Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of de volgende organen van de gemeente Zwolle hun werk goed doen:

De gemeenteraad

Het college van burgemeester en wethouders

De ambtenaren van de gemeente Zwolle

Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad. Vervolgens komen ze op de agenda en worden ze besproken.

De rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris E.J. Bagerman, bereikbaar via (038) 498 2216 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl.

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vier raadsleden en twee externe leden. Op dit moment is de samenstelling als volgt:

 • Dhr. D.J.A. (Dirk-Jan) Droogh, extern voorzitter
 • Dhr. B (Bert-Jan) Buiskool, extern lid
 • Dhr. R.A. (Ruben) van de Belt, raadslid ChristenUnie
 • Dhr. D. (David) Hof, raadslid D66
 • Mw. A. (Annemee) van de Klundert, raadslid VVD
 • Mw. M.M. (Margriet) Leest, raadslid GroenLinks

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor geldt uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet:

Breder zijn dan een individuele klacht.

Belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle.

Gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen).

Bedenk wel dat de rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

De Rekenkamercommissie van de gemeente Zwolle heeft deelgenomen aan een DoeMee-onderzoek dat werd georganiseerd door het onderzoeksbureau Necker Van Naem. Dit onderzoek moet de raad inzicht bieden in de uitvoeringspraktijk van toezicht en handhaving op het gebied van openbare orde en veiligheid, met specifieke aandacht voor de rol van de gemeenteraad. Zoals de naam al aangeeft, betreft dit een onderzoek met een vooraf vastgestelde onderzoeksopzet dat ook in andere gemeenten op dezelfde wijze is uitgevoerd. Bij het eindrapport is daarom ook een overkoepelende notitie van Necker van Naem aangeleverd.

Conclusies en aanbevelingen

De rekenkamercommissie trekt in het eindrapport een aantal conclusies en doet een aantal aanbevelingen. Zo concludeert de rekenkamercommissie dat:

 • Het veiligheids- en handhavingskader compleet is en een duidelijke monitoringsstructuur kent (maar verdere ontwikkeling is mogelijk).
 • Zwolle aanvullende kaders heeft voor toezicht en handhaving in de openbare ruimte en de aanpak van ondermijning.
 • De domeinen veiligheid en toezicht en handhaving grotendeels los van elkaar staan.
 • De handhavingscapaciteit als onvoldoende wordt ervaren voor een actieve(re) aanpak.
 • Zwolle een voorkeur heeft voor een preventieve aanpak, maar dat er ook repressieve instrumenten worden ingezet.
 • De informatievoorziening aan de raad tijdig en volledig is (maar kan worden geïntensiveerd en verdiept).
 • De raad gebruik maakt van het instrumentarium.

Daarnaast doet de rekenkamercommissie de volgende aanbevelingen:

Aan het college:

 • Blijf investeren in de doorontwikkeling van de organisatie.
 • Versterk de monitoringsstructuur door concrete en meetbare indicatoren te formuleren.
 • Optimaliseer de samenwerking tussen politie en gemeente.

Aan de raad:

 • Vraag bij de vernieuwing van beleid aandacht voor tussentijdse informatievoorziening.
 • Neem een proactieve kaderstellende rol in bij het opstellen van nieuw beleid.

Raadsbehandeling volgt

Het rapport is op 25 mei jl. door de heer Dirk Jan Droogh, voorzitter van de Rekenkamercommissie, aangeboden aan de gemeenteraad. Het college van B&W buigt zich nu over een reactie op het rapport. Zodra deze bestuurlijke reactie binnen is, wordt het rapport door de raad behandeld.

 

Onderzoekdossiers

eindrapport_doemee-onderzoek_toezicht_handhaving_oov_mei_2021.pdf

necker_van_naem-_doemee_toezicht_en_handhaving_op_oov_-_overkoepelende_notitie.pdf

eindrapport_rkc_zwolle_-_functioneren_risicomgt_2_sep_2019.pdf

rekenkamerrapport_sportbeleid_zwolle_volop_in_beweging_2018.pdf

Rekenkamerrapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht' 2017.pdf