Rekenkamer

De rekenkamercommissie onderzoekt of de volgende organen van de gemeente Zwolle hun werk goed doen:

 • De gemeenteraad
 • Het college van burgemeester en wethouders
 • De ambtenaren van de gemeente Zwolle

Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens komen ze op de agenda en worden ze besproken.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris E.J. Bagerman, bereikbaar via (038) 498 2216 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit 5 raadsleden en 1 extern lid. Dat externe lid is ook de voorzitter van de rekenkamercommissie. Op 10 september 2018 is de nieuwe rekenkamercommissie geïnstalleerd. De rekenkamercommissie bestaat uit de volgende leden:

 • Dhr. C.J. (Kees-Jan) Groen, extern lid, tevens voorzitter
 • Dhr. R.A. (Ruben) van de Belt, raadslid ChristenUnie
 • Dhr. D. (David) Hof, raadslid D66
 • Mw. A. (Annemee) van de Klundert, raadslid VVD
 • Mw. M.M. (Margriet) Leest, raadslid GroenLinks
 • Dhr. M. (Marcel) Mulder, raadslid Swollwacht

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor zijn uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet:

 • Breder zijn dan een individuele klacht.
 • Belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle.
 • Gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen).

Bedenk wel dat de rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

Momenteel onderzoekt de Rekenkamercommissie (Rkc) het functioneren van het risicomanagementsysteem binnen de organisatie. Daarbij staan twee vragen centraal:

 1. Hoe zijn eerdere aanbevelingen opgevolgd en ingevoerd?
 2. In hoeverre verwachten we dat het risicomanagement doeltreffend en doelmatig is door het huidige beleid?

Risicomanagement

De Rkc deed in 2007 al eerder onderzoek naar risicomanagement (bij grote projecten). Toen concludeerde ze dat het functioneren van het risicomanagement nog niet op een ‘professioneel’ niveau lag. Ook in 2015 werd het dat management binnen de gemeente  (extern) onderzocht. Er was asbestproblematiek en projectoverschrijding bij de herhuisvesting van de Stadkamer. Lysias deed daarom onder andere onderzoek naar de adequaatheid van de systematiek voor risicobeheersing. Daarbij concludeerden zij onder meer dat de opzet van risicomanagement in Zwolle in de kern adequaat was, maar dat in de uitvoering te weinig aandacht was besteed aan het doordenken van de gevolgen van de risico’s.

Sturing en Beheersing Projecten

Op basis van het rapport van Lysias maakte het college in 2016 het verbeterplan ‘Sturing en Beheersing Projecten’. Daarnaast werd zeer recent (in november 2018) de nieuwe Nota Risicomanagement en Weerstandsvermogen 2018 vastgesteld. De Rkc ziet dit als een mooi moment om te onderzoeken hoe de eerdere aanbevelingen zijn opgevolgd en ingevoerd. Daarbij wil de Rkc onderzoeken of het nieuwe beleid naar verwachting zal leiden tot een doeltreffende en doelmatige invulling van het risicomanagement, met daarbij ook aandacht voor de werking hiervan in het Sociaal Domein.

Voor de uitvoering van het onderzoek is Adviesbureau Haisma ingeschakeld. Het onderzoek zal met name bestaan uit:

 • De bestudering van documenten
 • Het opstellen van een normenkader
 • Het uitvoeren van risicomanagementscans 
 • Het houden van interviews met raadsleden, bestuurders en ambtenaren.

Afronding

De verwachting is dat de Rekenkamercommissie het onderzoek voor het zomerreces van 2019 afrondt om het vervolgens aan de raad en het college aan te bieden. Hierna krijgt het college de gelegenheid om een bestuurlijke reactie te geven op het rapport.

Onderzoekdossiers

rekenkamerrapport_sportbeleid_zwolle_volop_in_beweging_2018.pdf

Rekenkamerrapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht' 2017.pdf

Rekenkamerrapport schulddienstverlening 2016.pdf

rekenkamerrapport_Effectiviteit Shared Service Centre (SSC) bedrijfsvoering oktober 2015.pdf

quick scan subsidiebeleid gemeente zwolle.pdf

rekenkamerrapport - onderzoek naar verbonden partijen - april 2013.pdf

rapport rekenkamer digitaal.pdf

het venijn zit in de start.pdf

kamerverhuur in hokjes.pdf

risicobeheer grote projecten.pdf

evaluatie wet voorzieningen gehandicapten.pdf

rekenkamer holtenbroek.pdf

contractvorming openbaar vervoer.pdf

gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding.pdf

evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

bijlagenboek evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

evaluatie_aanbevelingen_arbeidstoeleiding.pdf