Samenvatting Raadsplein 10 februari 2020

Op maandag 10 februari was er een besluitvormingsronde met diverse hamerstukken, mondelinge vragen en moties (opdrachten voor de wethouder). Lees de samenvatting of bekijk het videoverslag of de korte terugblik.

Besluitenlijst

Op maandag 10 februari zijn de volgende besluiten aangenomen:

  • Hervormingsagenda (aanwezig:38 voor:36 tegen:2 SP)*
  • Initiatiefvoorstel ChristenUnie inzake Sociaal Ondernemerschap (aanwezig:38 voor:38 tegen:0 )
  • Coördinatiebesluit bestemmingsplan Assendorp, Terborchstraat 13, omgevingsvergunning bouwen van een woonzorggebouw en procedure hogere grenswaarden wegverkeerslawaai Terborchstraat 13 (aanwezig:38 voor:34 tegen:4 D66)
  • Eerste wijzigingsverordening Begraafplaatsrechten 2020 (aanwezig:38 voor:38 tegen:0 )
  • Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Heinoseweg 27 (aanwezig:38 voor:38 tegen:0)
  • Verstrekking RRE Subsidies (aanwezig:38 voor:38 tegen:0)
  • Visie Toezicht Openbare Ruimte (TOR) (aanwezig:38 voor:38 tegen:0 )**
  • Het garanderen van een geldlening Academiehuis De Grote Kerk (aanwezig:38 voor:38 tegen:0)
  • Bestemmingsplan Stadshagen, Waaranders (aanwezig:38 voor:38 tegen:0)
  • Benoeming plaatsvervangend griffier (aanwezig:38 voor:38 tegen:0)

*Daarbij is de motie Geen zorgverspilling aangenomen.

**Daarbij is de motie aangenomen Meldpunt voor inwoners

Actuele raadsvragen Garanderen van een geldlening restauratie Academiehuis

De VVD fractie heeft tijdens de raadsvergadering van maandag 10 februari vragen gesteld over de garantstelling van de gemeente voor een geldlening aan het Academiehuis.

Het college van B&W vraagt de gemeenteraad akkoord te gaan met een garantstelling voor 1,3 miljoen euro voor het Academiehuis in de Grote Kerk. Dit wordt gebruikt om de totale restauratie van 4,5 miljoen  te kunnen bekostigen. De VVD wil o.a. weten welke andere partners zijn gezocht om mee te investeren of bij te dragen en  of het bij deze kosten blijft.

Wethouder Sloots geeft aan dat het proces om te komen tot een subsidieaanvraag en het overleg met de gemeente hierover de nodige tijd heeft gekost, waardoor de deadline snel dichterbij kwam. Het Academiehuis heeft een plan klaar liggen voor het werven van de benodigde fondsen. Daarnaast wordt gewerkt aan het verbeteren van de exploitatie o.a. samen met de Fundatie. De lening wordt niet hoger dan de genoemde €1,3 mln. en wordt lager naar mate men er in slaagt fondsen te werven.

Motie Zet Zwolle in Bloei!

De gemeenteraad wil graag de biodiversiteit in het buitengebied van Zwolle een extra stimulans geven door akkerranden in te zaaien met een bloemenmix. Een kleurrijk voorjaar is niet alleen mooi het geeft meer voedsel voor wilde bijen en vlinders en dit is hard nodig.

Daarom geeft de gemeenteraad het college de opdracht om met een voorstel te komen voor het meerjarig inzaaien van het buitengebied.

Meer weten? Bekijk het videoverslag, de voorstellen en moties in de agenda van maandag 10 februari 2020.