Rekenkamercommissie

De Rekenkamercommissie beoordeelt met een onafhankelijke bril of het gemeentebestuur doelmatig, doeltreffend en rechtmatig werkt en wat er eventueel beter kan. Dit doet de Rekenkamercommissie door onderzoek te doen naar allerlei onderwerpen waarover de gemeente beleid maakt of uitvoert. De Rekenkamercommissie kijkt daarbij of:

  • Het beleid voor de inwoners oplevert wat bedoeld is (doeltreffendheid)
  • Of middelen op de juiste manier worden ingezet (doelmatigheid)
  • Of voldaan wordt aan wet- en regelgeving (rechtmatigheid)

De Rekenkamercommissie biedt het onderzoek met conclusies en aanbevelingen aan de gemeenteraad aan. Die kan zo nodig het beleid aanpassen. Met haar onafhankelijke en kritische bril ondersteunt de Rekenkamercommissie zo de gemeenteraad bij het uitvoeren van zijn kaderstellende en controlerende taak en draagt zij bij aan de kwaliteit van het bestuur van de gemeente Zwolle.

Wie zitten er in de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie bestaat uit vier raadsleden en twee externe leden, waaronder de voorzitter. De commissie bestaat uit de volgende personen: 

  • D.J.A. (Dirk-Jan) Droogh, voorzitter (extern)
  • B. (Bert-Jan) Buiskool, lid (extern)
  • PM, lid (tevens raadslid)
  • PM, lid (tevens raadslid)
  • PM, lid (tevens raadslid)
  • PM, lid (tevens raadslid)

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris E.J. (Evert Jan) Bagerman. Hij is bereikbaar via (038) 4982216 of rekenkamercommissie@zwolle.nl 

Heeft u een onderwerp voor de Rekenkamercommissie?

De Rekenkamercommissie bepaalt onafhankelijk welke onderwerpen zij onderzoekt. Wel kan vanuit de gemeenteraad of door inwoners van Zwolle aandacht gevraagd worden voor bepaalde onderwerpen of onderzoeksvragen over het gemeentelijke beleid. U kunt daarvoor bellen of mailen met Evert Jan Bagerman via (038) 4982216 of rekenkamercommissie@zwolle.nl.  

Bij de keuze voor een onderwerp kijkt de Rekenkamercommissie onder meer naar de invloed van het betreffende beleid op inwoners, de risico’s dat het beleid anders uitpakt dan bedoeld is en de praktische bruikbaarheid van onderzoeksresultaten. Bekijk voor meer informatie over de werkwijze van de Rekenkamercommissie het Ambitiedocument Rekenkamercommissie

Actuele onderwerpen

Eerdere onderzoeken