Ed Anker

Wethouder

Lid van ChristenUnie

Ed Anker is portefeuillehouder voor de volgende beleidsterreinen:

 • Ruimtelijke ordening en water
 • Binnenstadsschil (Katwolderplein, Roelenweg)
 • Jeugdbeleid en jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Spoorzone

Ed Anker is wijkwethouder van:

 • Kamperpoort
 • Westenholte
 • Spoolde
 • Wijthmen
 • Windesheim
 • Haerst-Tolhuislanden

Functies uit hoofde van gemeentebestuur:

 1. Voorzitter AB GGD IJsselland
 2. Voorzitter DB GGD IJsselland
 3. Voorzitter RVA v/h LBIO
 4. Lid van commissie toezicht financiering politieke partijen
 5. Lid van de commissie water van VNG
 6. Lid van de Bestuurlijke Adviescommissie Publieke Gezondheid van VNG
 7. Lid van Stuurgroep IJssel
 8. Voorzitter van de Jeugdzorgregio IJsselland

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur:

 1. Lid commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen
 2. Lid van de Raad van Commissarissen van de HVC groep
 3. Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage

De nevenfuncties zijn onbezoldigd, met uitzondering van

 1. Lid commissie Toezicht Financiering Politieke Partijen, € 274,78 per vergadering
 2. Voorzitter Raad van Advies van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdrage, € 250,-- per vergadering
 3. Lid van de Raad van Commissarissen van de HVC groep, € 1.345,-- per maand