Update stikstofteam gemeente Zwolle

Vanwege de situatie die is ontstaan rondom stikstof heeft gemeente Zwolle een stikstofteam opgericht. Dit is een team binnen de gemeente dat geplande en lopende plannen, projecten en aanvragen van Omgevingsvergunning bouw coördineert, (controle-) berekeningen laat doen, initiatiefnemers adviseert en voorstellen doet voor prioritering.

Het stikstofteam houdt een lijst bij van aanvragen om omgevingsvergunningen en geeft aan voor welke aanvragen een berekening nodig is. Er wordt bijgehouden of een berekening is aangeleverd en wat de uitkomst is van de controle van de berekening. Op deze manier weet de gemeente welk soort projecten en op welke afstand van een Natura 2000 gebied een stikstofdepositie veroorzaken die lager is dan 0,00 mol/ha./jaar (depositie is wanneer een stof vanuit de lucht in een gebied neerkomt).  

Stand van zaken vergunningsaanvragen

Inmiddels (stand op 31 oktober 2019) zijn er 323 vergunningsaanvragen beoordeeld op stikstofdepositie (hoeveel stikstof er vanuit de lucht in een gebied neerkomt):

  • 278 bleken geen berekeningen nodig te hebben (te kleine omvang, dakkappellen etc)
  • 45 bleken wel een berekening nodig te hebben:
  • 17 berekeningen moeten nog binnenkomen, en worden daarna beoordeeld door de gemeente.
  • 28 berekeningen zijn ingeleverd en beoordeeld door de gemeente:
  • 20 berekeningen/aanvragen vond de gemeente akkoord en deze hebben of krijgen een vergunning.
  • 6 berekeningen zijn nog niet compleet of niet klopeend. Deze moeten worden aangepast.
  • 2 berekeningen moeten nog worden gecontroleerd.

Het stikstofteam volgt uiteraard de landelijke en provinciale ontwikkelingen op de voet. Het team heeft hierover ook veel contact met de provincie.

Meer informatie

Het stikstofteam informeert inwoners en ondernemers via www.zwolle.nl/stikstof

Het Rijk en provincies zijn bevoegd gezag in de stikstof problematiek. Zij informeren via www.bij12.nlwww.overijssel.nl/loket/dossier-stikstof/  en www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aanpak-stikstof.