Verandering landelijke stikstof-regels

De toename van stikstof in beschermde natuurgebieden is één van de aspecten waarop een project of plan voor bijvoorbeeld woningen moet worden getoetst.  De afgelopen jaren vormde het Programma Aanpak Stikstof (PAS) daarvoor het toetsingskader.  Het PAS mag nu niet meer als basis worden gebruikt om toestemming te verlenen voor onder andere het bouwen van woningen, bedrijven en wegen. Dat heeft de hoogste bestuursrechter op 29 mei 2019 besloten.  Het besluit van de rechter heeft consequenties voor toekomstige bouwplannen die kunnen leiden tot een toename van stikstof in beschermde natuurgebieden.

Wat is het PAS?

Het PAS staat voor het Programma Aanpak Stikstof. Een regeling van de rijksoverheid die enerzijds ruimte biedt aan nieuwe ontwikkelingen zoals huizen, wegen en bedrijven, maar tegelijkertijd ook voorziet in maatregelen die nodig zijn voor het behoud en herstel van beschermde natuurgebieden (Natura 2000-gebieden). Het PAS bevatte een drempelwaarde voor de uitstoot van stikstof. Kwam een plan boven deze drempelwaarde,  dan was het nodig om bij de  provincie een melding of een vergunning op basis van de Wet natuurbescherming aan te vragen.

Wat betekent dit voor verleende en lopende vergunningsaanvragen?

Helaas is er op dit moment nog geen antwoord op alle vragen. Minister Schouten gaf eerder al aan dat het voor vergunningen die onherroepelijk zijn (en dus niet meer bij de rechter kunnen worden aangevochten) geen gevolgen heeft. Voor onlangs verleende, lopende of toekomstige vragen kan de uitspraak van de rechter wel gevolgen hebben.

Wat doet de gemeente?

De gemeente Zwolle werkt op dit moment aan een inventarisatie van de aanvragen en projecten. Er wordt per aanvraag een inschatting gemaakt van de impact van de uitspraak van de rechter. Wanneer de inschatting is dat er mogelijk aanvullend onderzoek nodig is, wordt de aanvrager hierover geïnformeerd.

Wat doet de rijksoverheid?

Ondertussen werkt de rijksoverheid aan nieuwe regels voor toekomstige vergunningsaanvragen. De uitspraak van de rechter geldt namelijk voor heel Nederland.

Meer weten?

Lees meer via de website van Provincie Overijssel over de ontwikkelingen rondom het PAS. Via de website www.bij12.nl, de gezamenlijke website van alle provincies, is ook een lijst met veel gestelde vragen en antwoorden te bekijken. 
 
Bekijk via deze link de factsheet van de rijksoverheid. Deze factsheet is door het ministerie opgesteld en geeft snel inzicht in de mogelijke gevolgen voor woningbouwplannen.