Zwolle benut groei voor investeren in kwaliteit

Zwolle benut groei voor investeren in kwaliteit

Zwolle zit in de lift. De economie groeit bovengemiddeld en inwoners waarderen hun stad met het rapportcijfer 8. Het inwonertal zal oplopen naar 140.000 inwoners. In die tijd groeit de regio Zwolle tot vierde economische topregio van Nederland.

Het college van b. en w. wil die groei benutten om kwaliteit aan de stad toe te voegen. Daardoor wordt Zwolle niet alleen stedelijker, bruisender en diverser, maar blijft het ook de toekomstbestendige en sociale stad die het is. Dat is de hoofdlijn van het collegebeleid voor de komende jaren, zoals te vinden in de Perspectiefnota 2020-2023.

Stad in balans

Om de stad in balans te houden en de sociale infrastructuur verder te versterken, wordt in het sociaal domein de lijn van hervormen voortgezet. Door méér zorg dichtbij en in gemeenschappelijk aanbod te organiseren, kan de verschuiving ‘van zwaar naar licht’ en van duur naar betaalbaar worden gerealiseerd. Werk is voor de meeste mensen de belangrijkste welzijnsvoorziening. Ook de inspanningen om iedereen te laten meedoen, vormen een middel om de zorgvraag te verminderen.

Economische topregio

Tot de grotere opgaven voor de komende jaren behoren naast de hervormingen in het sociaal domein: de energietransitie; klimaataanpassing; digitale transitie; human capital agenda en de overgang naar een circulaire economie. Daarin blijft Zwolle investeren. Een goed woon- en leefklimaat is een belangrijke vestigingsvoorwaarde voor bedrijven. Daartoe moet Zwolle een sprong maken in stedelijkheid. Met andere leef- en werkmilieus, investeren in het centrum (Spoorzone en binnenstad), culturele voorzieningen en evenementen, wordt Zwolle aantrekkelijker als plek om te wonen, werken en studeren, onder meer voor startende en innovatieve bedrijven en de creatieve economie. De ambitie is dat de regio Zwolle uitgroeit tot één van de economische topregio’s van Nederland.

Ruimte voor strategische opgaven

De structurele financiële ruimte is de komende jaren beperkt. De parkeertarieven gaan licht omhoog, in lijn met de groei van de stad en het voorzieningenniveau. Bezoekers dragen zo bij aan de verdere ontwikkeling van de stad.

De tarieven komen zo in lijn met omliggende 100.000+ steden. Andere nieuwe opgaven of ambities worden ‘meerjarig incidenteel’ gefinancierd uit de incidentele ruimte in de begroting, voornamelijk uit grondverkopen.

perspectiefnota_2020_-_2023.pdf