Nieuw bestemmingsplan voor Zwolle Zuidoost

Er wordt een nieuw bestemmingsplan gemaakt voor Zwolle Zuidoost, dat heeft het college van burgemeester en wethouders besloten. Het gaat om de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. De eerste stap is het aankondigen van het voorontwerp  en over tien maanden kan iedere Zwollenaar of organisatie op het ontwerp plan eventueel een zienswijze indienen.

Wat is een bestemmingsplan?

Een bestemmingsplan geeft aan hoe de grond gebruikt mag worden en wat op de grond gebouwd mag worden. Het plan bepaalt dus of op een bepaalde locatie bijvoorbeeld een winkel is toegestaan of bijvoorbeeld een horecazaak, woning of bedrijf. Het bestemmingsplan geldt voor iedereen, voor inwoners maar ook voor bedrijven en voor de gemeente zelf.

Waarom wordt het bestemmingsplan volgend jaar aangepast?

Op 1 januari 2021 hebben we in Nederland waarschijnlijk een nieuwe wet, de Omgevingswet. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke plannen versimpelen en samenvoegen. Zodat het straks bijvoorbeeld makkelijker is om bouwprojecten te starten. Met de komst van deze nieuwe wet wordt het bestemmingsplan vervangen door een omgevingsplan. De gemeente wil daarom de Zwolse bestemmingsplannen actueel houden om goed te kunnen inspelen op de nieuwe wet. Eén van deze plannen is het bestemmingsplan Zwolle Zuidoost uit 2010. Dit bestemmingsplan wil de gemeente aanpassen, zodat het straks voldoet aan de voorwaarden voor een omgevingsplan.

Om welk gebied gaat het?

Het gebied waarvoor een nieuw bestemmingsplan wordt gemaakt is weergegeven in een kaart. Het gaat om de wijken Ittersum, Ittersumerlanden en Ittersumerbroek, Geren, Gerenlanden, Gerenbroek en het landgoed Zandhove. Woonwijk De Oude Mars maakt geen onderdeel uit van het plangebied. Hiervoor is in 2018 een bestemmingsplan vastgesteld. Daarnaast zijn de percelen gelegen aan de Nieuwe Deventerweg 101 en 101-1 niet meegenomen. Hiervoor wordt een apart bestemmingsplan gemaakt.

Waarom nu een aankondiging?

Het bestemmingsplan wordt op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van het bestemmingsplan dat nu geldt. Zo is er onder andere het voornemen om bij diverse woningen het  bouwvlak aan te passen en de horecamogelijkheden in het winkelcentrum Zwolle Zuid in lijn met de horecavisie te brengen. Voordat deze wijzigingen worden vastgesteld krijgt iedereen gedurende 10 maanden de gelegenheid om de bouw- en gebruiksmogelijkheden in het huidige bestemmingsplan alsnog te benutten. Het huidige bestemmingsplan is het bekijken via de website ruimtelijkeplannen.nl.

Hoe ziet het proces eruit?

Het voornemen van de gemeente om dit bestemmingsplan aan te passen wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en de Staatscourant. Daarnaast is het voorontwerpbestemmingsplan voor iedereen online te bekijken via de website  www.ruimtelijkeplannen.nl. Na 10 maanden, in de herfst van 2020, gaat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage en kan iedereen eventueel een zienswijze indienen Al deze zienswijzen  worden meegenomen in het  besluit tot vaststelling van bestemmingsplan. Begin 2021 zal de gemeenteraad hier dan een besluiten overnemen.   

Vragen?

Neemt u dan tijdens kantoortijden gerust contact op met Jolanda van den Berg. Zij is bereikbaar op telefoonnummer 038 4982396. Of mail naar J.van.den.Berg@zwolle.nl.