Raadszaal Zwolle

Gemeenteraad neemt diverse besluiten op dinsdag 30 mei

24 mei 2023
Homepage

Dinsdag 30 mei is er vanaf 19.30 uur een besluitvormingsronde in de Raadzaal. Over onder andere de volgende onderwerpen wordt deze avond een besluit genomen:

Jaarstukken, Kadernota en Programmabegroting van de Veiligheidsregio IJsselland

De Veiligheidsregio IJsselland (VRIJ) biedt de jaarstukken 2022 en de Kadernota 2024 ter kennisname aan de gemeenteraad. Hiermee wordt de raad geïnformeerd over de financiële en beleidsmatige doelen van de Veiligheidsregio IJsselland, binnen de bestuurlijk vastgestelde kaders. Daarnaast wordt de raad gevraagd in te stemmen met de concept Programmabegroting en hierover geen zienswijze in te dienen.

Zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Collectie Overijssel

De gemeente Zwolle neemt deel in de Gemeenschappelijke Regeling Collectie Overijssel. In het kader van de Wet gemeenschappelijke regelingen wordt de raad in de gelegenheid gesteld tot het plaatsen van vragen en opmerkingen en het naar voren brengen van haar zienswijze op de ontwerpbegroting 2024 van Collectie Overijssel. Naast kennis te nemen van de jaarstukken 2022, kadernota 2024 en ontwerpbegroting 2024 van Collectie Overijssel wordt de raad ook voorgesteld te besluiten geen zienswijze in te dienen over de ontwerpbegroting.

Vaststellen van de Zwolse Participatieaanpak Hanza!

De nieuwe participatieaanpak, genaamd Hanza!, vormt de leidraad voor hoe de gemeente, het bestuur, organisaties en inwoners met elkaar samenwerken bij belangrijke ontwikkelingen in de gemeente. Dit geldt zowel voor projecten waar de gemeente initiatiefnemer is als voor ontwikkelingen in Zwolle waarin andere organisaties en (groepen) inwoners het initiatief hebben genomen. De aanpak is van toepassingen voor zowel ruimtelijke als sociale initiatieven en ook voor processen die vallen onder de nieuwe Omgevingswet. Na vaststelling van de aanpak door de gemeenteraad worden de uitvoeringsinstrumenten verder uitgewerkt. De aanpak wordt ook vertaald in een participatieverordening.

Transitie van Rekenkamercommissie naar Rekenkamer

In 2021 en 2022 is de relatief bescheiden rekenkamerfunctie van Zwolle doorontwikkeld naar de huidige Rekenkamercommissie. Door een wetswijziging is de mogelijkheid tot een rekenkamerfunctie uitgevoerd door een Rekenkamercommissie komen te vervallen. Dit betekent dat Zwolle een rekenkamer zal moeten instellen, ter vervanging van de huidige Rekenkamercommissie. De omvorming tot rekenkamer vraagt om een andere bemensing, relatie met de gemeenteraad en (ambtelijke) inzet/capaciteit. In dat kader zijn drie toekomstscenario’s uitgewerkt: ‘Leden-onderzoekers’ (scenario 1), ‘Veelzijdige leden’ (scenario 2) en ‘Kleine Rekenkamer’ (scenario 3). In de beslisnota voor de gemeenteraad worden de scenario’s toegelicht en wordt het voorstel gedaan om een voorkeur uit te spreken voor scenario 2 ‘Veelzijdige leden’.

Bekijk de uitgebreide agenda met alle onderwerpen en stukken en de link naar de live-uitzending.

Invloed uitoefenen

Aanmelden voor het inspreken kan tot dinsdag 30 mei 10.00 uur via raadsgriffie@zwolle.nl. Inbreng per e-mail over deze onderwerpen moet ook voor dit tijdstip binnen zijn. Iedereen is van harte welkom om de vergadering bij te wonen in de Raadzaal of digitaal mee te kijken via de livestream.

Contact gemeenteraad

Heeft u een vraag voor of over de gemeenteraad? Of wilt u de raad wat meegeven? De raad en de griffie zijn bereikbaar via telefoon (038 498 2181) en raadsgriffie@zwolle.nl. Bekijk voor meer informatie ook de pagina Praat met de Raad. Alle contactgegevens van de raadsleden zijn te vinden op de contactpagina.

Afspraak maken

In het Stadskantoor kunt u alleen op afspraak terecht.

Maak een afspraak

Stadskantoor, Lübeckplein 2, 8017 JZ Zwolle


Stadhuis, Grote Kerkplein 15, 8011 PK Zwolle

Neem contact met ons op

Postbus 10007, 8000 GA Zwolle

Stuur een bericht

Telefoon: 14 038 (5 cijfers,
tussen 08.30 en 17.00 uur)
Vanuit het buitenland: +31 38 498 31 38

Whatsapp: 06 83 29 66 88
(bellen naar dit nummer is niet mogelijk)

Wij zijn bereikbaar via

© 2023 Gemeente Zwolle