Rekenkamer

De Rekenkamercommissie onderzoekt of de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de ambtenaren van de gemeente Zwolle op een goede manier hun werk doen. Dit doet ze onafhankelijk en op eigen initiatief. Daarnaast kan de gemeenteraad de Rekenkamercommissie vragen een onderzoek uit te voeren. De onderzoeksrapporten worden aangeboden aan de gemeenteraad waar ze op de agenda komen om verder te bespreken.

De Rekenkamercommissie wordt ondersteund door ambtelijk secretaris dhr. H.C.Veraart en is bereikbaar via het secretariaat: (038) 498 21 12 of per e-mail rekenkamercommissie@zwolle.nl

Samenstelling

De rekenkamercommissie bestaat uit vijf raadsleden en een extern lid.

Voor de raadsperiode 2014-2018 is de samenstelling als volgt:

Voorzitter:

  • Kees-Jan Groen (extern lid)

Leden:

  • Jolien Elshof-Rook (ChristenUnie)
  • Oswald van Dam (D66)
  • Michiel van Harten (GroenLinks)
  • Bert Sluijer (SP)
  • Orhan Cetin (Fractie Cetin)

Taken

De rekenkamercommissie onderzoekt de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid.

Zelf onderwerpen aandragen

U kunt ook zelf onderwerpen aandragen voor onderzoek. Daarvoor zijn uiteraard een aantal spelregels. Het onderwerp moet breder zijn dan een individuele klacht en belangrijk zijn voor een grote groep inwoners van de gemeente Zwolle. Ook moet het gaan om activiteiten of diensten van de gemeente Zwolle (zaken die de gemeente zelf kan veranderen). Bedenk wel dat de Rekenkamercommissie niet alles kan onderzoeken, omdat de capaciteit beperkt is.

Actueel onderzoek

De Rekenkamercommissie heeft in de eerste helft van 2017 onderzoek gedaan naar inclusief beleid. Bij inclusief beleid wordt er geen onderscheid gemaakt in de verschillende doelgroepen. Maatregelen, voorzieningen en ondersteuning is er voor alle inwoners die het nodig hebben, zonder verschil te maken in bijvoorbeeld leeftijd en achtergrond. Bij dit onderzoek heeft de Rekenkamercommissie zich gericht op de participatie van bestaande en toekomstige doelgroepen van inwoners met een migratieachtergrond.  Het rapport is op 3 juli 2017 aangeboden aan de raad en op deze site te raadplegen bij onderzoekdossiers.

In het najaar van 2017 start de commissie met een nieuw onderzoek. Er wordt onderzoek gedaan naar het gemeentelijk sportbeleid. De onderzoeksvraag wordt nog nader uitgewerkt. De Rekenkamercommissie streeft er naar dit onderzoek in januari 2018 af te ronden.

Onderzoekdossiers

Rekenkamerrapport 'Van exclusief beleid naar exclusieve aandacht' 2017.pdf

Rekenkamerrapport schulddienstverlening 2016.pdf

rekenkamerrapport_Effectiviteit Shared Service Centre (SSC) bedrijfsvoering oktober 2015.pdf

quick scan subsidiebeleid gemeente zwolle.pdf

rekenkamerrapport - onderzoek naar verbonden partijen - april 2013.pdf

rapport rekenkamer digitaal.pdf

het venijn zit in de start.pdf

kamerverhuur in hokjes.pdf

risicobeheer grote projecten.pdf

evaluatie wet voorzieningen gehandicapten.pdf

rekenkamer holtenbroek.pdf

contractvorming openbaar vervoer.pdf

gemeentelijk beleid arbeidstoeleiding.pdf

evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

bijlagenboek evaluatieonderzoek subsidiebeleid.pdf

evaluatie_aanbevelingen_arbeidstoeleiding.pdf