Planschade

Wat is planschade?

Planschade is de financiële schade die u als persoon of bedrijf oploopt door een nieuw bestemmingsplan. Uw huis of stuk grond wordt dan minder waard. Of u derft inkomsten. Het nieuwe plan is gemaakt door de gemeente. Voorbeelden: 

  • op een aangrenzend stuk grond mag door een aanpassing van het bestemmingsplan ineens meer of anders worden gebouwd;
  • uw buurman mag zijn bedrijf uitbreiden, waardoor u minder prettig woont en uw woning minder waard wordt;
  • een aangepaste bestemming zorgt voor u tot een verlies aan inkomsten. 

Wat houdt tegemoetkoming planschade in?

Volgens de Wet op de ruimtelijke ordening kunnen burgemeester en wethouders een tegemoetkoming (vergoeding) geven aan degene die planschade oploopt. Degene die de schade oploopt moet een aanvraag doen voor die tegemoetkoming. 

Welke schade komt voor vergoeding in aanmerking?

U kunt alleen een vergoeding krijgen voor schade die bestaat uit een verlies aan inkomsten of waardedaling van de onroerende zaak (de grond en de gebouwen op deze grond). De schade mag niet al op een andere wijze zijn vergoed (u kunt niet voor dezelfde schadeoorzaak verschillende vergoedingen ontvangen). Verder mag het niet zo zijn dat u, toen u eigenaar werd van de grond of het gebouw, al kon weten dat de schade eraan zat te komen.  

Is de waardevermindering van het stuk grond of het gebouw minder dan 2% van de oorspronkelijke waarde? Of minder dan 2% van uw jaarinkomen? Dan kunt u geen vergoeding krijgen. U heeft dan namelijk te maken met het ‘wettelijk normaal maatschappelijk risico’.

We kunnen de aanvraag pas in behandeling nemen als het besluit dat de gemeente heeft genomen, waardoor u de schade oploopt, onherroepelijk is geworden. Het besluit staat dan vast. Er kan geen bezwaar of beroep meer tegen worden gedaan. Vanaf de datum dat het besluit onherroepelijk is, moet u binnen vijf jaar de aanvraag doen. Daarna kan dit niet meer. 

Hoe werkt het?

Gebruik voor uw aanvraag alléén onderstaande linkjes. De gemeente stuurt u een bericht als de aanvraag is ontvangen, en daarin staat de vraag of u € 300 wilt betalen. Als u dat heeft gedaan, geven we een onafhankelijke planschadeadviescommissie de opdracht om een advies over uw aanvraag te geven. 

Als u meer wilt weten over hoe we uw aanvraag behandelen, kunt u kijken in de procedureverordening 

voor advisering tegemoetkoming in planschade. 

U doet aanvraag bij het college van burgemeester en wethouders. De gemeente Zwolle houdt u op de hoogte van hoe het gaat met de behandeling van uw aanvraag. 

U kunt uw aanvraag voor een tegemoetkoming doen als:

Als u vragen heeft over dit product neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Wat kost het?

Het behandelen van de aanvraag kost € 300. De gemeente stort dit bedrag terug als u een tegemoetkoming in planschade krijgt. Als het verzoek wordt afgewezen, wordt het bedrag niet terugbetaald. 

Deskundigenkosten

Het kan zijn dat u een deskundige wilt laten meebeslissen in de behandeling van uw aanvraag. De kosten voor een eigen adviseur moet u zelf betalen, als deze adviseur nog vóór het concept-advies van de adviescommissie van de gemeente aan de slag gaat. 

De gemeente vraagt voor uw aanvraag hulp van een onafhankelijke adviescommissie. Alle aanvragen worden door deze commissie bekeken. Het is daarom niet nodig om een taxatierapport in te leveren waarin staat wat de schade is. 

Er is een kans dat de kosten voor een deskundige wél worden vergoed, als de deskundige aan de slag gaat na het concept-advies van de commissie. De kosten worden vergoed wanneer het werk van de deskundige zorgt voor een betere beoordeling van de situatie, en wanneer het advies daardoor moet worden aangepast. 

Wet Ruimtelijke Ordening

In afdeling 6.1 van de op 1 juli 2008 in werking getreden Wet ruimtelijke ordening (Wro) staat uitgebreid omschreven wanneer u wel en niet een verzoek om tegemoetkoming in schade kunt inleveren. Dit is verder uitgewerkt in afdeling 6.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

wetten.overheid.nl/wetruimtelijkeordening

Normaal maatschappelijk risico

In sommige gevallen krijgt u geen tegemoetkoming voor uw planschade. Is de waardevermindering van het stuk grond of het gebouw minder dan 2% van de oorspronkelijke waarde? Of minder dan 2% van uw jaarinkomen? Dan krijgt u geen vergoeding. U heeft dan namelijk te maken met het ‘wettelijk normaal maatschappelijk risico’. 

Dit geldt bij indirecte (plan)schade. Indirecte schade wordt veroorzaakt door een planologische wijziging van andermans eigendom. Er komt dus bijvoorbeeld een nieuw bestemmingsplan voor de grond of het gebouw van iemand anders, dat gevolgen heeft voor uw grond of gebouw. Het bedrag van 2% geldt niet voor directe schade, dus planologische wijzigingen aan uw eigen grond of gebouw. Maar indirecte planschade is ook de planschade die het meest voorkomt.  

Hoe lang duurt de behandeling?

Er is een vaste werkwijze voor het behandelen van een aanvraag door tegemoetkoming in planschade. Meer over deze werkwijze vindt u in:

  • afdeling 6.1 Wro;
  • afdeling 6.1 Bro;
  • de door de gemeente vastgestelde procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade.

De werkwijze komt erop neer dat een onafhankelijke adviescommissie naar uw aanvraag gaat kijken. Daarin zitten deskundigen die de wetgeving kennen en weten wat grond of gebouwen waard zijn. Als u uw aanvraag heeft gedaan, krijgt u te horen wie er in de commissie zitten. 

Mocht u het niet eens zijn met wie er in de commissie zitten, dan kunt u dit laten weten. Dat kan bijvoorbeeld als u vermoedt dat iemand, of zelfs iedereen in de commissie, partijdig is. En als u bang bent dat dit nadelen heeft voor uw behandeling. 

Als het nodig is, kan dan het lid van de commissie worden vervangen voor iemand anders. Daarna start de behandeling. De adviescommissie neemt contact met u op om een afspraak te maken. dD commissie komt de situatie dan ter plekke bekijken en u kunt uitleg geven over uw aanvraag. Er vindt dan ook een bezichtiging van de woning plaats (taxateur maakt dan ook foto’s). 

Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met de beslissing die is genomen over uw aanvraag? Dan kunt u een bezwaarschrift inleveren bij burgemeester en wethouders. Op uw bezwaarschrift wordt weer een besluit genomen. 

Bent u het niet eens met de beslissing, die over uw bezwaarschrift is genomen? Dan kunt u in beroep gaan bij sector bestuursrechtspraak van de rechtbank. Tegen de uitspraak van de rechtbank kunt u later nog in hoger beroep gaan bij de Raad van State.