Officiële bekendmakingen

Op deze pagina worden alle aankondigingen en besluiten gepubliceerd van de burgemeester en Hoofd- en Centraal Stembureau ingevolge de Kieswet.

Registratie Aanduiding Politieke Partij Provinciale Staten Verkiezing in Overijssel

Deze informatie is bestemd voor bestaande en/of nog op te richten partijen die willen deelnemen aan de verkiezingen voor de Provinciale Staten verkiezingen van Overijssel in 2019. Om te kunnen deelnemen aan deze verkiezing, moet u allereerst de aanduiding van de partij laten registreren bij het centraal stembureau in Zwolle. Deelname zonder een aanduiding is ook mogelijk, neemt u in dit geval contact op met bureau Verkiezingen Zwolle voor meer informatie.

Algemeen
Een registratie werkt naar beneden door. Dit wil zeggen dat een partij die op landelijk niveau (dus bij
de Kiesraad) met een aanduiding staat geregistreerd, met diezelfde aanduiding kan deelnemen aan
verkiezingen van provinciale staten en gemeenteraden. Een registratie op provinciaal niveau houdt in
dat er met de aanduiding kan worden deelgenomen aan gemeenteraadsverkiezingen van gemeenten
uit de provincie waar registratie heeft plaatsgevonden. Bij twijfel of vragen kunt u contact opnemen
met bureau Verkiezingen van de gemeente Zwolle. Via verkiezingen@zwolle.nl.

Registratie Om een aanduiding te kunnen registreren, dient een politieke groepering een vereniging
met volledige rechtsbevoegdheid te zijn (oprichting bij notariële akte). De politieke groepering dient
een schriftelijk verzoek tot registratie van de aanduiding in te dienen bij het centraal stembureau in Zwolle.
Dit verzoek moet zijn ondertekend door degene(n) die bevoegd is (zijn) de vereniging te
vertegenwoordigen. De vertegenwoordigingsbevoegdheid is neergelegd in de statuten van de vereniging.

Waarborgsom Voor deze registratie dient een waarborgsom van € 225,00 te worden betaald op
rekeningnummer NL02BNGH0285036467 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen onder vermelding van "Registratie politieke partij”. Bij inlevering van een geldige kandidatenlijst bij de eerstvolgende verkiezingen wordt deze waarborgsom terug betaald.

Verder dient bij het verzoek het volgende te worden overlegd:
1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
2. een niet ouder dan zes maanden, origineel bewijs van inschrijving in het Handelsregister (te
verkrijgen bij de Kamer van Koophandel);
3. een bewijs van betaling van de waarborgsom;
4. een verklaring van de politieke groepering houdende aanwijzing van haar gemachtigde en
plaatsvervangend gemachtigde, die bevoegd zijn de geregistreerde aanduiding boven de
kandidatenlijst te plaatsen.
Dit verzoek dient uiterlijk op maandag 24 december 2018 ingeleverd te worden.

De aanduiding politieke partij
Het centraal stembureau beslist afwijzend op het verzoek indien:
1. de aanduiding strijdig is met de openbare orde;
2. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met een andere politieke groepering, of met
een aanduiding waarvoor reeds eerder een registratieverzoek is ingediend en daardoor verwarring
is te duchten;
3. de aanduiding anderszins misleidend is voor de kiezers;
4. de aanduiding meer dan 35 letters of andere tekens bevat;
5. de aanduiding geheel of in hoofdzaak overeenstemt met die van een rechtspersoon die bij
onherroepelijke rechterlijke uitspraak verboden is verklaard en deswege is ontbonden.

Kandidaatstelling
De kandidaatstelling is maandag 4 februari 2019 tussen 09.00 en 17.00 uur (precies).
Op deze dag dienen alle deelnemers formeel de wettelijk vereiste stukken in te leveren in het Stadskantoor, bij Bureau Verkiezingen, Lübeckplein 2 te Zwolle.
Voor het maken van kandidatenlijsten moeten de partijen gebruik maken van ondersteunende software verkiezingen (OSV). Hiermee bent u in staat de nodige stukken (inclusief de verplichte modellen) voor de inlevering te produceren. Mocht dit problemen opleveren, dan kunt u telefonisch contact opnemen met Bureau Verkiezingen via verkiezingen@zwolle.nl. Deze software wordt kosteloos beschikbaar gesteld door de Kiesraad. Er worden ruim van te voren informatiebijeenkomsten georganiseerd voor de politieke partijen.

Waarborgsom kandidaatstelling
De verplichting tot het betalen van een waarborgsom geldt alleen voor politieke partijen, die thans niet
zijn vertegenwoordigd in de Staten. De waarborgsom bedraagt thans € 1.125,-. en dient tijdig te zijn
overgemaakt op rekeningnummer NL02BNGH0285036467 t.n.v. Gemeente Zwolle Heffingen onder vermelding van “kandidaatstelling Provinciale Staten Verkiezing Overijssel in 2019”.

Na ontvangst wordt een bewijs van betaling afgegeven, welke bij het inleveren van de kandidatenlijst
dient te worden overgelegd. De waarborgsom wordt terugbetaald indien de betreffende groepering
geen kandidatenlijst inlevert of minimaal 75% van de kiesdeler haalt.

Verklaring van ondersteuning
Bij de kandidatenlijst moeten tenminste dertig schriftelijke verklaringen van kiezers woonachtig in
Overijssel worden overlegd, waaruit blijkt dat zij de lijst ondersteunen (model H 4). Kiezers die een dergelijke verklaring wensen af te leggen, dienen deze verklaring binnen veertien dagen voorafgaande aan de dag van kandidaatstelling (4 februari 2019) in persoon (legitimatiebewijs verplicht) te ondertekenen bij het gemeentehuis/stadhuis waar zij wonen.
Zwolle, november 2018
de voorzitter van het Centraal Stembureau,
drs. H.J. Meijer