Subsidieregeling Cultuur & Kwaliteit

Zwolle heeft inwoners en bezoekers veel te bieden op het gebied van cultuur. De gemeente wil dat graag zo houden en de stad verder ontwikkelen tot een nog bruisender en levendiger stad.

Met de subsidieregeling Cultuur en Kwaliteit biedt de gemeente professionele organisaties de mogelijkheid een nieuwe productie of een boekwerk over de cultuur (historie) van Zwolle te ontwikkelen. De (externe) commissie Cultuur en Kwaliteit beoordeelt de aanvragen.

Hieronder leest u meer over deze regeling en of u voor subsidie in aanmerking kunt komen.

Het doel van de subsidie

Het bevorderen van de kwaliteit van producties in Zwolle en daarmee het versterken van het culturele klimaat in Zwolle.

De hoogte van de subsidie

Het subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van  een nieuw te ontwikkelen productie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de beoordeling van de subsidieaanvraag. De organisatie dient ten minste 50% zelf bij te dragen bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring en/of fondsen.

Begripsbepalingen

Productie: het geheel van artistieke creatie, ontwikkeling en uitvoering van een nieuwe uiting binnen één van de volgende kunstdisciplines: muziek, theater, beeldende kunst en vormgeving, film, nieuwe media en literaire cultuur;

Professionele organisatie: organisatie die beroepsmatig actief is op de terreinen zoals genoemd bij productie;

Openbaar karakter: een door een professionele organisatie georganiseerde openbare, voor publiek toegankelijke productie waaraan door middel van publiciteit bekendheid wordt gegeven, bijvoorbeeld via de media, affiches en programmabladen. Bedrijfsfeesten, branche-activiteiten en belangenbehartiging worden niet als openbare activiteiten gezien;

Het college: het college van burgemeester en wethouders;

Commissie: de commissie Cultuur & Kwaliteit, die beslist op alle aanvragen in het kader van deze deelverordening.

 

Meer informatie over deze subsidieregeling vindt u in de Algemene Subsidieverordening gemeente Zwolle hoofdstuk 4

Subsidieplafond

Het subsidieplafond 2020 is: € 84.230,-

Per ronde is € 28.076 beschikbaar.

Wat overblijft uit een ronde gaat mee naar volgende ronde.

Het aanvraagformulier

In het aanvraagformulier zijn vragen opgenomen over het artistieke en productionele plan. Daarnaast dient u een sluitende begroting en realistisch dekkingsplan in te dienen alsmede een kopie van curriculum vitae (CV) van de artistieke leiding.

Meer informatie over subsidieregelingen van de gemeente Zwolle.

Welke aanvullende subsidiemogelijkheden zijn er?

Binnen de gemeente Zwolle zijn geen andere specifieke mogelijkheden voor professionele cultuurinstellingen.

Welke fondsen kunnen eventueel worden benaderd?

Wie kan ondersteuning bieden bij het opstellen van de aanvraag?

Als u vragen heeft kunt u het Subsidieloket bellen, telefoon 14038 (5 cijfers).

 

Wat zijn de voorwaarden en welke subsidiecriteria moet de productie voldoen?

 • De productie is origineel óf vernieuwend en heeft voldoende artistiek - inhoudelijke kwaliteit, het is aanvulling op het reguliere aanbod en draagt bij aan cultureel imago van Zwolle en versterkt het culturele klimaat;
 • De ontwikkeling en uitvoering van de productie staat onder leiding van persoon/personen met artistieke kwaliteiten. Zij hebben ervaring in het artistiek en productioneel leiden van producties. Dit wordt per persoon aangetoond met een CV, met daarin een relevant arbeids- en opleidingsverleden.
 • Er is een plan waarin wordt verwoord op welke wijze met de productie de beoogde doelgroep bereikt wordt;
 • De productie heeft een openbaar karakter;
 • De productie wordt in Zwolle ontwikkeld en vindt in Zwolle plaats.

Voor een boekwerk:

 • het onderwerp heeft nadrukkelijk betrekking op de cultuur (historie) van Zwolle en er is sprake van een origineel onderwerp;
 • de auteur, de aanpak en de opzet hebben voldoende kwaliteit;
 • een commerciële uitgave aantoonbaar niet realiseerbaar is, omdat er, gezien het onderwerp, slechts van een beperkte oplage sprake kan zijn;
 • het onderwerp en de behandeling van het onderwerp is gericht op een breed publiek;

Welke activiteiten komen niet in aanmerking voor subsidie?

 • producties die geheel of gedeeltelijk ondernomen door studenten of scholieren in het kader van hun opleiding of studie;
 • cursussen, workshops en andere vormen van educatie, tenzij ze onderdeel uitmaken van openbare productie en voldoen aan de criteria van artikel 4;
 • producties waarmee een politiek, godsdienstig of levensbeschouwelijk doel wordt nagestreefd;
 • producties met winstoogmerk;
 • cd, dvd uitgaves of vergelijkbare uitgaves
 • literaire werken en registers komen niet in aanmerking voor subsidie.

Welke minimale bijdrage in de kosten van de activiteit levert de organisatie zelf?

De subsidie is een tegemoetkoming in de kosten van de productie. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de beoordeling van de subsidieaanvraag. De organisatie dient ten minste 50% zelf bij te dragen in de organisatiekosten van de activiteit (bijvoorbeeld door inkomsten uit entree, sponsoring, fondsen en dergelijke).

Wie kan subsidie aanvragen?

Professionele (culturele) organisaties die voor de ontwikkeling en uitvoering van de productie in Zwolle een vestiging heeft. Dit kan zowel een rechtspersoon als een natuurlijk persoon zijn.

Hoe en wanneer vraagt u subsidie aan?

Er zijn maximaal drie termijnen, waarop u kunt aanvragen.

Indieningstermijn 2020:

 • Deadline aanvragen termijn 1: 1 februari
 • Deadline aanvragen termijn 2: 1 juni
 • Deadline aanvragen termijn 3: 1 oktober

U gebruikt voor de subsidieaanvraag het onderstaande aanvraagformulier. Daarnaast stuurt u een recent KvK-uittreksel, een begroting en een curriculum vitae als bijlagen mee.

Het aanvraagformulier kunt u hieronder downloaden. Het aanvraagformulier met bijlagen stuurt u aan de Commissie Cultuur en Kwaliteit, Subsidieloket, Postbus 10007, 8000 GA Zwolle.

Wanneer krijgt u antwoord?

De Commissie Cultuur en Kwaliteit beoordeelt uw aanvraag. Die neemt binnen 8 weken na de sluitingsdatum van het termijn een beslissing.

Bij toekenning van een subsidiebedrag van € 5.000 euro of hoger moet u binnen 4 maanden na afloop van de activiteit een aanvraag tot vaststelling van de subsidie indienen. Deze aanvraag bestaat uit een inhoudelijk en een financieel verslag van de productie. De definitieve hoogte van de subsidie wordt aan de hand van deze verantwoording vastgesteld. 

aanvraagformulier-subsidie-cultuur-en-kwaliteit-2020.pdf

Aan dit product zijn geen kosten verbonden.

 

Als u vragen heeft over deze subsidieregeling, neem dan contact op met het Subsidieloket van de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Beleid & Wetgeving

Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid

Plaatselijke verordeningen:

Algemene Subsidieverordening

Wetgeving:

wetten.overheid.nl