Mandaten

Mandaatbesluit

In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) zijn in hoofdstuk 10, titel 10.1 bepalingen opgenomen over mandaat.

Mandaat is de bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan een besluit te nemen. De burgemeester en het college van burgemeester en wethouders hebben op 28 juni 2016 het Mandaatbesluit vastgesteld. Dit besluit treedt in 1 juli 2016 in werking. Het vorige Mandaatbesluit wordt per 1 juli 2016 ingetrokken.

De aanpassing is noodzakelijk in verband met de gewijzigde organisatiestructuur per 1 juli 2016 en is geactualiseerd in verband met gewijzigde wet- en regelgeving.

Het Mandaatbesluit bevat - na de inhoudsopgave - algemene regels en Mandaatreglement. Hoofdstuk 1 bevat algemene afdeling overstijgende bevoegdheden en hoofdstuk 2 bevoegd-heden o.g.v. de Algemene Subsidieverordening.

Verder is er per afdeling is een hoofdstuk met gemandateerde bevoegdheden. Hoofdstuk 23 bevat mandaten aan derden.

2017-05 mandaatbesluit.pdf