Bezwaar en beroep

Wie het niet eens is met een beslissing van de gemeente kan in bepaalde gevallen een bezwaarschrift indienen. De gemeente bekijkt de zaak dan opnieuw. Wij geven u algemene informatie over de behandeling van een bezwaarschrift bij de gemeente Zwolle.

De bezwaarschriftenprocedure houdt meer in dan hier kan worden vermeld. Indien u meer wilt weten, kunt u met uw vragen terecht bij de Administratie Bezwaarschriften, telefoonnummer: (038) 498 21 73.

Het bezwaarschrift

Tegen bepaalde besluiten van de gemeente kunt u een bezwaarschrift indienen. Meestal gaat het om besluiten van het college van burgemeester en wethouders, of van de burgemeester. Bij het bekend maken van een besluit staat vermeld of een bezwaarschrift kan worden ingediend, en bij wie. De gemeente maakt het besluit bekend in een brief aan betrokkene, en / of door een publicatie op www.overheid.nl.

De procedure voor het indienen en het behandelen van een bezwaarschrift is wettelijk geregeld. Dit houdt in dat een bezwaarschrift moet voldoen aan een aantal wettelijke vereisten. Als uw bezwaarschrift niet voldoet aan één van die vereisten, kan het niet-ontvankelijk worden verklaard. Dat betekent dat uw bezwaar inhoudelijk niet wordt behandeld.

Dit zijn de wettelijke vereisten:

  • Het bezwaarschrift moet u indienen binnen zes weken na de datum van het besluit.
  • Op het bezwaarschrift moet u de datum, de handtekening, en uw naam en adres vermelden.
  • In uw bezwaarschrift moet staan met welk besluit u het niet eens bent en waarom.

Als uw bezwaarschrift niet aan één van de vereisten voldoet, wordt u (als dit tenminste mogelijk is) nog wel in de gelegenheid gesteld om dit voor een bepaalde datum te herstellen.

De procedure

De gemeente doet haar best de behandeling van een bezwaarschrift af te ronden binnen de wettelijke termijn. De wettelijke termijn varieert, afhankelijk van de gevolgde procedure, van zes tot twaalf weken. In sommige gevallen wordt de wettelijke termijn verlengd, bijvoorbeeld als de indiener van een bezwaarschrift nog bepaalde gegevens moet opsturen.

Informeel overleg met de indiener van het bezwaarschrift

In de meeste gevallen neemt de gemeente kort na de indiening van het bezwaarschrift contact op met de indiener van het bezwaarschrift, bij voorkeur telefonisch. De gemeente bekijkt dan samen met u, hoe uw bezwaarschrift moet worden behandeld en of er misschien al meteen een beiderzijds acceptabele oplossing kan worden gevonden. In veel gevallen wordt daarmee voorkomen, dat het bezwaarschrift in een meer formele, juridische vervolgprocedure behandeld moet worden.

De hoorzitting

Indien het informele overleg niet tot een oplossing heeft geleid, krijgt u een uitnodiging om in een hoorzitting uw standpunt toe te lichten. Degene die is uitgenodigd kan ook iemand machtigen om hem of haar op de hoorzitting te vertegenwoordigen.

Zo nodig kan een andere belanghebbende het woord voeren. In de vergadering mogen ook adviseurs, getuigen en deskundigen het woord voeren. Ter voorbereiding op de hoorzitting krijgt u de schriftelijke reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift toegezonden.

In bepaalde gevallen, die wettelijk zijn geregeld, kan van een hoorzitting worden afgezien. In de uitnodiging voor de hoorzitting wordt aangegeven hoe lang deze zitting ongeveer zal duren.

Openbaar of besloten

De hoorzitting is in beginsel openbaar. Er kunnen dus toehoorders, waaronder de pers, aanwezig zijn. Wanneer het echter om een vertrouwelijke zaak gaat, is de hoorzitting niet openbaar. Hoorzittingen over bijstandsuitkeringen en voorzieningen voor gehandicapten zijn bijvoorbeeld niet openbaar. U kunt ook zelf vragen om een besloten behandeling.

