Aankondiging sluiten koopovereenkomst voor 17 zorgappartementen

Naam project

 

Adres Eikenlaan, Zwolle
Kadastrale percelen

Gemeente Zwolle, sectie F, nummers 4101 en 4122

Perceelgrootte Gezamenlijk cica 1.482 m2
Publicatiedatum 23 november 2022

Voornemen tot aangaan koopovereenkomst met Stichting Wetland Wonen Groep

De gemeente Zwolle is voornemens een koopovereenkomst voor de verkoop van de percelen grond zoals hiervoor genoemd aan te gaan met Stichting Wetland Wonen Groep (verder: ‘koper’) voor de realisatie van 17 zorgappartementen in de categorie sociale huur.

Koper is de enige serieuze gegadigde

De Gemeente wil middels haar woonbeleid voorzien in de bestaande behoefte aan zorgappartementen in de categorie sociale huurwoningen. De Gemeente wenst het perceel grond in dat kader te verkopen aan een woningcorporatie, vanwege de waarborgen die voortvloeien uit de Woningwet waaraan een woningcorporatie als toegelaten instelling is gebonden. De Gemeente wenst een langdurige exploitatie van de zorgappartementen; hierover zijn met de koper afspraken gemaakt.

Voorts geldt dat het perceel zoals bedoeld in de aanhef, nodig is voor een integraal project en niet zelfstandig ontwikkeld kan worden. Hierdoor komt de eigenaar van de andere voor het project benodigde gronden in redelijkheid als enige potentiële koper van de grond in aanmerking. Koper heeft op verzoek van de gemeente de aangrenzende gronden aangekocht ten behoeve van het integrale plan, waardoor zij erop mag vertrouwen dat het perceel in de aanhef eveneens aan haar verkocht zal worden.

Met deze verkoop geeft de gemeente invulling aan de met koper gesloten intentieovereenkomst d.d. 16 januari 2020.

Gelet op het voorgaande is de gemeente van oordeel dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het aangaan van de koopovereenkomst voor het perceel zoals bedoeld in de aanhef.

Vervaltermijn

Indien u zich niet met dit voornemen kunt verenigen, dan dient u dit uiterlijk op 14 december 2022 om 12:00 uur  kenbaar te maken door middel van het aanhangig maken van een kortgeding procedure bij de rechtbank Overijssel. Bij gebreke daarvan vervalt het recht tegen al het voornoemde in rechte op te komen en/of daarop enige vordering tot schadevergoeding of welke andere aanspraak dan ook te baseren, althans heeft u uw rechten daarop verwerkt. De gemeente Zwolle en Stichting Wetland Wonen Groep zouden immers onredelijk worden benadeeld indien pas na deze (duidelijk kenbaar gemaakte) termijn alsnog tegen het voornemen respectievelijk het aangaan van de overeenkomst(en) zou worden opgekomen.

De gemeente publiceert dit voornemen op www.zwolle.nl/stadsmakelaar. Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het arrest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 (ECLI:NL:HR:2021:1778).

 

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak 

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 09.00 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38
Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2022 Gemeente Zwolle