Samenvatting raadsvergadering 29 juni 2020

Op maandag 29 juni was er een digitale besluitvormingsronde met diverse hamerstukken, besluiten en moties over o.a. de jaarstukken, Hervormingsagenda Social Domein, Meerjaren Prognose Vastgoed en niet uit te stellen begrotingswijzigingen. Lees de samenvatting of bekijk het videoverslag hieronder.

Vanwege de coronamaatregelen vergaderden de 39 raadsleden vanuit huis en niet in de Raadzaal.

Besluitenlijst                                                                                       

De gemeenteraad heeft op maandag 29 juni de volgende besluiten genomen (achter ieder besluit staat de stemverhouding):

 • Jaarstukken 2019 (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)* daarbij is de motie over Global Goals in preadvies genomen en de motie Voorkomen van grotere schulden van ondernemers aangenomen.
 • Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) 2020 (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Voorjaarsmoment 2020 - moties en toezeggingen (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Voorjaarsmoment 2020 – niet uit te stellen begrotingswijzigingen (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Integraal Huisvestingsplan Onderwijsvoorzieningen (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)* daarbij is de motie over Het Zwolse Onderwijsverhaal aangenomen.
 • Nieuwbouw Van der Capellen Campus (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Matching OCW Steunmaatregel Culturele Instellingen ten behoeve van de vitale en veerkrachtige stad (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Voorstel precario terrassen 2020 (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Toetreding HCO tot Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeenschappelijke Organisaties (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Tweede wijzigingsverordening Leges 2020 (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Uitkomsten meicirculaire 2020 Gemeentefonds (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Wijziging Subsidieverordening Human Capital Agenda - Ontwikkelfonds Regio Zwolle (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Verlenen ontslag burgerlid D66 (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Wijziging hoofdstuk 15 en 16 van de Algemene Subsidie Verordening (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)
 • Extra impuls Kunst en Cultuur, ten behoeve van de vitale en veerkrachtige stad (aanwezig:39 voor:39: tegen:0)

Moties

De gemeenteraad heeft op 29 juni het college de opdracht gegeven om met de volgende onderwerpen aan de slag te gaan:

 • Behoud het kosteloos huwelijk
 • Scooters en brommers van voor 2011 uit het centrum van Zwolle (deze motie wordt in pre-advies genomen)
 • Uitbreiding Senshagen
 • Zwolle voorbereiden op Europese kansen voor duurzaam herstel
 • Behoud oude bomen Klooienberg.
 • Zwolle steunt het manifest van 15 burgemeesters.

Aangenomen moties Hervormingsagenda sociaal domein, tussenrapportage:

 • Meerjarige toekenning tegemoetkoming hoge zorgkosten
 • Goede aandacht voor nieuwe bijstandsgerechtigden-coronacrisis
 • Alliantie voor positief opgroeien in Zwolle

Meer weten over deze onderwerpen en moties bekijk de raadsagenda van maandag 29 juni / het videoverslag.