Kinderopvang, voorziening starten

In het Landelijk Register Kinderopvang staan kinderdagverblijven, organisaties voor buitenschoolse opvang, gastouderbureaus en gastouders geregistreerd. Alle voorzieningen die aan de eisen van de Wet kinderopvang voldoen, komen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).

Ouders komen alleen in aanmerking voor kinderopvangtoeslag als ze gebruik maken van kinderopvang die in het LRK staat.

Peuterspeelzalen moeten aan dezelfde kwaliteitseisen als een kinderdagverblijf voldoen op grond van de Wet Kinderopvang. Wordt hieraan voldaan dan wordt de peuterspeelzaal ook in het Landelijk Register Kinderopvang opgenomen.

De houder (ondernemer) van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau peuterspeelzaal of gastouderopvang moet zich aanmelden bij de gemeente waarin de opvang zal plaatsvinden. De gemeente beoordeelt aanvragen om opvangvoorzieningen te exploiteren en om opgenomen te worden in het LRK.

Als de aanvraag compleet is, controleert de GGD of er voldaan wordt aan de landelijke kwaliteitseisen.

Doorgaans volgt de gemeente het advies van de GGD om de exploitatie van een kinderopvangvoorziening wel of niet toe te staan en  de voorziening wel of niet op te nemen in het LRK.

De gemeente kan ook aan de hand van andere regelgeving, op het gebied van de brandveiligheid of het bestemmingsplan, een besluit nemen over de exploitatie van een opvangvoorziening. Als de exploitatie niet meer kan plaatsvinden, bijvoorbeeld vanwege het bestemmingsplan, kan de gemeente de registratie alsnog weigeren of ongedaan maken.

De GGD legt jaarlijks een controlebezoek af. Ook kan de GGD extra inspecties uitvoeren, bijvoorbeeld naar aanleiding van klachten van ouders.

Zie ook:
Kinderopvang

Voor het aanmelden van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang of gastouderbureau kunt u terecht op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u alle aanvraagformulieren.

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag exploitatie worden in 2018 de volgende legeskosten in rekening gebracht:

  • Aanvraag exploitatie gastouderopvang: € 78,90
  • Aanvraag exploitatie kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau, peuterspeelzaal: € 157,90.

Bij een wisseling van de houder van een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, gastouderbureau of een peuterspeelzaal wordt het ingediende wijzigingsformulier beschouwd als een nieuwe aanvraag tot exploitatie door de nieuwe houder. Voor deze wijziging worden de leges in rekening gebracht die gelden voor een nieuwe aanvraag.

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Wetgeving:
wetten.overheid.nl