Invoering wet Voortgang Energie Transitie (VET)

Nieuwbouwwoningen moeten snel aardgasvrij worden. Alleen in bepaalde gevallen van algemeen belang kan de gemeente gebieden aanwijzen waar een aansluitplicht blijft gelden.

Sinds  1 juli  2018 is de wet Voortgang Energie Transitie (VET) van kracht. In deze wijziging van de Gaswet mag een netbeheerder geen gasaansluiting meer verzorgen voor nieuwbouw (kleinverbruik). De aansluitplicht is dus komen te vervallen.  

De nieuwe wet geldt voor zowel  woningen als klein zakelijke nieuwbouw en voor alle aanvragen om een omgevingsvergunning voor nieuwbouw voor kleinverbruikers (<G25)  die zijn ingediend sinds 1 juli 2018.

Aardgasvrij

Met de invoering van de wet VET heeft het kabinet een eerste stap gezet in de overgang van fossiele naar duurzame energie. Ook Zwolle wil aardgasvrij worden. Met de instemming van de raad met het ambitiedocument Energietransitie ‘Zwolle geeft je energie!’ wil Zwolle in 2050 energieneutraal zijn. De wet VET past in dat streven.

Uitzonderingen

In de gewijzigde Gaswet is wel de mogelijkheid opgenomen voor colleges in gemeenten om gebieden aan te wijzen waar toch een aansluitplicht blijft gelden. Er zijn namelijk twee uitzonderingen:

  1. Situaties die structureel zijn
  2. Tijdelijke situatie voor de periode van 1 juli tot en met 31 december 2018

Maar dat kan alleen als er zwaarwegende argumenten zijn van algemeen belang . Bijvoorbeeld:

  • Wettelijk of technisch is niet mogelijk om zonder een aansluiting op het gasnet te bouwen.
  • De kosten voor een alternatief zijn te hoog.
  • Niet aansluiten op het gasnet staat de gemeentelijke duurzaamheidsdoelen in de weg.

Een besluit door het college voor het toepassen van de uitzonderingsregeling moet door de aanvrager  onderbouwd worden met argumenten. De aanwijzing van een gebied kan op eigen initiatief van het college plaatsvinden, maar ook op verzoek van andere partijen.   

Leges

De gemeente moet de aanvragen voor een uitzonderingsregeling beoordelen. Dat brengt kosten met zich mee en daarom zullen leges in rekening worden gebracht bij de aanvrager. De legesverordening wordt hierop nog aangepast