Henk Jan Meijer

Burgemeester

Lid van VVD

De burgemeester wordt niet gekozen, maar benoemd voor zes jaar door de Kroon bij Koninklijk Besluit. Hij is voorzitter van het college van B&W en van de gemeenteraadsvergaderingen en heeft een aantal eigen bevoegdheden en portefeuilles zoals Openbare orde en veiligheid.

De burgemeester is verantwoordelijk voor de eenheid van het collegebeleid en moet er voor zorgen dat het college de besluiten van de gemeenteraad uitvoert. Daarnaast kan de burgemeester zelf onderwerpen op de agenda zetten en voorstellen indienen.

Burgemeester Henk Jan Meijer heeft in zijn portefeuille de volgende beleidsonderwerpen:

 • Openbare orde en Veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Dienstverlening
 • Communicatie
 • Regionale samenwerking
 • Lobby en positionering
 • Internationale contacten

Functies niet uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Voorzitter adviesraad Rotterdamse Baan (gemeente Den Haag)
 2. Lid Studiegroep Openbaar Bestuur
 3. Voorzitter Programmaraad Trendbureau Overijssel

Functies uit hoofde van gemeentebestuur

 1. Voorzitter Veiligheidsbestuur IJsselland
 2. Lid Regionaal veiligheidsoverleg Politie Oost-Nederland
 3. Voorzitter Stuurgroep Regionaal Informatie- en Expertisecentrum (RIEC) Oost-Nederland
 4. Lid Commissie Internationaal Hanzeverbond
 5. Voorzitter Regio Zwolle
 6. Lid Stuurgroep IJssel-Vechtdelta
 7. Lid Commissie Kennis en Onderzoek van de Politieonderwijsraad. 
 8. Bestuurslid/vicevoorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Overijssel

De nevenfuncties zijn onbezoldigd, met uitzondering van:

 • Voorzitterschap Rotterdamse Baan, € 10.000,- per jaar
 • Voorzitterschap Trendbureau Overijssel, € 275,- per vergadering.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Burgemeester Henk Jan Meijer
(038) 498 22 22
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle