Bodem

Gebiedsbeheerplan

Zwolle is een stad die groeit. Zwolle heeft ervoor gekozen dit op een verantwoorde en duurzame manier te doen. De ondergrond is hiervoor van groot belang. Deze bestaat uit bodem en grondwater. Op veel plaatsen is deze ondergrond alleen wel vies.

Maar we willen wel graag bouwen en we willen ook graag energie uit de bodem gebruiken. En alles schoonmaken kost veel geld, geld dat er vaak niet is.

Lees meer

Bodembeleidsplan

Omdat het voor iedereen duidelijk moet zijn op welke manier plannen moeten worden gemaakt en hoe ze worden beoordeeld heeft de gemeente een beleidsplan opgesteld. In dit beleidsplan staat ook beschreven welke eisen worden gesteld aan de gebiedsgerichte aanpak. Het gebiedsbeheerplan voldoet aan deze eisen.

Lees meer

Bodemkwaliteitskaart

Zwolle wil zijn grondverzet verantwoord en duurzaam uitvoeren. Op 24 augustus 2015 heeft de gemeenteraad de Nota bodembeheer Regio IJsselland en Bodemkwaliteitskaart gemeente Zwolle 2015-2019 vastgesteld.

Hiermee sluit Zwolle aan bij het eerder door de meeste omliggende gemeenten vastgestelde regionale beleid voor grondverzet. Het nu vastgestelde beleid is een actualisatie van de bodemkwaliteitskaart en het Bodembeleidsplan uit  2009.

Lees meer

Visie op de ondergrond

Als eerste gemeente in Nederland heeft Zwolle beschreven hoe belangrijk de ondergrond is voor de ontwikkeling van de stad. Deze visie op de ondergrond heeft geleid tot vijf belangrijke uitgangspunten. Deze zijn vastgesteld door de gemeenteraad en ze zijn daarmee belangrijk voor het ondergrondbeleid van de gemeente Zwolle.

Lees meer

Leven met water

Binnen de IJssel-Vechtdelta werken zes overheidspartners samen aan een waterveilige en klimaatbestendige toekomst. De provincie Overijssel, Waterschap Groot Salland, Veiligheidsregio IJsselland en de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland zien dit als een gezamenlijke opgave. De investeringen in waterveiligheid bieden kansen om de regio nog aantrekkelijker te maken voor wonen, werken, natuur en recreatie.

Lees meer

Werken aan waterveiligheid

Waterschap Drents Overijsselse Delta is verantwoordelijk voor het onderhouden van dijken om overstromingsrisico’s en wateroverlast te beperken, zodat inwoners in een waterveilige regio veilig wonen, werken en recreëren.

Bescherming economie en veiligheid

Het klimaat blijft veranderen en ons land is kwetsbaar voor overstromingen. Het versterken van de IJsseldijk is een onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma.

Lees meer