Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018

Ongeveer 10.500 inwoners hebben begin 2018 meegewerkt aan het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 van de gemeente Zwolle. Een prachtige respons, waar we als gemeente heel veel mee kunnen. Ruim 35.000 inwoners van 18 jaar en ouder in Zwolle hebben een uitnodiging voor deelname aan het onderzoek ontvangen.

De uitkomsten van het onderzoek zijn nu beschikbaar (via deze link).

Wat is het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?

Sinds 1995 wordt in de gemeente Zwolle elke twee jaar een onderzoek naar onder andere leefbaarheid, veiligheid, gezondheid en inzet in de buurt gehouden. Voor de gemeente heeft dit onderzoek een grote waarde. De gemeente krijgt via dit onderzoek meer inzicht in thema's als wonen, werken, gezondheid, sociale participatie en vrije tijd. Door het onderzoek tweejaarlijks uit te voeren, kunnen ontwikkelingen in Zwolle in beeld worden gebracht. We zetten het onderzoek onder zeer veel inwoners (35.000) uit, om behalve op de stad als geheel ook te kunnen inzoomen op de afzonderlijke buurten en wijken. Hoe meer inwoners meedoen met het onderzoek, hoe scherper het beeld is dat we verkrijgen.

Wat doet de gemeente met de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek?  

De uitkomsten worden ook besproken met de Zwolse wijkbewoners. Op verschillende momenten en manieren gaat de gemeente in gesprek met buurtbewoners en partners. Centrale vragen daarbij: wat verdient aandacht en hoe zorgen we gezamenlijk dat het in de buurten prettig(er) wonen blijft? De bijeenkomsten naar aanleiding van de uitkomsten van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek 2018 waren in de eerste helft van 2019. 

Privacy

De vragenlijst van het Buurt-voor-Buurt Onderzoek bevat diverse vragen over (privacy)gevoelige onderwerpen, zoals financiële situatie, gezondheid, zelfredzaamheid en achtergrondkenmerken. Een belangrijke reden waarom we deze vragen in dit onderzoek hebben opgenomen, is dat we willen nagaan welke verklaringen er zijn voor bijvoorbeeld participatie en inzet voor de buurt of voor de medemens. In hoeverre hangen deze samen met zaken als financiële situatie of gezondheid? Ook als we bijvoorbeeld beter willen kunnen inspelen op benodigde zorg, is het voor ons van belang om meer over dit soort zaken te weten van onze inwoners, in combinatie met persoonlijke kenmerken. Door dit via het onderzoek allemaal in kaart te brengen, kan de gemeente hier onderbouwde keuzes in maken.

Wij analyseren de uitkomsten nooit op persoonsniveau, maar uitsluitend op groepsniveau. De gemeente Zwolle houdt zich aan de Wet bescherming persoonsgegevens en per 25 mei 2018 aan de Algemene verordening gegevensbescherming. Zie hiervoor ook de pagina Bescherming persoonsgegevens bij onderzoek.

Hebt u vragen of wilt u meer weten, neem dan contact op met de afdeling Onderzoek & Informatie, telefoon 038-4982040 of via e-mail onderzoek@zwolle.nl