Bushaltes 2024

Algemeen 

Projecttitel
2023-18 “Aanpassen Bushaltes Nieuwe Concessie”

Registratiecode

2023-18 Deze registratiecode neemt u over op het aanmeldingsformulier

Sluitingsdatum

U kunt zich aanmelden als gegadigde voor deze aanbesteding tot en met vrijdag 12 april 2024.

Aanmelden kan uitsluitend via het “Aanmeldingsformulier onderhandse aanbesteding” op deze website. Hierbij duidelijk de kerncompetentie waar het betrekking op heeft, hoeveelheden en bedragen van de referentiewerken vermelden.

Projectleider

De heer W. Pander; telefoonnummer 038-4984262; w.pander@zwolle.nl

Selectie eisen:

Eisen m.b.t. toelating selectie procedure:
1. De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van het certificaat Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA), of een daaraan gelijkwaardig certificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie)
2.  De gegadigde moet bij aanmelding, inschrijving en gedurende de realisatie in het bezit zijn van een geldig kwaliteitssysteemcertificaat op basis van de norm ISO 9001 'Kwaliteitsmanagementsystemen-Eisen' of een daaraan gelijkwaardig kwaliteitssysteemcertificaat, dat betrekking heeft op de aard van het werk. Dit certificaat moet zijn afgegeven door een certificatie-instelling, die daartoe is geaccrediteerd door een nationale accreditatie-instelling (in Nederland: de Raad voor Accreditatie). Ingeval van een combinatie van inschrijvers dient de combinatie respectievelijk dienen alle deelnemers in het bezit te zijn van het hiervoor bedoelde kwaliteitssysteemcertificaat.
3. Uitsluitingsgronden (formulieren indienen bij inschrijving hoeft niet aanmelding):

   a. Bij inschrijving moet worden gevoegd de door de inschrijver volledig en naar waarheid ingevulde Uniform Europees Aanbestedingsdocument (UEA = Eigen verklaring), zoals deze door de aanbestedende dienst is verstrekt. Tevens kan advies worden gevraagd aan het Bureau BIBOB (zie artikel 8 van de Wet BIBOB).
  b. Op basis van het vijfde sanctiepakket van de EU is het Aanbestedende diensten niet toegestaan opdrachten te gunnen aan Russische partijen.
4.  Een gegadigde mag zich slechts éénmaal aanmelden, zelfstandig dan wel als onderdeel van een combinatie dan wel als onderaannemer waar een beroep op derden op wordt gedaan. Indien er door een gegadigde beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon wordt gedaan mag deze andere natuurlijke persoon of rechtspersoon zichzelf niet ook aanmelden als gegadigde.
5.  Bij aanmelding vermeldt de gegadigde de Statutaire naam (conform KvK inschrijving) en het bijbehorende KVK nummer van zijn onderneming op het aanmeldformulier. Indien de gegadigde wordt uitgenodigd voor de aanbesteding dient hij ook in te schrijven met de Statutaire naam zoals  vermeld op het aanmeldformulier.
6.  De gegadigde moet in de periode van 5 jaar voorafgaande aan de sluitingsdatum van aanmelding (zie hierboven) van dit bestek, tijdig hebben opgeleverd (datum oplevering conform UAV of UAV-GC is uitgangspunt), verleend uitstel daarin begrepen, ten minste 1 op een vakkundige, regelmatige wijze een naar tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerde werk(en) in de GWW-sector in de vorm van:
   a. Aanleg en/of reconstructie van minimaal drie afzonderlijke bushaltes langs de rijbaan binnen de bebouwde kom met een aanneemsom van of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk of groter dan € 25.000,- en
b.  Aanleg en/of reconstructie/herinrichting van straatwerk waarin minimaal 50 m aan geleidetegels is verwerkt met een aanneemsom van of gefactureerd bedrag (excl. BTW) gelijk of groter dan € 200.000,-  

De 2 gevraagde competenties dienen met referentie projecten te worden aangetoond met maximaal 1 referentie per competentie. De competenties a en b mogen per competentie als afzonderlijke referentieprojecten worden aangetoond en ingediend met een maximum van 2 referentie projecten. Het is dus toegestaan één referentieproject te gebruiken voor alle competenties. 

Na de aanmelddatum ingediende referentieprojecten zijn ongeldig en worden door de aanbesteder niet in beschouwing genomen. Indien bij aanmelding meer dan 1 referentieproject per competentie wordt opgegeven, wordt alleen de eerst vermelde referentie op het aanmeldformulier in beschouwing genomen.

Indien de bedrijfsnaam van de referentie(s) afwijkt van de opgegeven Statutaire naam waarmee men zich aanmeldt, overlegt de gegadigde bij opvragen van bewijsmiddelen door de aanbestedende dienst, tevens een bewijsmiddel (uittreksel KVK) waaruit blijkt dat de tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever daadwerkelijk op naam van de gegadigde is verstrekt. Indien het referentiewerk onder een andere bedrijfsnaam is gerealiseerd wordt er een beroep op de technische bekwaamheid van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon (derde) gedaan. 

