Buurt-voor-buurt Onderzoek Jeugd Zwolle 2016

Onderzoek
De gemeente heeft medio 2016 basisscholen in de hele stad gevraagd mee te werken aan de Buurt voor Buurt vragenlijst kinderen. Die vragenlijst is bedoeld om een goed beeld te krijgen hoe kinderen in de hoogste klassen van de basisschool hun buurt ervaren.De enquête van 2016 was de eerste waaraan scholen uit de hele stad konden deelnemen. De voorgaande editie, in 2015, is alleen in Zwolle-Zuid afgenomen. De inzet was om op basis van de stedelijke vragenlijst niet alleen relevante buurt-/wijkeninformatie te verzamelen, maar om ook op stedelijk niveau verbanden te kunnen leggen en conclusies te kunnen trekken.
Helaas zijn er te weinig volledig ingevulde vragenlijsten (digitaal) ingevuld om op stedelijk niveau een analyse/rapportage op te stellen. Uiteindelijk is in heel Zwolle van 252 leerlingen een valide ingevulde enquête ontvangen. Op basis van die uitkomst is op stadsdeelniveau geen analyse te maken. Uiteindelijk is alleen voor buurten waarin leerlingen van De Marshof (Zwolle-Zuid) wonen een rapportage gemaakt. Er zijn deelrapportages – vanwege de in verhouding lage respons per buurt -  gemaakt voor de buurten waar leerlingen van De IJsselhof en De Werkschuit wonen. 

Conclusie en resultaten
De conclusie is dat het (via scholen) bevragen van kinderen naar hun buurtbeleving waardevol is. Maar een stedelijk onderzoek vraagt organisatorisch en communicatief (te) veel aan gemeentelijke inzet en aan de zijde van de scholen. Het is zinvoller in de toekomst (weer) terug te gaan naar een kleinschaliger opzet. De gedachte daarbij is dat op wijkniveau beter aangesloten kan worden bij de wensen en mogelijkheden van de scholen.

De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage.

rapportage-buurt-voor-buurt-jeugd-2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.