Beleidsnota's

Zwolle is een prachtige stad om te wonen. De gemeente doet haar uiterste best om het voor iedereen prettig leefbaar te houden. Er wordt veel aandacht besteed aan een prettige leer- en werkomgeving. Daarnaast is zorg en welzijn een belangrijk speerpunt. Bovendien worden ondernemers zo goed mogelijk ondersteund door de gemeente. Op deze pagina vindt u diverse beleidsnota’s.

Beeldkwaliteitsplan binnenstad.pdf

Zwolle moderne woonstad (Zwolse aanpak).pdf

Architectuurmanifest.pdf

Gemeentelijk-rioleringsplan (GRP) 2016-2020.pdf

Handhavingsprogramma 2018.pdf

Welstandsnota-2019.pdf

Welstandsnota 2019

De gemeente Zwolle hecht veel waarde aan de ruimtelijke kwaliteit van de stad. Die kwaliteit staat beschreven in de Welstandsnota. Ook staat er in de welstandsnota welke welstandseisen binnen de gemeente Zwolle gelden. Als u een omgevingsvergunning voor een verbouwing of een nieuw gebouw aanvraagt zal het bouwplan door de welstandscommissie getoetst worden aan deze welstandseisen. Vergunningsvrije bouwwerken worden niet vooraf aan welstandseisen getoetst.

Op 20 januari 2020 heeft de gemeenteraad een nieuwe Welstandsnota vastgesteld, die op 27 maart 2020 in werking is getreden. Het betreft grotendeels de vorige welstandsnota, echter er zijn criteria voor woonboten toegevoegd in paragraaf 4.6.

Het onderwijsbeleid wordt vooral landelijk bepaald. Op onderdelen heeft Zwolle  gemeentelijk beleid. We hebben een onderwijsaanbod én een samenwerking om trots op te zijn. We willen echter niet achterover leunen, maar juist actief blijven om Zwolle als onderwijsstad nog beter te positioneren.

Zodat iedereen weet dat je als werkgever de student uit Zwolle moet hebben en dat je voor je opleiding in Zwolle moet zijn. Om dit te bereiken werken we nauw samen met de onderwijspartners: van de partners in de voorschoolse voorzieningen tot en met het hbo, van de kinderopvangorganisaties tot de studentenorganisaties. Onze ambities en samenwerking tussen onderwijs en gemeente is vastgelegd in de volgende beleidsnota’s:

Strategische Onderwijsagenda Zwolle 2016-2020.pdf

Deel 1 Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp.pdf

Deel 2 Ontwikkelagenda passend onderwijs en jeugdhulp.pdf

Jeugdnota april 2018.pdf

Beleidsplan jeugdhulp 2015 - 2016.pdf