Gemeenteraad debatteert o.a. over nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis en gebiedsvisie Breecamp-West

21 december 2023
Homepage

Op maandag 15 januari 2024 voert de gemeenteraad in de Raadzaal debatten over de Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier en de Gebiedsvisie Breecamp-West. In de TaK-zaal is een raadsdebat over de aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam en een themadebat Klimaat en Energie.

Nieuwbouw Filmtheater Fraterhuis Broerenkwartier, Raadzaal, 19.35 uur

Voor Filmtheater Fraterhuis (hierna: Fraterhuis), is in de begroting 1,2 miljoen gereserveerd vanaf 2027. Het Fraterhuis is onderdeel van de herontwikkeling van het Hudson’s Bay pand (plan Handelshuys). De reservering van 1,2 miljoen voor het Fraterhuis legt een (te) fors beslag op de totale cultuurbegroting, terwijl komend voorjaar lastige keuzes gemaakt moeten worden over tekorten op de begrotingen van de culturele instellingen. Het college geeft aan terug te moeten komen van het besluit om de beoogde uitbreiding van het Fraterhuis mogelijk te maken in het voormalige Hudson’s Bay pand. Het college heeft daarom de voorkeur uitgesproken voor het uitvoeren van een onderzoek naar de effecten van een alternatieve locatie voor het Fraterhuis binnen het Broerenkwartier op de benodigde subsidie voor het Fraterhuis. Deze resultaten wil het college meenemen in de integrale afweging cultuur in de Perspectiefnota 2025-2028.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met het voortzetten van de herontwikkeling en de aankoop van het voormalige Hudson’s Bay pand, zonder het Fraterhuis. Ook wordt de gemeenteraad gevraagd in te stemmen met het starten van een verkenning naar de randvoorwaarden en financiële gevolgen van een alternatieve locatie binnen het Broerenkwartier voor het Filmtheater Fraterhuis.

Gebiedsvisie Breecamp-West, Raadzaal, 21.10 uur

In de beleidsprogrammering Stadshagen (2018) is Breecamp-West gepland voor start bouw in 2026/2027. Door de enorme woonvraag en de strategie die hiervoor vanuit de gemeente en de provincie wordt gevoerd, is Breecamp-West onderzocht als mogelijke versnellingslocatie. Op 10 oktober 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met de versnelde ontwikkeling Breecamp-West en is de startnotitie vastgesteld. Hiermee is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van Breecamp-West.

Inmiddels ligt de (concept-)gebiedsvisie voor Breecamp-West klaar. Daarin wordt beschreven hoe ongeveer 600 woningen voor starters, senioren en kleine huishoudens een plek kunnen krijgen en hoe de aansluiting op het omliggende landschap gerealiseerd kan worden. De gemeenteraad wordt voorgesteld de gebiedsvisie vast te stellen.

Bekijk de agenda en stukken voor de debatten in de Raadzaal.

Aangescherpte opdracht Sociaal Wijkteam, TaK-zaal, 19.30 uur

Het Sociaal Wijkteam (SWT) heeft zich in de afgelopen periode ontwikkeld tot een succesvol organisatieonderdeel dat inwoners helpt met uiteenlopende ondersteuningsvragen. Het SWT kreeg bij de aanvang (in 2015) geen expliciete opdracht of doelen mee. Er is behoefte aan het aanscherpen van de opdracht. Als eerste stap zijn de visie en de doelen van het SWT op 8 september 2022 vastgesteld door de gemeenteraad.

Nu wordt de gemeenteraad geïnformeerd over een aangescherpte opdracht, die tot stand is gekomen op basis van onder andere gesprekken met in- en externe stakeholders en inwoners over dienstverlening. De opdrachtbeschrijving geeft richting aan wat het SWT zelf doet en waar een beroep op anderen gedaan wordt. Na vaststelling van de aangescherpte opdracht wordt met een 0-meting gestart, op basis waarvan de monitoring van resultaten wordt verbeterd.

Themadebat Klimaat en Energie, TaK-zaal, 21.10 uur

Het themadebat Klimaat en Energie bestaat uit de volgende deelonderwerpen:

  • Windonderzoek IJsseldelta
  • Afronden samenwerkingsverband Transform
  • Subsidieregeling woningisolatie Zwolle 2024
  • Afval- en grondstoffeninzameling Q3 2023

Bekijk de agenda en stukken voor de debatten in de TaK-zaal.

Invloed uitoefenen

Wilt u de raad iets meegeven over de onderwerpen op de agenda? Dan kunt u zich aanmelden voor inspreken. Dit kan tot op de ochtend van de vergadering, uiterlijk 10.00 uur, door te mailen naar raadsgriffie@zwolle.nl. Na aanmelding neemt de raadsgriffie contact met u op. 

Live meekijken

Wilt u de raadsvergadering graag vanuit huis volgen? Ga dan naar de livestream

Contact met de gemeenteraad

Heeft u een vraag? Neem dan contact op met de raadsgriffie. De griffie is tijdens kantooruren bereikbaar via (038) 498 2181 en op raadsgriffie@zwolle.nl.