Aanvraagformulieren

Formulieren

Op deze pagina vindt u informatie over het aanvragen van een vervangende stempas, een kiezerspas en voor het geven van een schriftelijke volmacht.

Een vervangende stempas en een kiezerspas kunnen voor de komende Tweede Kamerverkiezing zowel schriftelijk als mondeling worden aangevraagd tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17:00 uur. Ook de aanvraag om bij schriftelijke volmacht te stemmen kan worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 12 maart, 17:00 uur.

Bezorging stempassen

De stempassen zijn bezorgd door Cycloon bezorgd. Volgens de Kieswet moeten de stempassen uiterlijk veertien dagen voor de dag van stemming in het bezit zijn van de kiezer. 

Vervangende stempas

Heeft u de stempas niet ontvangen of u kunt hem niet vinden? Als u kiesgerechtigd bent in Zwolle, dan kunt u een vervangende stempas aanvragen. Dat kan onder meer in persoon bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De stempas wordt direct voor u klaar gemaakt. U kunt een vervangende stempas vrijdag 12 maart, 17:00 uur aanvragen.

Kiezerspas

Wilt u gaan stemmen in een andere gemeente in Nederland? Vraag dan een kiezerspas aan. Dat kan bijvoorbeeld in persoon bij een van de publieksbalies in het Stadskantoor, Lübeckplein 2. Vergeet niet uw geldig legitimatiebewijs mee te nemen. De kiezerspas wordt direct voor u klaar gemaakt. Uw bestaande stempas wordt ongeldig verklaard. Let op: een kiezerspas kan maar één keer verstrekt worden.

Stemmen bij volmacht

Als u niet zelf uw stem kunt uitbrengen, kunt u een andere kiezer machtigen om namens u te stemmen. Elke kiezer mag maximaal twee volmachten aannemen. Een gemachtigde moet een volmachtstem altijd tegelijk met de eigen stem uitbrengen. U kunt een eenmaal gegeven volmacht niet meer intrekken.

onderhandse volmacht

De eenvoudigste manier van machtigen is een 'onderhandse machtiging'. Dat kan alleen tussen kiezers die een Zwolse stempas hebben.  Als u een onderhandse machtiging geeft, vult u op de achterzijde van de stempas de gevraagde gegevens in. Daarna moeten u (de volmachtgever) en degene die voor u gaat stemmen (de gevolmachtigde) de stempas ondertekenen. Daarna kan de gemachtigde met uw stempas uw stem uitbrengen. Een onderhandse machtiging kunt u tot op de dag van de verkiezing regelen.

Let op: Als u een onderhandse volmacht geeft aan een andere kiezer, moet u daarbij een kopie van uw legitimatiebewijs aan de gevolmachtigde meegeven. De gemachtigde moet die kopie bij uw volmachtstem kunnen laten zien op het stembureau. Uw legitimatiebewijs mag op de verkiezingsdag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Dat geldt ook voor het legitimatiebewijs van de volmachtgever. Op het paspoort, identiteitskaart of rijbewijs staat dan “geldig tot .....................” of elke latere datum.

volmachtbewijs (schriftelijke volmacht)

U kunt ook iemand in een andere gemeente te machtigen. Een aanvraagformulier kunt u verkrijgen bij de publiksbalie in het Stadskantoor.