Begroting en jaarrekening

De basis van het financiële beleid van de gemeente Zwolle is de beleidscyclus. Die bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Perspectiefnota (PPN) - structureel perspectief over de komende 4 jaar
 • Begroting – uitwerking van de eerste jaarschijf van de PPN naar het financieel beleid voor het komend jaar
 • Tarievennota - overzicht van de te hanteren tarieven in het komende jaar
 • Beleidsrapportages (Berap) 1 en 2 - stand van zaken van de lopende begroting (meetpunten februari en augustus)
 • Jaarstukken bestaand uit het jaarverslag (beleidsverantwoording) en jaarrekening (financiële verantwoording), terugblik over het afgelopen jaar

De gemeenteraad neemt de essentiële besluiten over het beleid op twee momenten in het jaar.

Tijdens het voorjaarsmoment besluit de raad over:

 • Perspectiefnota (PPN)
 • Jaarstukken
 • Beleidsrapportage 1

Tijdens het najaarsmoment besluit de raad over:

 • Beleidsrapportage 2
 • Begroting
 • Tarievennota

Vanaf het najaarsmoment 2018 zijn de onderdelen van het financiële beleid beschikbaar via het portal Beleidscyclus.

begroting-2016.pdf

begroting-2016-bijlagenboek.pdf

perspectiefnota-2016-2019.pdf

tarievennota-2016.pdf

meerjarenprognose-vastgoed-2016.pdf

beleidsrapportage-2016-1.pdf

beleidsrapportage-2016-2.pdf

jaarstukken-2016 (met accountantsverklaring).pdf

bijlagenboek-jaarrekening-2016.pdf

De begroting 2016 is ook beschikbaar op zwolle.begroting-2016.nl

De Jaarrekening 2016 is ook beschikbaar op zwolle.jaarverslag-2016.nl

In deze interactieve sites kunt u doorbladeren naar de diverse onderdelen van de begroting en naar een steeds dieper detailniveau.