Locatie Hessenpoort

(foto: Kingsdance/Dance4Liberation op Grote Voort)

Locatie: Hessenpoort

Oppervlakte: 197.700 m2

 

 

Sfeer

De locatie op bedrijventerrein Hessenpoort heeft een groene setting. Het terrein is geschikt voor het houden van grootschalige (dance) festivals. De locatie heeft geen vastomlijnd kader.

Ondergrond

De locatie Hessenpoort heeft een zachte grasondergrond. Er zijn geen voorzieningen zoals water-, stroom- of een rioolaansluiting aanwezig.

Het terrein is goed bereikbaar via de bestaande infrastructuur en is goed beheersbaar. Parkeren kan in de nabijheid worden opgelost.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

Bij de voorbereiding van evenementen moeten diverse partijen worden betrokken, waaronder de ondernemersvereniging Hessenpoort, Stichting Avi Fauna Zwolle,  bewonersvereniging en Tennet, beheerder van hoogspanningsleidingen (zie ook de brochure 'Uw veiligheid en de ongestoorde werking van onze hoogspanningsverbinding' op de website van Tennet).

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat vanuit natuurwetgeving op de locatie grootschalige evenementen kunnen worden gehouden.

Voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen kunnen hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met de evenementencoördinator via telefoon 14038 (5 cijfers). Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De bezoekersaantallen worden berekend aan de hand van een capaciteitenanalyse van de locatie. De inrichting van het terrein, zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening, bepaalt het aantal beschikbare m2 (netto oppervlakte).

De aard van het evenement, zoals soort muziek en/ of aanwezige activiteiten etc., bepaalt met welk aantal bezoekers per m2 er gerekend wordt. Mede op basis van deze gegevens wordt bij de vergunningaanvraag beoordeeld of de locatie geschikt is.

Om zelf alvast een inschatting te maken, kan gerekend worden met onderstaande gegevens:

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open lucht.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Technische aansluitingen

Op de locaties zijn zijn diverse stroom-, water- en rioolaansluitingen. Hieronder vindt u een overzicht.

2016-11-techniek-aansluitingen-evenementen.pdf

Tarieven

Jaarlijks vindt een indexatie plaats van de tarieven voor het gebruik van stroom, water en het starttarief. De tarieven voor 2019 zijn:

Tarieven voorzieningen
Voorziening Tarief
Stroom € 0,30 cent per KWH inclusief BTW
Water € 2,15 per m3 inclusief 4% BTW
Starttarief (Uitrijtarief) € 59,30 voor aansluiting

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges verschuldigd.