Stap 3. Melding bij de Centrale Toegang van de GGD

De Centrale Toegang is onderdeel van de afdeling Maatschappelijke Zorg

te bereiken op tel. nr. 038-4281550

De centrumgemeente Zwolle heeft in 2007 een Stedelijk Kompas vastgesteld waarin zij aangeeft op welke wijze zij dakloosheid zoveel mogelijk wil voorkomen. De Centrale Toegang (CT) speelt hierin een belangrijke rol. De Centrale Toegang is ondergebracht bij GGD IJsselland.

Het doel van de Centrale Toegang is om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige, uniforme, objectieve en onafhankelijke toewijzing waarbij toevalsfactoren zoveel mogelijk worden uitgesloten. Ook moet de Centrale Toegang beter zicht geven op het functioneren van de totale dienst- en hulpverleningsketen en op collectieve en individuele casuïstiek.

Meldpunt

Allereerst fungeert de CT als meldpunt. Iedere dakloze die een beroep doet op een voorziening voor maatschappelijke opvang wordt door de betreffende voorziening aangemeld bij de CT. Burgers en instellingen kunnen ook buitenslapers melden bij de CT. De CT registreert de meldingen.

Screening, indicering en toewijzing

Na de melding wordt de screening uitgevoerd door een door de CT aangewezen instelling. Dit betekent dat voldoende informatie wordt verzameld om te kunnen indiceren welke hulp benodigd is en om een een passend zorgtraject aan te bieden. In het screeningsoverleg wordt een regievoerder aangewezen en er wordt een globaal lange termijndoel bepaald.

Vervolgens wordt de cliënt aan een instelling toegewezen. Deze instelling stelt in overleg met de cliënt een plan van aanpak op langs welke wijze het lange termijndoel bereikt kan worden.

Postadres:
Indien de cliënt dakloos is, en hij of zij gebruik maakt van de laagdrempelige opvang, kan door het team dak- en thuislozen van de gemeente Zwolle een gemeentelijk adres beschikbaar worden gesteld. Dit zijn de twee adressen van de laagdrempelige opvang (Ribw / De Herberg en het Leger des Heils). Voor deze groep is de opvang geregeld in de vorm van bad-brood-bed.

Trajectbewaking

De CT wordt door de betreffende instelling periodiek over de voortgang geïnformeerd. Bij stagnatie heeft de CT de mogelijkheid om te verkennen wat hiervan de oorzaak is. Structurele problemen, van welke aard dan ook, kunnen door de GGD zo nodig bestuurlijk geagendeerd worden.

Beleid- en managementinformatie

Na verloop van tijd beschikt de CT over een uitgebreide registratie en heeft zij goed zicht op instroom, doorstroom en uitstroom uit de voorzieningen voor maatschappelijke opvang. Structurele knelpunten worden besproken met de centrumgemeente Zwolle en de instellingen in Zwolle. Ook is per casus bekend welke instelling de cliënt in zorg heeft.

De centrumgemeente Zwolle financiert de Centrale Toegang. Het werkgebied is voorlopig beperkt tot de regio Zwolle.

Bron: GGD IJsselland