gebouw iconConcept Erfgoedverordening Zwolle 2024 ter inzage

Burgemeester en wethouders van Zwolle maken bekend dat met ingang van maandag 9 oktober 2023 tot en met zondag 19 november 2023 de concept Erfgoedverordening Zwolle 2024 voor iedereen ter inzage ligt.

Aanleiding

Op 1 januari 2024 treedt de Omgevingswet in werking. Deze wet heeft gevolgen voor de huidige Erfgoedverordening Zwolle 2010 die door de concept Erfgoedverordening Zwolle 2024 zal worden vervangen.

Globale inhoud

De concept Erfgoedverordening Zwolle 2024 is gericht op het technisch aanpassen van de Erfgoedverordening Zwolle 2010 aan de Omgevingswet per 1 januari 2024. De wettelijke grondslagen en formele verwijzingen in de verordening zijn daarbij geactualiseerd. De verordening is gebaseerd op de VNG Model Erfgoedverordening en aangepast naar de Zwolse situatie. Zo kent Zwolle bijvoorbeeld geen bepalingen ten aanzien van voorbescherming van monumenten of ten aanzien van een gemeentelijk beschermd stads- of dorpsgezicht. Verder zijn enkele wijzigingen doorgevoerd die zijn gebaseerd op de model verordening uit 2016 en op de bepalingen van de Omgevingswet een aanverwante AMvB's, zoals de instandhoudingsbepaling (artikel 10 Erfgoedverordening, artikel 13.12 Besluit activiteiten leefomgeving).

Ter inzage

De concept Erfgoedverordening Zwolle 2024 ligt ter inzage van maandag 9 oktober 2023 tot en met zondag 19 november 2023.

U kunt de concept Erfgoedverordening Zwolle 2024 inzien via Besluitenlijst college. Een fysiek exemplaar kunt u inzien in het Stadskantoor, Lübeckplein 2.

Zienswijzen

Inwoners van de gemeente Zwolle en andere belanghebbenden kunnen gedurende de periode van terinzagelegging zowel schriftelijk als mondeling een zienswijze indienen.

Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zwolle, ter attentie van dhr. H. Kranenborg, postbus 10007, 8000 GA Zwolle. Een zienswijze dient de volgende informatie te bevatten: naam/handtekening en adres van de indiener, datum, en een motivering. Om mondeling een zienswijze in te dienen, kan een afspraak worden gemaakt met dhr. H. Kranenborg, telefonisch bereikbaar onder (038) 498 24 65, email hl.kranenborg@zwolle.nl.

Verdere procedure

Na de terinzagelegging worden ingediende zienswijzen beoordeeld en betrokken in de besluitvorming. De Erfgoedverordening Zwolle 2024 wordt eind 2023 ter besluitvorming aan de gemeenteraad aangeboden.

Besluitenlijst college: Agenda Zwolle - Openbare besluitenlijst College dinsdag 26 september 2023 09:00 - 17:00 - iBabs RIS (bestuurlijkeinformatie.nl)

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle
Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

BTW/KvK-nummer

BTW: NL001900249B01
KvK: 08218173

Blijf op de hoogte

Aanmelden nieuwsbrief

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle