Subsidieregeling Stedelijke vernieuwing

Binnen de gemeente Zwolle zijn twee soorten beschermde monumenten: Rijksmonumenten en Gemeentelijke monumenten. Om de monumentale waarden en de uitstraling van de stad in stand te houden zijn er financiële ondersteuningsmogelijkheden voor een eigenaar van een monument. De Subsidieregeling Stedelijke Vernieuwing is de subsidieregeling voor Gemeentelijke monumenten. Subsidie voor kleurhistorisch onderzoek is ook voor Rijksmonumenten mogelijk.

Gemeentelijke monumenten

 • Voor normaal onderhoud aan het monument kunnen wij u een subsidie verstrekken als de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 1.000,00 maar niet meer bedragen dan € 4.000,00. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten. 
 • Voor ingrijpend onderhoud aan het monument kunnen wij u een subsidie verstrekken als de subsidiabele kosten meer bedragen dan € 4.000,00. De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten met een maximum van € 6.000,00. 
 • Voor kleurhistorisch onderzoek kunnen wij u een subsidie van 40% van de kosten van een kleuronderzoek verstrekken met een maximum van € 1.600,-- als u het kleuradvies ook opvolgt.

Rijksmonumenten en beeldbepalende panden in het beschermd stadsgezicht

Voor Rijksmonumenten en beeldbepalende panden in het beschermd stadsgezicht zijn er ook mogelijkheden voor een financiële tegemoetkoming. Deze vallen buiten deze regeling. Veel informatie hierover kunt u vinden op monumenten.nl. De afdeling Erfgoed kan u hierover ook meer informatie verstrekken.

Gemeentelijk monument

Onderhoudsubsidie

aanvraagformulier-onderhoud-monument-2020.pdf

Een subsidieaanvraag voor reguliere onderhoudswerkzaamheden vraagt u achteraf aan, dus na uitvoering van de werkzaamheden. Daarvoor moet u aan een aantal voorwaarden voldoen:

 • de aanvraag van een onderhoudssubsidie kunt u indienen in de periode van 1 januari tot 1 april van het jaar dat volgt op het jaar waarin het onderhoud is gepleegd;
 • de subsidie vraagt u aan met het aanvraagformulier;
 • een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en een gespecificeerd overzicht van rekeningen en betaalbewijzen stuurt u mee bij deze aanvraag;
 • de onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd volgens de Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zodat monumentale waarden behouden blijven.

Ingrijpende verbetering

subsidieaanvraag-verbetering-gemeentelijk-monument-2020.pdf

 

 • subsidie voor ingrijpende verbetering moet  voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden worden aangevraagd.
 • de subsidie vraagt u aan met het aanvraagformulier;
 • een beschrijving van de uitgevoerde werkzaamheden en een gespecificeerd overzicht van de kosten (open begroting) waarbij rekening is gehouden met de Uitvoeringsvoorschriften zoor onderhoud en herstel van beschermde monumenten stuurt u mee met deze aanvraag.

Kleurhistorisch onderzoek

aanvraagformulier-subsidie-2020.pdf

Subsidie voor kleurhistorisch onderzoek kunt u schriftelijk aanvragen bij het college van burgemeester en wethouders van Zwolle.

Een gespecificeerde rekening van de onderzoeker, het bijbehorende betaalbewijs en een afschrift van de eindrapportage van het kleurhistorisch onderzoek stuurt u mee met deze aanvraag.

Gemeentelijke monumenten

Algemeen

Het gemeentelijk monument moet eigendom zijn van een natuurlijk persoon. Niet van bijvoorbeeld een bedrijf, stichting of vereniging.

Subsidie voor regulier onderhoud
De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn:

 • Het gaat om gewoon, relatief klein onderhoud, bijvoorbeeld schilderwerk.
 • De subsidie mag in de voorgaande twee jaar niet eerder zijn verleend voor het betreffende monument.
 • De Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zijn van toepassing.
 • De subsidie bedraagt 40 % van de subsidiabele kosten, mits deze kosten minimaal € 1.000,00 en maximaal € 4.000,00 zijn.

Subsidie voor ingrijpende verbetering
De belangrijkste voorwaarden voor het verkrijgen van deze subsidie zijn:

 • Het gaat hierbij om ingrepen aan monumentale onderdelen van het monument, zoals bijvoorbeeld:
 • gevels, goten of daken en nader omschreven monumentale onderdelen als trap, bordes e.d..
 • In de voorgaande tien jaar mag niet eerder subsidie zijn ontvangen voor ingrijpende verbetering van het gemeentelijk monument.
 • De subsidiabele kosten van de ingreep moeten minimaal € 4.000,00 bedragen.
 • De subsidie moet u ruim voordat u met de werkzaamheden begint aanvragen.
 • De Uitvoeringsvoorschriften voor onderhoud en herstel van beschermde monumenten zijn van toepassing.
 • Van de subsidiabele kosten wordt 40 % gesubsidieerd met een maximum subsidiebijdrage van € 6.000,00.

Subsidie voor kleur-historisch onderzoek
Deze subsidie kan u aanvragen voor zowel gemeentelijke- als rijksmonumenten. Wij kunnen de subsidie toekennen als u het uitgebrachte kleuradvies opvolgt.

 • De subsidie bedraagt 40 % van de kosten van het kleuronderzoek met een maximum van € 1.600,00

Zie voor de exacte voorwaarden:

 

Als u vragen heeft over dit product, neem dan contact op met de gemeente Zwolle.

Klachten & meldingen

Als u niet tevreden bent over de manier waarop de gemeente u heeft behandeld of als u iets wilt melden, dan leest u op de pagina Meldingen, klachten en bezwaren hoe u dat kunt doorgeven.

Er zijn geen kosten verbonden aan dit product.

Het is raadzaam om voor uitvoering van de werkzaamheden bij het team monumentenzorg van de gemeente Zwolle na te gaan of de werkzaamheden mogelijk vergunningplichtig zijn en voldoen aan de uitvoeringsvoorschriften.

Plaatselijke verordeningen

Beleid & Wetgeving
Dit product is gebaseerd op landelijke wetgeving en/of plaatselijk beleid.

Plaatselijke verordeningen:

Verordening Kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving omgevingsrecht gemeente Zwolle

Bouwverordening 2015

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Zwolle 2012

Verordening naamgeving en nummering

Erfgoedverordening Zwolle 2010.

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade

Wetgeving:
wetten.overheid.nl