Veel kansen voor gebiedsontwikkeling Broerenkwartier

Veel kansen voor gebiedsontwikkeling Broerenkwartier

Er liggen kansrijke mogelijkheden voor de verdere ontwikkeling van het Broerenkwartier.   Dat blijkt uit gesprekken met alle betrokken partijen, de investeringsbereidheid onder deze partijen en stedenbouwkundige analyses. De eerstvolgende stap is het maken van een gezamenlijk stedenbouwkundig ontwikkelingsplan met gedeelde beeldkwaliteit. Het college van B en W wil hiervoor aanvullende financiële middelen en capaciteit beschikbaar stellen.

Onder leiding van de Herstructurerings Maatschappij Overijssel (HMO) en de gemeente zijn de afgelopen tijd gesprekken gevoerd met de vastgoedeigenaren, initiatiefnemers en de Provincie Overijssel. Ook zijn er stedenbouwkundige analyses uitgevoerd en samenwerkingsmogelijkheden besproken. Vertrekpunt voor de transformatie van het gebied zijn de ruimtelijke kaders die in juni dit jaar zijn vastgesteld door de gemeenteraad.

Drie deelgebieden

In de gebiedsaanpak worden nu 3 deelgebieden onderscheiden. In het noordelijk en het zuidelijke deel liggen de grootste kansen en uitdagingen. Het noordelijke deel bevat het kloostercomplex ArtEZ met Waanders in de  Broeren. Het kenmerkt zich door de vele historische gebouwen en ruimte. Iets om te koesteren en te versterken. ArtEZ heeft hier onderwijskundige ambities en een omvangrijk verbouwingsplan.

Het zuidelijk deel betreft de omgeving Nieuwstraat en Spiegelstraat. Afgezien van de openbare ruimte gaat het hier vooral om een ontwikkeling van en door vastgoedpartijen.

In het overgangsgebied tussen noord en zuid moet een keuze gemaakt worden tussen herontwikkeling van bestaande bouwblokken of iets geheel nieuws ontwikkelen. De stedenbouwkundige analyses van Buro Maan geven aanleiding tot een ambitieuzere aanpak door een ingrijpender structuurverandering aan de noordkant van de Weeshuispassage. De gemeente wil de mogelijkheden hiertoe in nauw overleg met de stakeholders verder onderzoeken.

Voor het oostelijk deel, omgeving van C&A tot aan het Pestengasthuys wordt gedacht aan functiemenging met wonen en een aanpak van de gevels.

Voor  alle gebieden zijn daarnaast aanvullende uitgangspunten geformuleerd, zoals voor de architectuur.

Supervisieteam

Om tot een gezamenlijk plan met gedeelde beeldkwaliteit te komen, blijft regie nodig op het proces en wordt voorgesteld een supervisieteam aan te stellen om te zorgen voor de gewenste kwaliteit bij concrete initiatieven en ontwikkelingen.

Vervolg

Het is de bedoeling dat de komende tijd (per  deelgebied) met de vastgoedeigenaren intentie- en samenwerkingsovereenkomsten worden afgesloten. Ook de gemeente Zwolle, Provincie  Overijssel en de HMO werken een intentieovereenkomst uit en onderzoeken een gezamenlijke investerings- en organisatievorm.