Tijd en plaats

In de uitnodiging staat waar en wanneer u wordt verwacht. De hoorzitting wordt gehouden in het Stadhuis (Grote Kerkplein 15) of het Stadskantoor (Lubeckplein 2). We doen ons best om de wachttijden kort te houden, maar zaken kunnen soms uitlopen.

De hoorzittingen over besluiten van de afdeling Sociale Zaken (bijvoorbeeld over bijstandsuitkeringen en aanvragen op het gebied van de Wet voorzieningen gehandicapten) worden meestal op dinsdagmiddag gehouden. De hoorzittingen over vergunningen en dergelijke worden meestal op donderdag aan het einde van de middag gehouden.

De adviescommissie bezwaarschriften

In sommige gevallen vraagt de gemeente, voordat zij een beslissing neemt over uw bezwaarschrift, advies aan een onafhankelijke commissie, de Adviescommissie bezwaarschriften. De leden van deze commissie mogen niet werkzaam zijn voor de gemeente Zwolle. Het secretariaat van de commissie is gevestigd in het Stadhuis, Grote Kerkplein 15, telefoonnummer: (038) 498 21 73.

De commissie nodigt de indiener van het bezwaarschrift uit om de bezwaren mondeling toe te lichten in een hoorzitting. Ook de behandelende ambtenaar, deskundigen en eventuele andere belanghebbenden kunnen hierbij worden uitgenodigd.

Bij de uitnodiging krijgt u de schriftelijke reactie van de gemeente op uw bezwaarschrift toegezonden met de daarbij behorende stukken. Deze stukken ontvangt u circa 14 dagen voorafgaand aan de hoorzitting. Tot 10 dagen vóór de hoorzitting kunt u aanvullende stukken indienen.

Na de hoorzitting brengt de commissie, meestal binnen vier weken, een advies uit aan de gemeente. Tegelijkertijd krijgen de betrokkenen een kopie van het advies en een verslag van de hoorzitting.

De beslissing

Enige tijd na de hoorzitting (of na het bereiken van een eerdere oplossing) ontvangt u van de gemeente schriftelijk bericht over de beslissing op het bezwaarschrift.

In beroep

Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kunt u beroep instellen, meestal bij de rechtbank. Onder aan de beslissing staat vermeld dat een beroepschrift kan worden ingediend, en bij wie u dat moeten indienen. Nadere informatie bij de rechtbank Overijssel, sector bestuursrecht, telefoonnummer: (038) 888 44 44.

U kunt ook beroep instellen als de gemeente niet binnen de wettelijke termijn een beslissing op uw bezwaarschrift heeft genomen. Meer informatie over het indienen van beroep vindt u in de brochure 'Beroep instellen bij de rechtbank' van het Ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voorlopige voorziening vragen

Een zorgvuldige behandeling van een bezwaarschrift kost tijd. Soms kunt u de afloop daarvan niet afwachten, en is op korte termijn een uitspraak van een rechter nodig. U kunt dan aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel (postbus 10067, 8000 GB Zwolle) een voorlopige voorziening vragen. Voordat u zo’n voorlopige voorziening aan de Voorzieningenrechter van de rechtbank vraagt, moet u bij de gemeente een bezwaarschrift hebben ingediend.

De kosten

Het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente is kosteloos. Het instellen van beroep bij de rechtbank, of het vragen van een voorlopige voorziening bij de Voorzieningenrechter is niet kosteloos. Aan de rechtbank moet griffierecht worden betaald, zie www.justitie.nl.

Adressen en telefoonnummers

Bij de bekendmaking van een besluit wordt altijd het adres vermeld waar het bezwaarschrift naar toe moet worden gestuurd.

Het gemeentebestuur is gevestigd in:

het Stadhuis, Grote Kerkplein 15, Zwolle
Postadres: Postbus 10007, 8000 GA Zwolle
Telefoonnummer: 14038.

Inwoners van Zwolle kunnen ook een digitaal bezwaarschrift indienen. Voor digitaal indienen van een bezwaarschrift heeft u DigiD nodig.
Bedrijven kunnen een bezwaar indienen via de pagina Bezwaar indienen voor bedrijven 

Meer informatie

Administratie bezwaarschriften, telefoonnummer (038) 498 21 73.