Armoedemonitor 2018

Inhoud Armoedemonitor

Met de Armoedemonitor volgt de gemeente Zwolle ontwikkelingen in de groep mensen die een inkomen tot 110% van het sociaal minimuminkomen hebben.
De jaarlijkse uitgave van de monitor biedt informatie over de omvang van de groep minima in Zwolle en over de kenmerken van deze groep. U ziet welke veranderingen er in de loop van de jaren zijn opgetreden, hoeveel mensen al langdurig tot de minima behoren, of ze werken dan wel een uitkering hebben en hoe de gezinssamenstelling is van de minimahuishoudens.
Ook presenteren we de cijfers over het gebruik van de gemeentelijke regelingen die voor deze groep bedoeld zijn, zoals de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand, tegemoetkoming chronisch zieken en regelingen voor kinderparticipatie.
De monitor wordt samengesteld op basis van cijfers uit verschillende bestanden van de gemeente Zwolle en het CBS.

Uitkomsten

  • Groei van het aantal minimahuishoudens in Zwolle zet nog door.Zwolle kent begin 2018 6.400 huishoudens die ten minste 1 jaar een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum hadden. In 2015 waren dit er 5.900. Het Zwolse beeld over minimahuishoudens toont een licht verschil met het beeld in heel Nederland. In Zwolle is de groei van 10,2% in 2011 naar 11,8% in 2018. Het landelijk aandeel minima liep op van 10,4% in 2011 naar 11,2% in 2018. Dit betekent dat de groei in Zwolle hoger is dan landelijk.
  • Aantal kinderen in minimahuishoudens is gedaald. Zwolle telt in totaal 26.400 minderjarige kinderen (in de leeftijd van 0 tot 18 jaar), daarvan wonen 2.100 kinderen in een minimahuishouden. Hiermee is het aantal kinderen in minimahuishoudens na jaren van stijging weer op het niveau van 2011 gekomen.
  • Aantal langdurige minimahuishoudens blijft gelijk. In Zwolle behoren 4 op de 10 minimahuishoudens tot de langdurige minima; namelijk 2.700 van de 6.400 minimahuishoudens. Van alle Zwolse huishoudens behoort 5,4% tot de langdurige minima. Dit aandeel is gelijk aan het landelijk gemiddelde. Voor deze huishoudens kennen we de individuele inkomenstoeslag. Het gebruikt van deze regeling is dit jaar weer toegenomen, tot bijna 2.500 huishoudens.
  • Minima-regelingen worden goed gebruikt. We zien goed gebruik van de minima-regelingen in Zwolle, de meeste regelingen laten groei in gebruik zien. In de herfst van 2017 heeft Zwolle een Participatiefonds ingesteld, sindsdien hebben 2.538 huishoudens gebruik gemaakt van de ondersteuning uit het Participatiefonds.

De resultaten van het onderzoek vindt u in de bijlage

armoedemonitor2018_definitief.pdf

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).