Basisregistratie personen – rechten van de burger

17 april 2023
Homepage

Burgemeester en wethouders maken bekend dat elke ingeschrevene in de basisregistratie personen (BRP) bepaalde rechten heeft en daarvan gebruik kan maken.

Geheimhouding van persoonsgegevens

U kunt de gemeente vragen om uw gegevens niet aan bepaalde instanties te verstrekken. Dat geldt echter niet voor instanties die belast zijn met de uitvoering van wettelijke taken. In die gevallen zal de gemeente steeds uw belang bij geheimhouding afwegen tegen dat van de vragende instantie.

Geheimhouding is niet mogelijk tegen instanties die door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties geautoriseerd zijn om automatisch gegevens te ontvangen van de gemeente. Dit noemen wij ‘afnemers’. U moet dan denken aan instanties als Belastingdienst, Kadaster, de Sociale Verzekeringsbank, DUO (studiefinanciering), pensioenfondsen en justitie.

Wilt u geheimhouding aanvragen? Ga dan naar Geheimhouding persoonsgegevens. U kunt uw aanvraag digitaal (met DigiD-inlogcode) indienen of in persoon aan de publieksbalie in het Stadskantoor. Daarvoor moet u wel een afspraak maken.

Inzagerecht

U kunt de gemeente vragen om inzage in de gegevens die wij over u hebben vastgelegd. Die inzage kunt u krijgen door op afspraak gegevens rechtstreeks in te zien in onze registratie. Of door een geprint overzicht van alle vastgelegde gegevens op uw persoonslijst. Ook leggen we dan uit welke instanties recht hebben op uw gegevens en aan wie wij uw gegevens hebben verstrekt (protocolgegevens).

Wilt u inzage aanvragen in uw persoonsgegevens in de BRP?  Ga dan naar Inzage persoonsgegevens.  Onder het kopje aanvraag vindt u de voorwaarden en het formulier.

Een inzageverzoek op grond van de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) doet u bij de functionaris gegevensbescherming.  Ga daarvoor naar Uitoefenen rechten persoonsgegevens. Daar kunt u opvragen in welke persoonsregistraties van de gemeente uw gegevens staan, wat het doel van die registratie is en aan wie en in welke gevallen daaruit gegevens worden verstrekt.

Correctierecht

Kloppen uw gegevens in de Basisregistratie personen (BRP) niet? Of zijn ze niet volledig? Dan kunt u de gemeente vragen uw gegevens aan te passen. U moet wel kunnen aantonen dat een gegeven fout of onvolledig is. Vaak moet u dat met (officiële) documenten doen.

Wilt u een correctieverzoek indienen Ga naar Correctieverzoek persoonsgegevens.  Onder ‘aanvraag vindt u de voorwaarden en het formulier.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle