Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? Dan kunt u in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen. De gemeente bekijkt het besluit dan opnieuw.

Hieronder staat algemene informatie over de behandeling van een bezwaarschift. Wilt u meer weten? Bel dan de Administratie Bezwaarschriften: (038) 498 21 73.

Stap 1: Het bezwaarschrift

De gemeente maakt besluiten bekend in een brief aan de betrokkene en/ of door een publicatie op www.overheid.nl. Daar staat of en hoe u een bezwaarschrift kunt indienen. 

Uw bezwaarschrift moet voldoen aan deze wettelijke vereisten:  

 • U moet uw bezwaarschrift binnen 6 weken na de datum van het besluit indienen.
 • In uw bezwaarschrift moeten staan:                       
  • de datum
  • uw naam
  • uw adres
  • uw handtekening
  • met welk besluit u het niet eens bent en waarom

U kunt uw bezwaarschrift digitaal indienen.
Bedrijven kunnen bezwaar indienen via Bezwaar indienen voor bedrijven

Bezwaarschriften kunt u ook per post indienen:
Gemeente Zwolle
Afdeling Juridische Zaken
Postbus 10007
8000 GA Zwolle

Termijn

De wettelijke termijn voor het afhandelen van uw bezwaarschrift is 6 of 12 weken. In sommige gevallen kunnen we deze termijn verlengen. Bijvoorbeeld als u nog bepaalde gegevens moet opsturen.

Stap 2: Overleg

Nadat u uw bezwaarschrift heeft ingediend, neemt de gemeente meestal contact met u op. We bespreken dan hoe we uw bezwaarschrift behandelen. Het kan zijn dat we meteen een oplossing vinden. Een verdere juridische procedure is dan niet meer nodig.   

Stap 3: Hoorzitting

Wilt u uw bezwaarschift mondeling toelichten? Dan krijgt u een uitnodiging voor een hoorzitting. Daarbij ontvangt u ook de schriftelijke reactie van de gemeente. Ook andere belanghebbenden kunnen spreken tijdens de zitting.

Iemand anders mag voor u het woord voeren op de hoorzitting. Daarvoor moet u iemand machtigen.  
Soms is er geen hoorzitting. De wet bepaalt in welke gevallen dat kan.  

Adviescommissie bezwaarschriften

De gemeente kan advies vragen aan de Adviescommissie bezwaarschriften. Dan kunt u uw bezwaarschrift mondeling toelichten bij deze commissie. De Adviescommisie is onafhankelijk. De leden van deze commissie werken niet bij de gemeente Zwolle.

Na de hoorzitting brengt de commissie advies uit aan de gemeente. De betrokkenen ontvangen een kopie van het advies en een verslag van de hoorzitting.

Openbaar of besloten

De hoorzitting is normaal gesproken openbaar. Dit betekent dat andere mensen aanwezig mogen zijn. Bijvoorbeeld de pers.
Gaat het om een vertrouwelijke zaak? Bijvoorbeeld over een bijstandsuitkering of Wmo-voorziening? Dan is de hoorzitting niet openbaar. U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling.

De beslissing

Na de hoorzitting ontvangt u van de gemeente een brief. Daarin staat de beslissing op het bezwaarschrift.

Stap 4: In beroep

Bent u het niet eens met de beslissing op het bezwaarschrift? Dan kunt u in beroep gaan. Onderaan de beslissing staat dat u een beroepschrift kunt indienen en bij wie. Meestal is dit bij de rechtbank Overijssel.

Meer informatie: Beroep instellen bij de rechtbank.

Voorlopige voorziening vragen

Soms heeft u op korte termijn een uitspraak van de rechter nodig. U kunt dan de rechtbank Overijssel vragen om een voorlopige voorziening. Hieraan zijn kosten verbonden. U moet dan wel eerst bij de gemeente een bezwaarschrift indienen.