Archeologie Gemeente Zwolle Stinspark

Archeologisch onderzoek

Het team archeologie van de gemeente Zwolle is bijna altijd bezig met een opgraving in Zwolle of in de directe omgeving. Tijdens de opgraving worden er één of meerdere vlakken aangelegd door een graafmachine. In de vlakken worden alle sporen ingemeten en gedocumenteerd. De sporen worden vervolgens doorgesneden en gecoupeerd. Tijdens dit proces wordt het vondstmateriaal nauwkeurig verzameld. Indien nodig worden er ook houtskool-of grondmonsters genomen. Samen vormt dit een compleet plaatje van het sporenoverzicht. Door dit sporenoverzicht kan de ontwikkeling van het plangebied worden geschetst. Dit gebeurt in een verplichte basisrapportage die binnen twee jaar na het onderzoek verschijnt.

De Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA)

Archeologisch onderzoek moet voldoen aan bepaalde richtlijnen volgens de Erfgoedwet. Organisaties moeten werken volgens de Kwaliteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA). Zwolle heeft al 37 jaar een gemeentelijke archeoloog. Die wordt ondersteund door een professioneel team van archeologen. Het archeologisch onderzoek begint bij een bureauonderzoek. Als uit het bureauonderzoek blijkt dat de kans op aanwezige archeologische waarden gemiddeld of zelfs hoog is, dan volgt er een inventariserend veldonderzoek of opgraving. 

Veldonderzoek wordt alleen uitgevoerd wanneer de vindplaats niet in de bodem behouden kan blijven. Verschillende varianten veldonderzoek zijn mogelijk, dit is afhankelijk van de archeologische verwachting en het bouwplan. De meest voorkomende zijn:

  • Een inventariserend veldonderzoek (IVO-P of IVO-O). IVO-P staat voor proefsleuven en IVO-O voor een booronderzoek. Hiermee wordt de archeologische verwachting getoetst die eerder in het bureauonderzoek is bepaald.
  • Een opgraving. Dit wordt alleen gedaan wanneer behoud in de bodem niet mogelijk is. Archeologische resten worden in zijn totaliteit opgegraven
  • Een archeologische begeleiding. Bij graafwerkzaamheden op een verwachtte archeologische vindplaats kan een archeologische begeleiding worden uitgevoerd. Een archeoloog is dan bij de graafwerkzaamheden aanwezig en documenteert de resultaten.

Naderhand wordt het veldonderzoek uitgewerkt in een basisrapport. De rapporten worden gepubliceerd in de reeks Archeologische Rapporten Zwolle (ARZ).