Locatie Hessenpoort

(foto: Kingsdance/Dance4Liberation op Grote Voort)

Locatie: Hessenpoort

Oppervlakte: ca 4 ha

Capaciteit: ca 10.000 bezoekers

plattegrond-locatie-hessenpoort-zwolle.pdf

Sfeer

De locatie op bedrijventerrein Hessenpoort heeft een groene setting. Het terrein is geschikt voor het houden van grootschalige (dance) festivals. De locatie heeft geen vastomlijnd kader.

Ondergrond

De locatie Hessenpoort heeft een zachte grasondergrond. Er zijn geen voorzieningen zoals water-, stroom- of een rioolaansluiting aanwezig.

Het terrein is goed bereikbaar via de bestaande infrastructuur en is goed beheersbaar. Parkeren kan in de nabijheid worden opgelost.

Duurzaam evenement

Houd je evenement schoon. Mooi Schoon van ROVA helpt je graag!

Richtlijnen voor gebruik

Bij de voorbereiding van evenementen moeten diverse partijen worden betrokken, waaronder de ondernemersvereniging Hessenpoort, Stichting Avi Fauna Zwolle,  bewonersvereniging en Tennet, beheerder van hoogspanningsleidingen (zie ook de brochure 'Uw veiligheid en de ongestoorde werking van onze hoogspanningsverbinding' op de website van Tennet).

Uit ecologisch onderzoek blijkt dat vanuit natuurwetgeving op de locatie grootschalige evenementen kunnen worden gehouden.

Voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen kunnen hekwerk, bebording en afvalcontainers/afvaleilanden worden geleverd voor gesubsidieerde en niet-commerciële evenementen. Hiervoor kunt u contact opnemen met ROVA via info@mooi-schoon.nl. Commerciële evenementen kunnen terecht bij commerciële afvalinzamelaars.

Algemene bepalingen

Bezoekersaantallen

De genoemde bezoekersaantallen zijn op basis van de bruto oppervlakte. De inrichting van het terrein zoals podia, horecavoorzieningen en sanitaire voorziening vermindert het aantal beschikbare m2 en het bezoekersaantal.

De maximum bezoekersaantallen zijn als volgt te berekenen

  • een basisberekening waarbij uitgegaan wordt van 2,4 bezoekers per m2 en
  • een berekening met actief publiek van 2 bezoekers per m2.

Eindtijden

  • Zondag t/m donderdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 23.00 uur. Om 23.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.
  • Vrijdag en zaterdag: gebruik van geluidsversterkende apparatuur maximaal tot 00.00 uur. Om 00.30 uur moet het evenement afgelopen zijn en schenkpunten gesloten zijn.

Voor de vieringen van Carnaval, Koningsnacht, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Zomerkermis en Stratenfestival gelden aangepaste tijden. Zie Beleidsregel Evenementen in de open lucht.

Let op! De eindtijden van schenkpunten van de horeca in de binnenstad wijken af van bovengenoemde eindtijden.

Aantal evenementen

Op deze locaties mogen maximaal 8 grootschalige evenementen per jaar gehouden worden. Bij meerdaagse evenementen geldt dat elke evenementendag als 1 evenement telt.

Uitzondering is de Wijthemerplas. Daar zijn per jaar acht evenementen toegestaan, waarvan maximaal drie grootschalige evenementen. Evenementen zijn hier niet toegestaan in de zomervakantie van het voortgezet onderwijs in de regio Noord, zoals vastgesteld door de Rijksoverheid.

Voorzieningen op de locaties

Op de locaties zijn diverse voorzieningen. Hieronder vindt u een overzicht.

2016-11-techniek-aansluitingen-evenementen.pdf

Technische aansluitingen

De servicemedewerker of de marktmeester zorgt voor alle aansluitingen op de evenementen in Zwolle. De marktmeester is verantwoordelijk voor de marktkasten.

Voor het gebruik van de marktkasten, kunt u contact opnemen met de marktmeesters Henk Wissink of Dick Pluim. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14038.

Voor de overige stroom-, water- en rioolaansluitingen neemt u contact op met de servicemedewerker van ROVA via planningregioijsselvecht@rova.nl

Tarieven

De gemeente brengt voor het gebruik van gemeentegrond  precario in rekening.

Jaarlijks vindt een indexatie plaats van de tarieven voor het gebruik van stroom, water en het starttarief. De tarieven voor 2017 zijn:

Tarieven voorzieningen
Voorziening Tarief
Stroom € 0,30 cent per KWH inclusief BTW
Water € 2,10 per m3 inclusief 4% BTW
Starttarief € 50,00 voor aansluiting

Kosten

Voor het aanvragen van een vergunning en voor het gebruik van de openbare grond zijn leges en precario verschuldigd.