met woensdag 10 juli 2024.

Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

Mevrouw M. Evers-Kant, tel: 06-21911374, mail: m.evers-kant@zwolle.nl

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectieprocedure:
1.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat ter beoordeling van de gemeente Zwolle, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie)
2.  Uitsluitingsgronden (formulieren indienen bij inschrijving hoeft niet aanmelding):
   a. Bij inschrijving moet worden gevoegd de door de inschrijver volledig en naar waarheid ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA = Eigen verklaring), zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt. Tevens kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
   b. Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
3.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.
4.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de Statutaire naam zoals vermeld op het aanmeldformulier.
5.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit werk als hoofdaannemer, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de bouw-sector in de vorm van:
   a. Nieuwbouw van een utiliteitsbouwproject waarvan de aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 100.000,-.

  b.  Renovatiewerkzaamheden aan een pand met monumentale of cultureel historische waarde waarvan de aanneemsom of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk aan of groter dan EUR 100.000,-.

De 2 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a en b mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor beide competenties. 

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK) waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan. 

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te

zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie
   geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin. 
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de
    gevraagde minimumeis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of 
    competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing 
    competenties
•  eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n) 

Bewijsstukken

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden. 

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Het werk hoofdzakelijk uit de realisatie van één kopgevel Bogenhal Rieteweg 4 zijde A28 te Zwolle.

Op dit moment wordt een groot deel van de IJsselhallen gesloopt. Eén deel van de hal blijft staan, de bogenhal. Deze wil de gemeente Zwolle behouden vanwege de cultuurhistorische waarde. Deze bogenhal wordt in de toekomst getransformeerd. Het gebied rondom de bogenhal wordt ontwikkeld tot woonwijk, de Nieuwe Veemarkt. Voor deze ontwikkeling is het noodzakelijk een nieuw tracé voor kabels en leidingen aan te leggen. Om dit te kunnen realiseren moet een gedeelte van de bogenhal, het lage gedeelte van de entree van de bogenhal gelegen aan de A28 zijde, worden gesloopt. Door de sloop van dit lage gedeelte en de kopgevel op de eerste verdieping moet het pand worden voorzien van een totaal nieuwe gevelinvulling. De nieuwe kopgevel (gelegen ter hoogte van het eerste boogspant) krijgt een sobere en doelmatige invulling. Ook zullen er constructieve aanpassingen moeten worden gedaan ter plaatse van de slooplijn. Als bijlage is toegevoegd, een foto's met de situering van de te slopen entree en kopgevel en de tekening van de bestaande situatie met de slooplijn.

Er zal geen tijdelijke volledige gevelinvulling worden gerealiseerd door de sloopaannemer alleen een tijdelijke afscheiding om ongenode gasten te weren. Om het pand zo kort mogelijk bloot te stellen aan de weersomstandigheden is het van belang de werkzaamheden goed af te stemmen met de sloopaannemer.

De werkzaamheden moeten uiterlijk maart 2025 zijn afgerond.

Het betreft bouwkundige werkzaamheden waarvoor het taakstellend budget € 240.000,- (excl. BTW) bedraagt.

Planning

Publicatie op website:                           26 juni 2024
Sluitingsdatum aanmeldingen:             10 juli 2024
Versturen aanbestedingsdocumenten: 24 juli 2024
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:               23 augustus 2024
Aanbesteding:                                       13 september 2024
Opdracht:                                               september 2024
Bouwvoorbereiding:                              september t/m november 2024
Realisatie:                                              november 2024 t/m maart 2025

De verwachting is dat de sloopaannemer eind november 2024 de sloopwerkzaamheden heeft afgerond.

De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Eisen m.b.t. duurzaamheid, circulariteit, schoon en emissieloos bouwen

Voor de emissie van materieel wordt het “productblad emissies – basis” van Moederbestek.nl gehanteerd, zie www. Moederbestek.nl

Contractvorm

UAV2012

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 3. Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie “gebouwen”, subcategorie “bouwkundige werkzaamheden”, specialistische categorie “algemene bouwkundige werkzaamheden (projecten)”.

Bij twee aanmeldingen wordt de aanbestedingsprocedure ook doorgezet.

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.