Verkiezingen

De gemeenteraad is het hoogste orgaan van de gemeente Zwolle. De raad neemt alle belangrijke beslissingen. Zoals de verdeling van subsidies, de totstandkoming van allerlei voorzieningen, de hoogte van de tarieven en belastingen en de aanleg van nieuwe bedrijventerreinen of woonwijken. De gemeenteraad benoemt ook de wethouders. De wethouders vormen samen met de burgemeester het college van burgemeester en wethouders. Dat is het dagelijks bestuur van de gemeente Zwolle. Eenmaal in de vier jaar vinden in Nederland verkiezingen voor de gemeenteraad plaats.

De aanstaande gemeenteraadsverkiezingen zijn op woensdag 16 maart 2022. Bijna alle corona-maatregelen zijn nu vervallen. De verwachting is daarom dat we in 2022 een 'normale' verkiezing hebben. Dat betekent dat er geen stembureaus open zullen zijn op maandag en dinsdag en dat 70-plussers niet per brief kunnen stemmen. Vóór 1 november beslist de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties of de 'Tijdelijke wet verkiezingen covid-19' wordt ingetrokken op 1 januari 2022. Daarin stonden allerlei maatregelen zoals: mondkapjesplicht, kuchschermen voor de stembureauleden, 1,5m afstand houden, stemmen op maandag en dinsdag, briefstemmen etcetera. De minister geeft aan dat er bij een opleving van corona toch weer sprake kan zijn van extra maatregelen. Het is op dit moment niet duidelijk welke maatregelen dat zullen zijn.

  • Nieuwe politieke groeperingen die mee willen doen met de verkiezing en bestaande partijen die nu geen zetel hebben in de gemeenteraad, vinden uitgebreide informatie over de procedure rond registratie, ondersteuningsverklaringen en kandidaatstelling op de pagina politieke partijen.
  • Op uw stempas staat niet het dichtstbijzijnde stemlokaal. U ontvangt een bijlage bij uw stempas waarop alle stembureaus staan (per wijk). U kunt in elk stembureau in Zwolle stemmen.
  • Vanaf begin februari vindt u op de pagina aanvraagformulieren informatie hoe u met DigiD of aan de publieksbalie een vervangende stempas of een volmacht kunt aanvragen.

Meer weten? https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verkiezingen/vraag-en-antwoord

Logo Elke stem telt