Privacyverklaring gemeente Zwolle

Gemeente Zwolle informeert u graag over hoe we omgaan met persoonsgegevens. Bij het verwerken van deze gegevens volgt de gemeente Zwolle de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Gemeente Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens alleen als daarvoor een wettelijke grondslag is. Bijvoorbeeld in het kader van een publiekrechtelijke taak, op basis van een wettelijke verplichting of omdat u toestemming heeft gegeven. Uw persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld nodig voor het beoordelen van uw aanvraag, het verzenden van brieven of om onze dienstverlening uit te voeren. Gemeente Zwolle verwerkt alleen de persoonsgegevens die nodig zijn om de dienst of het product te leveren. Welke persoonsgegevens dit zijn verschilt per geval.

Hoe gaat de gemeente Zwolle om met uw persoonsgegevens?

Uw gegevens worden op een behoorlijke en zorgvuldige manier en in overeenstemming met de AVG verwerkt. We gebruiken uw persoonsgegevens in beginsel alleen voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent dat als u bijvoorbeeld uw naam en adres invult voor het toezenden van bepaalde informatie, deze gegevens niet worden gebruikt om een andere aanvraag af te handelen.

Gemeente Zwolle hanteert passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies en onbevoegde toegang tegen te gaan. Deze maatregelen zijn, conform de geldende gemeentelijke beveiligingsnormen zoals vastgelegd in de Baseline Informatiebeveiliging Nederlandse Gemeenten (BIG), opgenomen in ons informatiebeveiligingsbeleid.

Gemeente Zwolle bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is en/of wettelijke geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld.

Delen met anderen

Gemeente Zwolle verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan andere organisaties indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij overeenkomsten om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en zorgvuldige omgang met uw gegevens. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft in beginsel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, of verwijdering sturen naar de functionaris gegevensbescherming van de gemeente Zwolle. Dit kan via het e-mailadres fg@zwolle.nl of via het aanvraagformulier.

Het is belangrijk dat u zich bij een dergelijk verzoek kunt legitimeren om aan te tonen dat de gegevens die u wilt inzien, corrigeren of verwijderen daadwerkelijk van u zijn. Het is niet toegestaan om gegevens van andere personen in te zien.

Wanneer u geen besluit ontvangt op uw verzoek, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens of beroep instellen bij de rechtbank Overijssel. Wanneer u het niet eens bent met het besluit op uw verzoek kunt u een bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle.

Vragen?

Heeft u vragen over de website of het gebruik van persoonsgegevens? Laat dat dan aan ons weten via ons contactformulier, een e-mail aan fg@zwolle.nl of via telefoonnummer 14038.