Bij opvragen van de bewijsstukken door de aanbestedende dienst, overlegt gegadigde tevens een getekende verklaring van de gegadigde en zijn derde(n) waaruit blijkt dat de derde(n) op wie een beroep wordt gedaan, betrokken wordt (worden) bij de uitvoering van de werkzaamheden. Tevens toont hij daarbij aan op welke manier hij kan beschikken over de relevante middelen van de derde(n) op wie hij een beroep doet.

Alle referenties (aanleveren na een verzoek daartoe) dienen ten minste voorzien te

zijn van de volgende informatie:
•  naam van het project;
•  naam van de opdrachtgever (rechtspersoon);
•  naam en contactgegevens van de contactpersoon van de opdrachtgever bij wie de referentie geverifieerd kan worden;
•  getekende tevredenheidsverklaring van de opdrachtgever;
•  contracttype (RAW-bestek, geïntegreerde contractvorm);
•  periode van uitvoering;
•  gerealiseerde uitvoeringstermijn;
•  oorspronkelijke aanneemsom of totaal gedeclareerd / gefactureerd bedrag;
•  korte en bondige beschrijving van het project en het aandeel van de gegadigde daarin. 
    In deze beschrijving dient tevens duidelijk te worden aangegeven wat het aandeel is van de gevraagde minimum eis en waarom referentie de opgegeven selectie-, minimumeis en/of competentie aantoont. Eventueel contractdocumenten (bestek en bijlage) ter onderbouwing competenties
•  Eventueel bewijsmiddel te naam stelling referentie
•  Verklaring inzet derden, indien beroep wordt gedaan op derde(n) 

Bewijsstukken:

De hierboven genoemde formele bewijsstukken moeten worden overgelegd na verzoek per e-mail van de aanbestedende dienst daartoe binnen VIER dagen. Het niet of niet tijdig verstrekken van deze bewijsstukken, of het verstrekken van ongeldige bewijsstukken of bewijsstukken die niet voldoen aan de daaraan gestelde eisen op het moment van overleggen, heeft tot gevolg dat de inschrijver kan worden uitgesloten van verdere deelname aan de selectie- en aanbestedingsprocedure van dit werk.

De bewijsstukken worden alleen opgevraagd van de ingelote gegadigden. 

Gegadigden die een geschil, conflict o.i.d. hebben met de gemeente of die niet naar tevredenheid van de gemeente opdrachten uitvoeren of hebben uitgevoerd kunnen worden uitgesloten van loting of worden niet uitgenodigd voor inschrijving. Zie het document “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken.pdf” op de website.

Opdrachtomschrijving

Opdrachtgever

De opdrachtgever is de Gemeente Zwolle.

Omschrijving en omvang van de opdracht

Van 2020 tot 2022 is er een tijdelijke concessie gereden waarbij een aantal haltes buitendienst zijn geraakt en een aantal nieuwe haltes gerealiseerd.  Omdat het een tijdelijke concessie betrof zijn een aantal nieuwe haltes als tijdelijk uitgevoerd. Ook zijn de haltes die buitendienst zijn geraakt niet verwijderd. We maken nu de slag om de bushaltes definitief in te richten of te verwijderen.

Het werk bestaat in hoofdzaak uit:
-  (Her) inrichten van de perrons van ca. 30 bushaltes, verspreid door de stad Zwolle waarvan ca. 5 locaties waar het fietspad achter het perron ligt.
-  Opheffen van ca. 16 bushaltes verspreid door de stad Zwolle
-  Opnemen en hergebruiken perronbanden
-  Opnemen en hergebruiken trottoirbanden
-  Opnemen en hergebruiken tegelwerk
-  Leveren van tekort komende bestratingsmaterialen.
-  Afwerken plantsoenen. 

Planning

Versturen aanbestedingsdocumenten: 26-04-2024
Verzoeken m.b.t. inlichtingen:               14-05-2024
Aanbesteding:                                       24-05-2024
Opdracht:                                              29-05-2024
Realisatie:                                             juni t/m oktober 2024
De data zijn indicatief. Hier kunnen geen rechten aan worden ontleend. 

Eisen m.b.t. duurzaamheid, circulariteit,  schoon en Emissieloos bouwen 

In het bestek worden duurzaamheidseisen opgenomen die aanvullend zijn op de Standaard RAW Bepalingen. Deze minimale eisen voor vrijkomende en aan te brengen producten en materialen zijn opgenomen in dit bestek en kunt u ook vinden op Moederbestek.nl. Voor de emissie van materieel wordt het productblad van Moederbestek.nl gehanteerd, zie https://moederbestek.nl/emissies/externe-link-icoon

Contractvorm

RAW bestek 

Aanbestedingsprocedure

Procedure

De procedure betreft de meervoudig onderhandse procedure conform hoofdstuk 7 van het ARW 2016.

Beoogd aantal ondernemingen dat wordt uitgenodigd voor inschrijving is 4. Bij meer aanmeldingen dan het beoogde aantal wordt er geloot conform de “Werkwijze-uitnodigen-meervoudige-onderhandse-aanbesteding-van-werken”, zie website. Dit werk valt onder hoofdcategorie Civiel, subcategorie infra-werkzaamheden, specialistische categorie straatwerk. 

Gunningscriterium

Het gunningscriterium economische meest voordelige inschrijving is op basis van laagste prijs.

Bijlage