Onderzoek Sociaal Wijkteam 2016

Doorontwikkeling
Gemeente Zwolle wil samen met partners binnen het sociaal domein concrete acties formuleren waarmee de oorspronkelijke doelstelling van de organisatie Sociaal wijkteam Zwolle in 2016 en verder doorontwikkeld kan worden. Om dit te realiseren heeft afdeling Onderzoek en Informatie van gemeente Zwolle via de methodiek Learning History onderzoek uitgevoerd. Hiertoe zijn in de periode februari tot en met april 2016 interviews afgenomen aan de hand van een aantal onderwerpen. Deze onderwerpen komen uit de beslisnota sociaal domein die juni 2014 in de Raad is vastgesteld.

Resultaten
Deze eindrapportageis het resultaat van het totaal proces Learning History Sociaal wijkteam Zwolle en bevat de bevindingen over de huidige praktijk en gewenste doorontwikkeling. Een viertal thema’s zijn nader geconcretiseerd. In de bijgevoegde rapportage kunt u de resultaten lezen. 

De verdere uitwerking van de doorontwikkeling Sociaal wijkteam wordt samen met partners opgepakt en door team ontwikkeling van gemeente Zwolle gecoördineerd en gecommuniceerd. 

sociaal-wijkteam-rapportage-2016.pdf

Bescherming persoonsgegevens
De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.