Subsidieregeling Stedelijke vernieuwing

Binnen de gemeente Zwolle zijn twee soorten beschermde monumenten: Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten. Om de monumentale waarden en de uitstraling van de stad in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een eigenaar van een monument. De soort ondersteuning is onderverdeeld naar het soort monument.

Gemeentelijke monumenten

De financiële ondersteuning wordt verstrekt door de gemeente Zwolle en/of de provincie Overijssel of het Rijk.

 • subsidie voor regulier onderhoud (gemeente Zwolle);
 • subsidie voor ingrijpende verbetering (gemeente Zwolle);
 • subsidie voor kleur-historisch onderzoek (gemeente Zwolle);
 • laagrentende lening voor gemeentelijk monument of beeldbepalend pand (provincie Overijssel);
 • herbestemmingssubsidie (het Rijk);

Rijksmonumenten

De financiële ondersteuning wordt verstrekt door het Rijk, de provincie Overijssel of de gemeente Zwolle.

 • Lening voor rijksmonumentaal woonhuis of een rijksmonumentale boerderij zonder agrarische functie (het Rijk);
 • Instandhoudingssubsidie en lening voor overige rijksmonumenten die geen woonhuis zijn (het Rijk);
 • Restauratiesubsidie voor overige monumenten (provincie Overijssel);
 • Belastingaftrek onderhoud rijksmonument (belastingdienst);
 • Subsidie voor kleur-historisch onderzoek (gemeente Zwolle);

Beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht

 • laagrentende lening voor gemeentelijk monument of beeldbepalend pand (provincie Overijssel);

Cultuurhistorisch waardevol gebouw of bouwwerk

Gemeentelijk monument

Onderhoudsubsidie

aanvraagformulier-subsidie-onderhoud-van-een-monument.pdf

 

In plaats van een subsidieaanvraag voorafgaand aan de reguliere onderhoudswerkzaamheden kan subsidie achteraf, dus na uitvoering van de werkzaamheden, worden aangevraagd.Daarvoor moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldoen:

 • de aanvraag om een toekenning van een onderhoudssubsidie moet vóór 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarin het onderhoud is gepleegd, bij het college van burgemeester en wethouders zijn ingediend;
 • de aanvraag om een toekenning van een onderhoudssubsidie vraagt u aan met  het aanvraagformulier;
 • de aanvraag om een toekenning van een onderhoudssubsidie gaat vergezeld van een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden, en van een gespecificeerd overzicht van rekeningen en betaalbewijzen;
 • de onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd volgens de Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zodat monumentale waarden behouden blijven.

Ingrijpende verbetering

aanvraagformulier-subsidie-ingrijpende-verbetering-van-een-gemeentelijk-monument.pdf

 • Subsidie voor ingrijpende verbetering moet  voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden aangevraagd.
 • De aanvraag om een toekenning van een subsidie ingrijpende verbetering vraagt u aan met het aanvraagformulier
 • De aanvraag om een toekenning van een subsidie ingrijpende verbetering gaat vergezeld van een beschrijving van de uit te voeren werkzaamheden en van een gespecificeerd overzicht van de kosten (open begroting) waarbij rekening is gehouden met de Uitvoeringsvoorschriften zoor onderhoud en herstel van beschermde monumenten.

Kleurhistorisch onderzoek

Subsidie voor kleurhistorisch onderzoek vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

Het schriftelijke verzoek gaat vergezeld van

 • een gespecificeerde rekening van de onderzoeker en het bijbehorende betaalbewijs
 • een afschrift van de eindrapportage van het kleurhistorisch onderzoek

Laagrentende lening voor gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

Voor een gemeentelijk monument of een beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht kunt u een Cultuurfondshypotheek aanvragen. De Cultuurfondshypotheek is een hypotheek met een lage rente waarmee de kosten van restauratie of onderhoud (deels) kunnen worden gefinancierd.

Een laagrentende lening voor gemeentelijk monument of beeldbepalend pand is aan te vragen bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF).

Zie hiervoor: http://www.restauratiefonds.nl

Rijksmonument

Als eigenaar van een rijksmonument zijn er verschillende regelingen:

Voor de exacte voorwaarden en voor de regeling verwijzen wij u naar de specifieke websites.

Kleurhistorisch onderzoek

Subsidie voor kleurhistorisch onderzoek vraagt u schriftelijk aan bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

Het schriftelijke verzoek gaat vergezeld van

 • een gespecificeerde rekening van de onderzoeker en het bijbehorende betaalbewijs
 • een afschrift van de eindrapportage van het kleurhistorisch onderzoek

Beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht

Laagrentende lening voor beeldbepalend pand

Voor een beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht kunt u een Cultuurfondshypotheek aanvragen.

