Rekenkamer

De rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren van de gemeente Zwolle op een goede manier hun werk doen. Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad waar ze op de agenda komen om verder te bespreken.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris E.J. Bagerman, bereikbaar via (038) 498 2216 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf raadsleden en één extern lid. Het externe lid is tevens de voorzitter van de rekenkamercommissie. Op 10 september 2018 is de nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd. De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende leden:

  • Dhr. C.J. (Kees-Jan) Groen, extern lid, tevens voorzitter
  • Dhr. R.A. (Ruben) van de Belt, raadslid ChristenUnie
  • Dhr. D. (David) Hof, raadslid D66
  • Mw. A. (Annemee) van de Klundert, raadslid VVD
  • Mw. M.M. (Margriet) Leest, raadslid GroenLinks
  • Dhr. M. (Marcel) Mulder, raadslid Swollwacht

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor zijn uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet breder zijn dan een individuele klacht en belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle. Ook moet het gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen). Bedenk wel dat de rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

In maart 2018 heeft de rekenkamercommissie een onderzoek naar het gemeentelijk sportbeleid afgerond. De commissie heeft onderzocht hoe het staat met de uitvoering van het in 2016 vastgestelde Actieplan Sport en Bewegen. De vraag daarbij was of het ‘nieuwe’ Actieplan een heldere richting aangaf, met duidelijke doelen, resultaten en effecten die in een gezonde verhouding staan met de bijbehorende kosten. Ook de samenhang met het gemeentelijke accommodatiebeleid en met het subsidiebeleid is daarbij onderzocht. ‘Vitaal’ is in het actieplan het sleutelwoord geworden. Met het Actieplan werd namelijk ook vastgesteld dat vitale inwoners het kerndoel van het sportbeleid vormen waarbij vitale sport en sportverenigingen en vitale sportaccommodaties als ‘afgeleide’ doelen gelden. Sport is mooi om over te praten, schrijven en lezen, maar sport moet natuurlijk vooral beoefend worden. En zo is het met het sportbeleid ook. Het kan mooi op papier staan, maar als er geen uitvoering aan gegeven wordt dan missen we het doel. En of ‘we’ (de gemeente Zwolle) nu echt het doel missen, of juist in de roos geschoten hebben, dat wordt in dit rapport onderzocht.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in juni 2018 een bestuurlijke reactie gegeven op het rapport. Het rapport en de bestuurlijke reactie hierop worden op 17 september a.s. tijdens een debatronde behandeld. Aan het eind van het debat zal worden besloten hoe verdere behandeling van het rapport zal plaatsvinden.

De nieuwe rekenkamercommissie gaat zich de komende periode buigen over een nieuw onderzoeksonderwerp. Hierbij worden de gemeenteraadsfracties om input gevraagd. De verwachting is dat eind 2018 een nieuw rekenkameronderzoek wordt opgestart.

Onderzoekdossiers

rekenkamerrapport_sportbeleid_zwolle_volop_in_beweging_2018.pdf

Rekenkamerrapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht' 2017.pdf

Rekenkamerrapport schulddienstverlening 2016.pdf

rekenkamerrapport_Effectiviteit Shared Service Centre (SSC) bedrijfsvoering oktober 2015.pdf

quick scan subsidiebeleid gemeente zwolle.pdf

rekenkamerrapport - onderzoek naar verbonden partijen - april 2013.pdf

rapport rekenkamer digitaal.pdf

het venijn zit in de start.pdf

kamerverhuur in hokjes.pdf

risicobeheer grote projecten.pdf

evaluatie wet voorzieningen gehandicapten.pdf

rekenkamer holtenbroek.pdf

contractvorming openbaar vervoer.pdf

gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding.pdf

evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

bijlagenboek evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

evaluatie_aanbevelingen_arbeidstoeleiding.pdf