Subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen

Subsidie niet meer beschikbaar

Let op: Deze subsidie is niet meer beschikbaar, omdat het subsidieplafond is bereikt.

Zwolle maakt werk van duurzaamheid. Om de ontwikkeling en aankoop van duurzame nieuwbouwwoningen te stimuleren heeft de gemeente een stimuleringsregeling voor duurzame nieuwbouwwoningen. De regeling is bestemd voor kopers, eigenaren-verhuurders en particulieren die zelf een woning (laten) bouwen. Met de nieuwe subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen wil de gemeente twee vliegen in één klap slaan. Aan de ene kant de bouw van extra duurzame woningen bevorderen, en aan de andere kant een extra stimulans bieden voor de woningbouw.

Wat is het doel van de subsidie?
Deze subsidie is bedoeld om de bouw en woningproductie van duurzame nieuwbouwwoningen (koop- en huurwoningen) in Zwolle te stimuleren.

Wat zijn de subsidie voorwaarden en de hoogte van de subsidie?
Om voor subsidie in aanmerking te komen moet de woning aan bepaalde duurzaamheidseisen op het gebied van onder andere energie, gezondheid, milieu, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde voldoen. Deze duurzaamheideisen betreffen de Energie Prestatie Coëfficiënt (EPC) en de Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gebouw (GPR).

Vanaf 1 juli 2014 bedraagt de subsidie € 3.000,-- voor een woning met een EPC ≤ 0 (energieneutraal) en GPR ≥ 8.

Op het moment van de subsidieaanvraag moet de omgevingsvergunning (bouwvergunning) al zijn verleend, de bouw mag nog niet zijn begonnen en de woning moet binnen twee jaar na de subsidieverlening zijn opgeleverd.

Voor wie is de subsidie bedoeld?
De nieuwe subsidieregeling Duurzame Nieuwbouwwoningen is bedoeld voor iedereen die in Zwolle een duurzame nieuwbouwwoning ontwikkelt of koopt.

De volgende partijen kunnen dus een subsidieaanvraag indienen:

  • Ontwikkelaars van projectmatige koopwoningen
  • Kopers van een nieuwbouwwoning, zij moeten bij oplevering de eerste bewoner zijn en eigenaar van de woning
  • Particuliere opdrachtgevers van een nieuwbouwwoning. Ook zij moeten bij oplevering de eerste bewoner zijn en eigenaar van de woning
  • Verhuurders van nieuwbouwwoningen.

Let op: Deze subsidie is niet meer beschikbaar, omdat het subsidieplafond is bereikt.

Hoe vraagt u subsidie aan?
U kunt het aanvraagformulier opvragen bij het subsidieloket via (038) 498 41 02. Het ingevulde formulier en de vereiste bijlagen stuurt u naar het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, eenheid Publiekszaken, afdeling Subsidieloket, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Bij de aanvraag stuurt u een berekening van de EPC mee. Deze berekening heeft u ook gebruikt voor het aanvragen van de omgevingsvergunning (bouwvergunning). De gevraagde GPR-berekening verloopt via een speciaal computerprogramma. De gemeente stelt dit programma ter beschikking aan de aanvragers. Voor toegang tot het GPR-programma kunt u contact opnemen met de afdeling Ruimte & Economie via telefoonnummer (038) 498 32 66.

Ontwikkelaars van projectmatige koopwoningen moeten eerst bij de gemeente een aanvraag tot “toelating” tot de regeling indienen. Na de “toelating” staat er voor de kopers van de woning een subsidie beschikbaar. De kopers van die woningen kunnen na oplevering van de woning een aanvraag indienen tot uitbetaling van de subsidie. Zij moeten dan wel de eerste bewoner en eigenaar van de woning zijn.

Een particuliere opdrachtgever van een nieuwbouwkoopwoning dient zelf een subsidieaanvraag in. Na oplevering van de woning volgt er een verzoek tot vaststelling en uitbetaling, mits hij de eerste bewoner en eigenaar is van de woning.

Voor een verhuurder van nieuw te bouwen woningen geldt ook dat hij zelf de subsidieaanvraag indient. Na oplevering volgt ook hier een verzoek tot vaststelling en uitbetaling.

Wanneer krijgt u antwoord?
De aanvragen worden behandeld in volgorde van binnenkomst. Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen vier weken een besluit op een aanvraag tot “toelating” tot de regeling of tot verlening en tot vaststelling van de subsidie.

Begripsbepalingen

  • Duurzame woning: Een nieuwbouwwoning in Zwolle met een bepaalde minimum EPC-waarde en GPR-waarde.
  • Ontwikkelaar: De natuurlijke of rechtspersoon die verantwoordelijk is voor de ontwikkeling, bouw en verkoop c.q. verhuur van de duurzame woningen.
  • Particulier opdrachtgever: De particuliere persoon die opdracht geeft voor de bouw en tevens eigenaar en eerste bewoner is van de in Zwolle te bouwen duurzame eigen woning.
  • Koper: De natuurlijke persoon die een duurzame nieuwbouwwoning koopt van een ontwikkelaar en daarin zelf als eerste eigenaar-bewoner gaat wonen.
  • Subsidiegerechtigde: Bij koopwoningen: de particuliere opdrachtgever of koper van de te bouwen woning die tevens de eerste bewoner van de woning is. Bij huurwoningen: de eigenaar-verhuurder van de woning.

GPR: Gemeentelijke Praktijkrichtlijn Gebouwen is een computerprogramma dat ontwerpgegevens van een gebouw omzet in kwaliteit- en duurzaamheidsprestaties.

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
Algemene Subsidieverordening

Links:

stimulering-duurzaamheid-en-woningbouwproductie-(hoofdstuk-25-algemene-subsidieverordening-2010).pdf

Wetgeving:
wetten.overheid.nl