Armoedemonitor 2019

Inhoud Armoedemonitor

Met de Armoedemonitor volgt de gemeente Zwolle ontwikkelingen in de groep mensen die een inkomen tot 110% van het sociaal minimuminkomen hebben.

De jaarlijkse uitgave van de monitor biedt informatie over de omvang van de groep minima in Zwolle en over de kenmerken van deze groep. U ziet welke veranderingen er in de loop van de jaren zijn opgetreden, hoeveel mensen al langdurig tot de minima behoren, of ze werken dan wel een uitkering hebben en hoe de gezinssamenstelling is van de minimahuishoudens.
Ook presenteren we de cijfers over het gebruik van de gemeentelijke regelingen die voor deze groep bedoeld zijn, zoals de collectieve zorgverzekering, bijzondere bijstand, tegemoetkoming chronisch zieken en regelingen voor kinderparticipatie.
De monitor wordt samengesteld op basis van cijfers uit verschillende bestanden van de gemeente Zwolle, haar partners en het CBS.

Uitkomsten

Het aantal minimahuishoudens in Zwolle blijft hetzelfde.

  • Zwolle kent begin 2019 6.100 huishoudens die tenminste 1 jaar een inkomen van maximaal 110% van het sociaal minimum hebben. Volgens de doorrekening van Stimulansz vindt de toename van 100 huishoudens met een minimuminkomen ten opzichte van 2016 plaats in 2017 en sindsdien blijft het aantal minimahuishoudens hetzelfde.
  • Het aandeel van de minimahuishoudens, ten opzichte van alle Zwolse huishoudens, laat vanaf 2017 een lichte daling zien: van 11,3% in 2017 naar 11,1% in 2019. Landelijk is een vergelijkbare trend zichtbaar: het aandeel van de minimahuishoudens in heel Nederland daalt van 11,1% in 2017 naar 10,6% in 2019.
  • Op persoonsniveau nemen we een lichte stijging in Zwolle in de laatste drie jaar waar: van 9.400 personen in 2016 naar 9.600 personen in 2019 in minimahuishoudens. Het aandeel van de personen in minimahuishoudens in Zwolle (8,0%) blijft hiermee net onder het landelijke aandeel (8,1%).

Het aantal kinderen in minimahuishoudens is onveranderd gebleven ten opzichte van voorgaand jaar.

Zwolle telt in totaal 26.500 minderjarige kinderen, daarvan wonen 2.100 kinderen in een minimahuishouden. Hiermee is het aantal kinderen in minimahuishoudens onveranderd gebleven in vergelijking met het voorgaande jaar en ligt op het niveau van 2011

Hat aantal langdurige minimahuishoudens is iets gestegen.

  • In Zwolle behoort iets minder dan de helft van de minimahuishoudens tot de langdurige minima; namelijk 2.800 huishoudens. Een jaar daarvoor waren het 2.700 minimahuishoudens.
  • Van alle Zwolse huishoudens behoort 5,7% tot de langdurige minima. Dit aandeel is gelijk aan het landelijk gemiddelde.
  • Het aandeel kinderen in langdurige minimahuishoudens is sinds voorgaand jaar licht gedaald van 3,8% naar 3,7%. Landelijk is dit aandeel iets gestegen en ligt dit op 4,0%

Minima-regelingen worden goed gebruikt.

We zien goed gebruik van de minima-regelingen in Zwolle, het gebruik van de meeste regelingen is vergelijkbaar met vorig jaar.

 

De volledige Armoedemonitor 2019 vindt u in de bijlage hieronder.

Armoedemonitor_2019.pdf

 

Bescherming persoonsgegevens

De onderzoeken van de gemeente Zwolle worden uitgevoerd  binnen de kaders van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).