Subsidieregeling Amateurkunst

Veel Zwollenaren zijn lid van een vereniging die zich bezighoudt met amateurkunst zoals muziek, dans en toneel. De gemeente wil dit graag stimuleren zodat zo veel mogelijk inwoners van de uitvoeringen kunnen genieten. Met de subsidieregeling Amateurkunst biedt de gemeente verenigingen de mogelijkheid de amateurkunst te beoefenen en uitvoeringen voor een breed publiek te organiseren. Hieronder leest u meer over deze subsidieregeling en of uw organisatie voor subsidie in aanmerking kan komen.

Doel  van de subsidie
Doel van de subsidieregeling is het stimuleren en versterken van de amateurkunst en het culturele klimaat in Zwolle.

Hoogte van de subsidie
De hoogte van de subsidie verschilt per vereniging. Het varieert van een maximale bijdrage in de kosten van de artistieke leiding, een basisbijdrage per lid voor de aanschaf van instrumenten tot een bijdrage in de kosten van een openbare uitvoering in Zwolle of van een aantal producties.

Voor meer informatie over de hoogte van de subsidie per soort vereniging verwijzen we u naar de Algemene Subsidieverordening, hoofdstuk 2 Amateurkunst.

Begripsomschrijvingen
Organisatie
: een rechtspersoon, die volgens haar statuten:

 • gevestigd is in de gemeente Zwolle;
 • tot doel heeft het op een niet-beroepsmatige wijze beoefenen van kunst en daarbij gericht is op het in groepsverband tonen van een productie;
 • organisaties die uit meer categorieën of uit meer uitvoerende onderdelen bestaan, worden voor de  toepassing van deze verordening als één organisatie beschouwd.

Actief lid: een lid dat actief deelneemt aan de artistieke activiteiten van een organisatie;

Artistieke leiding: professionele dirigenten, regisseurs, instructeurs, repetitors en choreografen die voldoen aan de eisen van vakbekwaamheid, zoals opgesteld door de landelijke vakorganisaties;

Productie: een kunstproduct dat door middel van een voorstelling of uitvoering gepresenteerd kan worden;

Openbare voorstelling: openbaar toegankelijke uitvoering, of openbare educatieve presentatie en in de media aangekondigd.

Wat zijn de voorwaarden?

Organisaties kunnen voor een structurele subsidie in aanmerking komen, als zij een belang dienen dat breder is dan het eigen belang van de organisatie of het belang van een beperkte kring. De volgende organisaties kunnen in aanmerking komen voor een structurele subsidie:

 • Hafabra (harmonie- en fanfarekorpsen, brassbands), drumbands en majorettepelotons;
 • Amateursymfonieorkesten
 • Overige muziekverenigingen
 • Zangverenigingen
 • Opera- en operetteverenigingen
 • Toneelverenigingen
 • Dansverenigingen

Organisaties die uit meer onderdelen bestaan worden als één organisatie worden beschouwd.

Wat zijn de subsidiecriteria?

Voor het verlenen van een structurele subsidie gelden de volgende criteria:

 • de organisatie dient een kunstbelang dat breder ligt dan het belang van een zeer beperkte kring, bevat
 1. voldoende kwaliteit en heeft een toegevoegde culturele waarde voor de stad Zwolle;
 2. de organisatie levert een bijdrage aan het Zwolse culturele klimaat door minimaal twee keer per jaar een openbare voorstelling in Zwolle te geven;           
 3. de organisatie organiseert of neemt deel aan samenwerkingsprojecten en/of levert een bijdrage aan wijk-/stadsbrede manifestaties;
 4. de organisatie bestaat tenminste twee jaar als rechtspersoon in Zwolle;
 5. de leden dragen in redelijke mate bij in de kosten van de organisatie;
 6. organisaties die in hoofdzaak activiteiten verrichten binnen godsdienstige gemeenschappen of binnen onderwijsinstellingen, komen niet voor subsidie in aanmerking.
 • Het college kan in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen van de bij het vorige punt, sub 1 t/m 6 genoemde voorwaarden.

Hoe en wanneer vraagt u subsidie aan?

Hoe en wanneer vraagt u subsidie aan?
De subsidie vraagt u aan vóór 1 juni voorafgaand aan het jaar waarop de subsidieaanvraag betrekking heeft. U gebruikt voor de subsidieaanvraag het hiervoor bedoelde aanvraagformulier en voegt daarbij een begroting voor het nieuwe subsidiejaar en een financiële verantwoording van het afgelopen jaar. U stuurt het aanvraagformulier op naar het college van burgemeester en wethouders van Zwolle, Inwonerszaken/Subsidieloket, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Wanneer krijgt u antwoord?
Het college van burgemeester en wethouders neemt binnen 8 weken na goedkeuring van de gemeentebegroting door de gemeenteraad (medio november) een beslissing (medio december). De subsidieverlening is tegelijk de subsidievaststelling. Het college van burgemeester en wethouders kan aan de subsidieverlening extra voorschriften verbinden.

Ik wil de aanvraag via een formulier afhandelen

aanvraagformulier-subsidie-amateurkunst-2020.pdf

aanvraagformulier-subsidie-zaalhuur-zwolse-theaters-hedon-2020.pdf

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:
De subsidieverordening Amateurkunst is onderdeel van de Algemene Subsidieverordening Zwolle (hoofdstuk 2)
Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:
wetten.overheid.nl