Rekenkamer

De rekenkamercommissie onderzoekt of de volgende organen van de gemeente Zwolle hun werk goed doen:

 • De gemeenteraad
 • Het college van burgemeester en wethouders
 • De ambtenaren van de gemeente Zwolle

Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens komen ze op de agenda en worden ze besproken.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris E.J. Bagerman, bereikbaar via (038) 498 2216 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 5 raadsleden en 1 extern lid. Dat externe lid is ook de voorzitter van de rekenkamercommissie. Op 10 september 2018 is de nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd. De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. C.J. (Kees-Jan) Groen, extern lid, tevens voorzitter
 • Dhr. R.A. (Ruben) van de Belt, raadslid ChristenUnie
 • Dhr. D. (David) Hof, raadslid D66
 • Mw. A. (Annemee) van de Klundert, raadslid VVD
 • Mw. M.M. (Margriet) Leest, raadslid GroenLinks

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor zijn uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet:

 • Breder zijn dan een individuele klacht.
 • Belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle.
 • Gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen).

Bedenk wel dat de rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft onderzoek gedaan naar het risicomanagement binnen de gemeente. Hierbij is onderzocht hoe het risicomanagementbeleid in de gemeente Zwolle functioneert. Belangrijkste conclusie is dat de organisatie de laatste jaren flinke stappen heeft gezet in de ontwikkeling van het risicomanagement.

Eerdere aanbevelingen opgevolgd

In 2007 deed de toenmalige Rekenkamercommissie al een onderzoek naar het risicomanagementbeleid bij grote projecten. Ook in 2015 was het risicomanagement onderwerp van onderzoek, toen naar aanleiding van de asbestproblematiek en de projectoverschrijdingen bij de herhuisvesting van de Stadkamer. De Rekenkamercommissie concludeert dat vrijwel alle aanbevelingen van deze twee onderzoeken zijn opgevolgd en dat de laatste aanbevelingen in uitvoering zijn.

Enkele nieuwe aanbevelingen

Om in de toekomst tot een doeltreffende en doelmatige invulling van risicomanagement te komen doet de Rekenkamercommissie een aantal aanbevelingen. Zo vindt de Rekenkamercommissie dat risicomanagement nog meer als geïntegreerd onderdeel van het besturingsmodel opgenomen kan worden. Daarnaast kan een organisatiebrede aanpak en de competentieontwikkeling van medewerkers het risicomanagement in de toekomst verder versterken.

Raadsbehandeling volgt

Het rapport is op 2 september 2019 door de heer Kees-Jan Groen, voorzitter van de Rekenkamercommissie aangeboden aan de gemeenteraad. Het College van B&W buigt zich over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is, behandelt de raad het rapport.

Onderzoekdossiers

eindrapport_rkc_zwolle_-_functioneren_risicomgt_2_sep_2019.pdf

rekenkamerrapport_sportbeleid_zwolle_volop_in_beweging_2018.pdf

Rekenkamerrapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht' 2017.pdf

Rekenkamerrapport schulddienstverlening 2016.pdf

rekenkamerrapport Effectiviteit Shared Service Centre (SSC) bedrijfsvoering oktober 2015.pdf

quick scan subsidiebeleid gemeente zwolle.pdf

rekenkamerrapport - onderzoek naar verbonden partijen - april 2013.pdf

rapport rekenkamer digitaal.pdf

het venijn zit in de start.pdf

kamerverhuur in hokjes.pdf

risicobeheer grote projecten.pdf

evaluatie wet voorzieningen gehandicapten.pdf

rekenkamer holtenbroek.pdf

contractvorming openbaar vervoer.pdf

gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding.pdf

evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

bijlagenboek evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

evaluatie aanbevelingen arbeidstoeleiding.pdf