Zie hiervoor: Restauratiefonds

Gemeentelijke monumenten

Algemeen

 • Het gemeentelijk monument moet eigendom zijn van een natuurlijk persoon. Niet van bijvoorbeeld een stichting of vereniging.

Subsidie voor regulier onderhoud
De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn:

 • Het gaat om gewoon, relatief klein onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk.
 • De subsidie mag in de voorgaande twee jaar niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument.

De subsidie bedraagt veertig procent van de subsidiabele kosten, mits deze kosten minimaal éénduizend euro en maximaal vierduizend euro zijn.

Subsidie voor ingrijpende verbetering
De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn:

 • Het gaat hierbij om ingrepen aan monumentale onderdelen van het monument, zoals bijvoorbeeld:
  gevels,  goten of daken en nader omschreven monumentale onderdelen als trap, bordes e.d..
 • In de voorgaande tien jaar mag niet eerder subsidie zijn ontvangen voor ingrijpende verbetering van het gemeentelijk monument.
 • De subsidiabele kosten van de ingreep moeten minimaal vierduizend euro bedragen.
 • Het gemeentelijk monument moet eigendom zijn van een natuurlijk persoon. Niet van bijvoorbeeld een stichting of vereniging.
 • De subsidie moet worden aangevraagd ruim voordat met de werkzaamheden wordt begonnen.

Van de subsidiabele kosten wordt veertig procent gesubsidieerd met een maximum subsidiebijdrage van zesduizend euro.

Subsidie voor kleur-historisch onderzoek
Subsidie voor kleur-historische onderzoeken kan worden aangevraagd voor zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten. De subsidie wordt toegekend als het uitgebrachte kleuradvies wordt opgevolgd.

De subsidie bedraagt veertig procent van de kosten van het kleuronderzoek met een maximum van zestienhonderd euro

Rijksmonumenten

Lening voor rijksmonumentaal woonhuis

Er is sprake van een rijksmonumentaal woonhuis of een rijksmonumentale boerderij zonder agrarische functie.

Een eigenaar kan in aanmerking komen voor een lening met lage rente: de Restauratiefondshypotheek. De rente van de Restauratiefonds-hypotheek ligt 5% onder de marktrente, met een minimum van 1,5%.

Subsidie en lening voor overige rijksmonumenten

Er is sprake van een rijksmonument zonder woonhuisfunctie, zoals een kerk of molen.

Subsidie: instandhoudingssubsidie.

De instandhoudingssubsidie is bedoeld om het rijksmonument in goede staat te houden en wordt over een periode van 6 jaar uitgekeerd.

Lening: laagrentende lening

Via het Restauratiefonds kan een eigenaar van ook een laagrentende lening krijgen.

In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor een Restauratiefondshypotheek.

Restauratiesubsidie voor overige monumenten

De provincie Overijssel draagt zorg voor restauratiesubsidie voor ‘overige rijksmonumenten’. Dit zijn beschermde rijksmonumenten maar geen groen monument, archeologisch monument of woonhuismonument. Zie: www.overijssel.nl

Belastingaftrek onderhoud rijksmonument

De meeste kosten voor onderhoud van een rijksmonument zijn aftrekbaar van de belasting. Hierbij kunt u gebruikmaken van de regeling Voorfinanciering Belastingteruggave. Dan kunt u het geld direct gebruiken voor financiering van uw werkzaamheden.

Subsidie voor kleur-historisch onderzoek
Subsidie voor kleur-historische onderzoeken kan worden aangevraagd voor zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten. De subsidie wordt toegekend als het uitgebrachte kleuradvies wordt opgevolgd.

De subsidie bedraagt veertig procent van de kosten van het kleuronderzoek met een maximum van zestienhonderd euro

Beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht

Laagrentende Lening voor beeldbepalend pand

Voor een beeldbepalend pand in het beschermd stadsgezicht kunt u een Cultuurfondshypotheek aanvragen. De Cultuurfondshypotheek is een hypotheek met een lage rente waarmee de kosten van restauratie of onderhoud (deels) kunnen worden gefinancierd.

Zie hiervoor: Restauratiefonds

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Het is raadzaam om voor uitvoering van de werkzaamheden bij het team monumentenzorg van de gemeente Zwolle na te gaan of de werkzaamheden mogelijk vergunningplichtig zijn en voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften.

Plaatselijke verordeningen

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zwolle

Bouwverordening 2015

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Zwolle 2012

Verordening naamgeving en nummering

Erfgoedverordening Zwolle 2010.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Wetgeving:
wetten.overheid.nl