Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of de volgende organen van de gemeente Zwolle hun werk goed doen:

De gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders

De ambtenaren van de gemeente Zwolle

Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens komen ze op de agenda en worden ze besproken.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris E.J. Bagerman, bereikbaar via (038) 498 2216 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vier raadsleden en twee externe leden. Op dit moment is de samenstelling als volgt:

  • Dhr. D.J.A. (Dirk-Jan) Droogh, extern voorzitter
  • Dhr. B (Bert-Jan) Buiskool, extern lid
  • Dhr. R.A. (Ruben) van de Belt, raadslid ChristenUnie
  • Dhr. D. (David) Hof, raadslid D66
  • Mw. A. (Annemee) van de Klundert, raadslid VVD
  • Mw. M.M. (Margriet) Leest, raadslid GroenLinks

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor geldt uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet:

Breder zijn dan een individuele klacht.

Belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle.

Gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen).

Bedenk wel dat de rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

De Rekenkamercommissie neemt op dit moment deel aan een DoeMee-onderzoek naar Toezicht & Handhaving op het gebied van Openbare Orde & Veiligheid. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoeksbureau Necker van Naem. Dit bureau voert hetzelfde onderzoek ook uit voor rekenkamercommissies van verschillende andere gemeenten. Dit zorgt ervoor dat de resultaten met elkaar vergeleken kunnen worden. Het doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde & veiligheid, met specifieke aandacht voor de rol van de gemeenteraad ten aanzien van de ontwikkelingen in dit domein.

De verwachting is dat het rapport in het tweede kwartaal van 2021 aangeboden kan worden aan het college van burgemeester en wethouders en aan de gemeenteraad. Daarbij wordt het college in de gelegenheid gesteld een reactie te geven op het rapport.

Onderzoekdossiers

eindrapport_rkc_zwolle_-_functioneren_risicomgt_2_sep_2019.pdf

rekenkamerrapport_sportbeleid_zwolle_volop_in_beweging_2018.pdf

Rekenkamerrapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht' 2017.pdf